адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Административен съд – Варна отмени трети пореден отказ на изп. директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) да предостави копия от договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“

Информацията е поискана от Спас Спасов (в. „Капитал“) със заявление от 29 октомври 2020. След съдебната отмяна на два отказа на изп. директор на „ТСВ“ ЕАД, третият отказ е с мотив търговска тайна и липса на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация. 

С Решение № 361/24.03.2022 г. на Административен съд – Варна отказът е отменен и преписката е върната на изп. директор на „ТСВ“ ЕАД за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че отказът е незаконосъобразен, тъй като е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, която не е оборена от органа.

Съдът е посочил, че дори и исканата информация да представлява търговка тайна, органът не е установил с категоричност, че предоставянето й би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Посочените в оспореното решение обстоятелства, че жалбоподателят или близки до него лица са конкуренти на „ТСВ“ ЕАД и с представянето на информацията се цели изместването на дружеството от пазара, са неоснователни. По отношение на цитираните в решението отговори на трети лица – „Инфраструктурно строителство“ АД и „ЖП Строй“ ЕАД, съдът намира същите за ирелевантни към настоящия спор. Съдържанието им не обосновава наличие на нелоялна конкуренция между жалбоподателя или дружество, в което същият участва и „ТСВ“ ЕАД. В тях единствено е посочено, че двете дружества считат за търговска тайна техните партньори, както и договорите и другите споразумения, които имат с тях. Дружествата не сочат правно основание за определяне на тази информация като търговска тайна, още по – малко сочат конкретни данни, които са определени за търговска тайна.

Поисканата информация, съгласно изложените по-горе съображения, е обществена и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. Съдът не споделя съображенията, изложени в писмени бележки от ответната страна, че обект на искането, така както е формулирано в заявлението /да се получат копия от договори/, противоречи на ЗДОИ, според който обект на искането може да бъде информация, но не и самият документ, в който тя е обективирана. Според чл. 2, ал. 2 от ЗДОИ, информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител. Тоест законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ, и самия документ като неин материален носител. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация, като в този смисъл е трайната съдебна практика. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта ѝ. Наред с това, по смисъла на § 1 от ДР на ЗДОИ „материален носител на обществена информация“ е текст, какъвто несъмнено се съдържа в един договор. Материалният носител на информацията, в случая съответният документ, не е нещо, което се иска заради неговия материален субстрат, а заради информацията, която съдържа.

Съдът намира, че оспореният отказ е незаконосъобразен в обжалваната част и следва да се отмени, а преписката да се изпрати на административния орган за ново произнасяне. 

Решението е окончателно.

***

Фактическите констатации в протоколи от проверки имат самостоятелно значение и подлежат на предоставяне по реда на ЗДОИ.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Габриела Пападопова (София) срещу отказ на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да предостави достъп до информация за резултатите от извършена проверка във ферма за норки. 

Заявлението е подадено на 12 август 2022 до Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). На 26 август същото е препратено за отговор на МЗХГ. С отговор от 10 септември 2021 гл. секретар на МЗ предоставя частичен достъп – информация в обобщен вид за проверката, но отказва да предостави копие от протоколи, доклад и приложение с мотив, че представляват информация с подготвителен характер и несамостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. 

С Решение № 1639/14.03.2022 г. на АССГ отказът на гл. секретар на МЗ е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, предвижда, че достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации). Освен, че не мотивирано кой краен конкретно акт е подготвила тази информация, по аргумент от чл. 13, ал. 4 от ЗДОИ забраната отпада при надделяващ обществен интерес. Отричането му, следва да бъде мотивирано от административния орган при съобразяване на доводите и твърденията в заявлението на жалбоподателя. Правото на информация е изрично признато конституционно право-чл. 41 от Конституцията на РБ. Последващата му конкретна законова регламентация в ЗДОИ трябва да бъде тълкувана стриктно, а не разширително. Препоръките, съдържащи се в докладите, са от категорията на посочените изчерпателно в чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ примери на служебна обществена информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и нямащи самостоятелно значение - мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации. Възможно е органът да ги съобрази, но той не е длъжен да постъпи съобразно препоръките, поради което те действително нямат самостоятелно значение. Не така стои въпросът с включените констатации за съществуващото фактическо положение във фермата за ценни кожи (от норки), направени по време на проверките и отразени в доклада. Макар и свързани с оперативната подготовка на евентуални актове на министъра, които обаче не са посочени в решението, както съдът вече отбеляза, те имат самостоятелно значение, защото отразяват съществуващото положение на място към момента на проверката, не зависят от становищата, мненията и препоръките на лицата, подпомагащи го при издаването на актовете му и не могат да бъдат изменяни с последващи актове. По посочената причина фактическите констатации, съдържащи се в доклада и констативния протокол от проверката, не попадат в категорията на изброените в чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.

***

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, която е свързана с прозрачността и отчетността при разходване на публични средства.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да предостави информация за възстановените в бюджета суми от неправомерно отпусната държавна помощ при замени на горски земи. 

Информацията е поискана със заявление от 23 февруари 2021. На 5 март министерството уведомява заявителя, че удължава срока за отговор, поради необходимост от провеждане на процедура за търсене на съгласие от трети лица. След изтичане на удължения срок заявителят не получава отговор, поради което е обжалван мълчалив отказ. 

С Решение № 2304/07.04.2022 г. на АССГ мълчаливият отказ е отменен и преписката е върната на министерството за предоставяне на пълен достъп до исканата информация в 7 дневен срок.
Съдът посочва, че на 27.04.2021 г. министърът на земеделието, храните и горите е уведомил заявителя, че към този момент само три лица (две фирми и едно ловно-рибарско сдружение) са дали съгласие за предоставяне на исканата информация. Съответно същата е предоставяна по отношение на тези три лица. По делото са представени като доказателства писма, изходящи от министъра на земеделието, храните и горите до трети лица, за които исканата информация се отнася и съответно отказите на третите лица, които са постъпили.

Съдът приема, че в случая несъмнено търсената информация има характер на служебна обществена информация по смисъла на чл. 11, вр. с чл. 2, ал. 1 ЗДОИ – касае се за информация, свързана с начина на организиране на дейността на МЗХГ и в частност – мерките, които Република България е предприела във връзка с Решение на Европейската комисия (ЕК) от 5 Септември 2014 година относно схема за помощ приведена в действие от Република България при замените на горска земя.

Във връзка с решението на ЕК от страна на министъра на земеделието, горите и храните са издадени Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), с които за съответния бенефициер е установено публично държавно вземане, представляващо несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ, подлежаща на възстановяване. Следователно, исканата информация за това как са се развили делата по обжалване на тези АУПДВ е неразривно свързана с разходването на публични средства и с предоставянето й действително ще се повиши отчетността и прозрачността в дейността на органа. Сочената информация без съмнение има повишено значение за обществения живот и следва да е прозрачна за обществото.

Съдът не споделя довода на ответника, че не е налице надделяващ обществен интерес, както и че е следвало да бъде получено съгласието на третите лица, за които информацията се отнася. Точно обратното – налице е надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността на МЗХГ при разходването на публични средства. Налице е формиран мълчалив отказ от страна на административния орган, тъй като не се отказва изрично, но на практика не се дава исканата информация извън цитираните 3-ма субекти дали съгласие за предоставяне. Мълчаливият отказ, постановен поради липса на съгласие от трети лица е незаконосъобразен. Представянето на информацията е било дължимо в пълен обем. Като е приел обратното, ответникът е допуснал нарушение на материалния закон.

В обобщение съдът обуславя извод, че информацията, поискана от жалбоподателя, предмет на делото, касае обществения живот в Република България, като чрез получаването й жалбоподателят може да си състави мнение относно дейността на задължения субект и начина, по който се разходват публични средства. Става дума за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ, поради което и следва да е налице максимална прозрачност.

Решението е окончателно.

***

Наличието на надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до информация може да преодолее изразеното несъгласие от трети лица. 

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) да предостави информация за извършените плащания от началото на 2021 до м. август 2022 по цени за разполагаемост, активна мощност и реално получена от ЕСО нетна ел. енергия.

Информацията е поискана със заявление от 31 август 2021 и касае следните търговски дружества: „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, „Топлофикация – Перник“ ЕАД, ТЕЦ „Варна“ ЕАД, „Топлофикация – Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, Топлофикация Сливен ЕАД и НЕК ЕАД. Само НЕК изразили съгласие за предоставяне на исканата информация след получено запитване по чл. 31 от ЗДОИ. Останалите дружества изразили несъгласие, поради което ЕСО отказват предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е поверителна по силата на Правилата за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост на резерви и т.н. и не може а бъде предоставена без съгласие на участниците в процедурите.

С Решение № 2242/05.04.2022 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ЕСО за ново произнасяне в 14-дневен срок с указания по тълкуване и прилагане на закона.
На първо място, съдът приема, че исканата информация е обществена, тъй като преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от обществен интерес /чл. 86, ал. 2 Закона за енергетиката/. Съдът споделя виждането, изразено в посоченото от жалбоподателя Решение № 6349/03.11.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 40 с-в по а.д. № 5832/2021 г., че търсената от заявителя информация е обществена такава по дефиницията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ по-специално от категорията на служебната обществена информация по см. на чл.11 от ЗДОИ – информация, събирана и съхранявана от ЕСО във връзка с изпълнение на законовите му задължения, която има пряко отношение към обществения живот в страната и която ще даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект – а именно изпълнение на задълженията му по чл. 87, ал. 2 от Закона за енергетиката.

На второ място, съдът приема, че ЕСО е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като дружеството представлява публично правна организация, защото е под контрола на възложител на обществени поръчки (принципал му е министърът на енергетиката) и повече от половината му управителни членове се избират от министъра.

На трето място, съдът приема отказът за незаконосъобразен като приема, че не са изложени мотиви за липса или наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, а наличието на надделяващ обществен интерес може да преодолее изразеното несъгласие от трети лица.

Решението е окончателно.

***

 

 

Публикацията е по проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.