Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за проведените проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) срещу отказ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Със заявление от декември 2020 КАЖИ искат да им бъде предоставена следната информация:

1. Копия от всички лабораторни резултати, протоколи от изпитвания и доклади за Sars-CoV-2 във фермите за норки в периода от 21 октомври - 14 декември 2020;

2. Копия от протоколите за извършени проверки и/или посещения на контролните органи на БАБХ и/или ОДБХ във фермите за норки в периода от 21 октомври - 14 декември 2020;

3. Копия от лабораторни резултати, протоколи и доклади за Sars-CoV-2 от храната на норките във фермите, както и от суровите кожи на животните, произведени през последните два месеца.

БАБХ провежда процедура за търсене на съгласие от трети засегнати лица (две фирми, които стопанисват ферми за норки), в която получава съгласие от едната фирма и отказ от другата. 

С решение от 11 януари 2021 главният секретар на БАБХ предоставя информация за едната проверявана ферма и отказва за другата с мотив търговска тайна и липса на съгласие от трето засегнато лице.

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ.

С Решение № 1969 от 26.03.2021 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на БАБХ за ново произнасяне по т. 1 и 2 от заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът приема, че изричният отказ на третото лице не обуславя автоматично отказ за предоставяне на обществена информация. Задължението за предоставяне остава, ако е налице надделяващ обществен интерес от разкриването на информацията. Съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ „надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато информацията улеснява прозрачността и отчетността на субектите относно вземаните от тях решения; гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите им задължения; разкрива лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица; когато е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. Следователно, с тази норма законодателят е създал оборима презумпция, че в тези случаи е налице надделяващ обществен интерес. Посочената презумпция има тази правна последица, че обръща тежестта на доказване - не заявителят, а органът следва да установи, че в конкретния случай не е налице надделяващ обществен интерес. За съда е несъмнено, че чрез поисканата информация ще се повиши прозрачността и отчетността на дейността на БАБХ пред обществото, а и в мотивите към оспореното решение не са изложени никакви съображения, които да опровергаят законовата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес.

Решението е окончателно.

* * *

Несъгласието на трето лице е ирелевантно, когато е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация. До този извод стигна състав на Административен съд – Разград по дело на Радмила Ковачева (Исперих) срещу отказ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да предостави информация за 5 (пет) броя сертификати по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), издадени на 27 юли 2020 от МОСВ на „Феста Делфинариум“ ЕООД – Варна за делфините в делфинариума.

Информацията е поискана със заявление от декември 2020.

МОСВ провежда процедура за търсене на съгласие от трето лице - „Феста Делфинариум“ ЕООД, но не получава отговор със становище дали дружеството е съгласно или не да се предостави достъп до исканата информация.

С решение от 5 януари 2021 главният секретар на МОСВ отказва достъп до исканата информация с мотив, че сертификатите представляват информация, свързана с оперативна подготовка на актове на министъра на околната следа и водите, която няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Разград. 

С Решение № 26 от 15.03.2021 на Административен съд – Разград отказът е отменен и преписката е върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът приема, че отказът за предоставяне на поисканата информация е незаконосъобразен. Жалбоподателката е поискала копия от пет сертификата, които по реда на чл. 80 - 85 от Закона за биологичното разнообразие се издават от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. Тези сертификати удостоверяват произхода на защитени видове и удостоверяват изключение от забраните, въведени с разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

Неоснователно административният орган се е позовал на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ. Посоченото основание за ограничаване на достъпа е налице, когато служебната информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации). Поисканите сертификати нямат спомагателен, консултативен, обслужващ характер, а са самостоятелни волеизявления на административен орган, удостоверяващи конкретни факти с правно значение. Те са крайни актове, издадени след провеждане на процедурата по чл. 83 – чл. 84 ЗБР.

Предвид обстоятелството, че исканата служебна обществена информация засяга дейността на заинтересованото лице, административният орган е изискал съгласието му. Не е било изразено изрично несъгласие, каквото би могло да обоснове отказ по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ. Доколкото тази разпоредба изключва случаите на надделяващ обществен интерес и административният орган е изложил съображения в тази насока, съдът отбелязва, че те също са неоснователни. Съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. С § 1, т. 5, б. „б“ и б. „в“ от ДР на ЗДОИ е въведена оборима презумпция, според която до доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато информацията улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения, и гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите им задължения. При тази регламентация задълженият субект е длъжен убедително да обоснове отказа си с установен конкретен интерес на третото лице от запазване на информацията, който явно и съществено превишава обществения интерес за прозрачност и свободен достъп до информацията. По делото няма никакви твърдения или доводи, че поисканите сертификати биха засегнали интересите на заинтересованото лице и биха причинили последици, значително надхвърлящи публичния интерес. В писмения си отговор „Феста Делфинариум“ ЕООД – Варна се позовава на търговска тайна, но не доказва факти, които биха оборили презумпцията по § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ.

Следва да се отбележи, че задълженият субект е МОСВ и заявлението е адресирано до него, поради което неоснователно е възражението на заинтересованото лице, че то не дължи разкриване на поисканата информация. Изразеното от дружеството несъгласие е ирелевантно предвид горните мотиви.

След като ответникът е задължен субект по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, който е сезиран с редовно заявление по чл. 24, ал. 1 ЗДОИ за получаване на обществена информация, и не са налице основанията да откаже достъп до нея, той е длъжен да я предостави.

Решението е окончателно.

* * *

Когато е постановен отказ по предходно заявление, а с ново заявление се иска подобна, но не идентична информация като по предходното, административният орган дължи ново произнасяне. До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело, образувано по частна жалба на ПП „Да, България“ срещу определение на АССГ за прекратяване на дело срещу отказ на Министерство на финансите (МФ).

През октомври 2020 от „Да, България“ подават заявление до МФ, с което искат информация за предмета на арбитражното дело, заведено от ЧЕЗ срещу България за продажбата на ТЕЦ-Варна пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ. Конкретно е поискана следната информация:

1. Предмет ли е ТЕЦ-Варна на арбитражни претенции от страна на ЧЕЗ и защо?;

2. Ако да, какъв е размерът на тази претенция досежно ТЕЦ-а?;

3.Предмет на иск ли е самата сделка между ЧЕЗ и Доган/Папазов през 2017 ?; 

4.Предмет на иск/претенция ли са твърденията от чешка страна, че в сделката от българска страна е имало елементи на престъпления? 

С решение от 11 ноември 2020 директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ отказва да предостави исканата информация с мотив, че същата е конфиденциална.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалване преда АССГ.

С Определение № 66 от 05.01.2020 на АССГ жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено.

Съдът приема, че жалбата е недопустима, тъй като със заявлението се иска информация, която вече е отказана с предходен отговор на МФ, така че второто писмо на МФ, с което отново се отказва предоставяне на информация няма белезите на индивидуален административен акт, а има само уведомителен характер и не подлежи на обжалване.

Определението на АССГ е атакувано от ПДИ с частна жалба до ВАС.

С Определение № 3365 от 15.03.2021 на ВАС определението на АССГ е отменено и делото е върнато на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия.

Върховните съди приемат, че с оглед доказателствения материал по делото, че съдът неправилно е приел оспореното пред него писмо като такова с уведомителен характер. На първо място писмото съдържа изричен отказ за предоставяне на информация с посочени от задължения субект мотиви, поради което засяга правата и законните интереси на заявителя и носи белезите на индивидуален административен акт. На следващо място писмото е постановено по заявление, в което се съдържа искане за представяне на нова информация, посочена в четири точки, която не е била предмет на постановения изричен отказ с предходното писмо и подадено предходно заявление, поради което са незаконосъобразни изводите на съда за идентичност на поисканата информация по подадените две заявления, както и че оспореното пред него писмо има уведомителен характер.

Определението е окончателно.

След връщането на делото в АССГ, същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15 април 2021.
_______________________________________

 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.