Фондация Програма Достъп до Информация
От съдебната зала
Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Основанията за отказ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са неприложими, когато се иска информация, свързана с околната среда. С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на Столична община (СО) да предостави информация, свързана с проекта за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Информация за проекта бе поискана от Данита Заричинова (ЕС „За земята“) със заявление, подадено през март 2017. Конкретно бе поискана следната информация:

  1. Актуализиран идеен проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;
  2. Предпроектно проучване към проекта;
  3. Анализ на разходи/ползи към проекта;
  4. Анализ за съответствието с политиката на ЕС за изменение на климата за проекта;
  5. Анализ на осъществимостта (feasibility analysis) за проекта;
  6. Анализ за наличието на държавни помощи при реализацията на проекта.

С решение от 27.03.2017 зам. кметът на СО - Йоана Христова отказва  информацията по т. 1 от заявлението и уведомява заявителката, че общината не разполага с окончателни актуализирани анализи по отношение на информацията по т. 2 – 6 от заявлението. В решението е посочено, че проектът за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ не е преминал през процедура по съгласуване и одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Посочено е, че идейният проект съдържа мнения по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ и ще бъде база за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). На последно място е отбелязано, че не е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на идейния проект, тъй като от една страна информацията не е окончателна, а от друга може да има за последица нарушаване на принципа за равнопоставеност по ЗОП. По отношение на информацията по т. 2 – 6 от заявлението в решението на зам. кмета е посочено, че тези документи са предмет на отношения между ЕИБ/Джаспърс и трето лице, а СО ще бъде ползвател на тези документи след окончателното им изготвяне. Посочено е, че към момента СО не разполага с окончателни актуализирани анализи.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван. В резултат с Решение № 612 от 2.02.2018 АССГ отменя отказа и връща преписката на зам. кмета на СО за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът по т. 1 от заявлението - да бъде предоставено копие от актуализирания идеен проект "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" с мотив, че е налице ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ - е незаконосъобразен, тъй като тази информация представлява информация за околната среда по смисъла на ЗООС, поради което основание за отказ би могло да е налице само, ако е сред изброените в чл. 20 от ЗООС. Относно информацията по т. 2-6 от заявлението - анализите за съответствие на проекта - съдията приема, че е налице мълчалив отказ, тъй като в мотивите на решението са изложени основания за отказ, но липсва диспозитив/ разпоредителна част, с която да се отказва достъп до тази информация. Решението подлежи на обжалване.

 

Върховният административен съд (ВАС) потвърди като втора инстанция решение на АССГ за отмяната на отказ на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) да предостави копие от „Инструкцията за реда и начина на работа на контролните органи по редовността на пътниците в обществения градски транспорт“. Копие от инструкцията за проверка на пътниците в столичния градски транспорт бе поискано от Иван Петров (гр. София) със заявление, подадено през ноември 2015. С решение от 12.11.2015  изпълнителният директор на ЦГМ отказва информацията. Като фактическо основание за отказ в решението е посочено, че исканата информация е служебна обществена информация, свързана с оперативната дейност на дружеството. Едновременно с това е посочено, че информацията не е обществена по ЗДОИ. Като правно основание за отказа е посочен чл. 37 от ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван. В резултат с Решение № 3583 от 26.05.2016 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на ЦГМ с указания за предоставяне на достъп. Съдът приема, че изложените в отказа мотиви са неоснователни, вътрешно противоречиви, лишени от правно основание и като цяло ирелевантни по отношение на спора. Според съда решението за отказ е лишено от правно основание, тъй като отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 37 от ЗДОИ, която в първата си алинея има три хипотези, нито една от които не съвпада с изложените фактически основания за достъп. Изложените мотиви, че исканата информация е служебна и свързана с оперативната дейност на дружеството, не съществуват във въпросната разпоредба като основания за отказ. По този начин е налице противоречие в посоченото правно основание с изложеното от фактическа страна, поради което отказът се явява лишен изобщо от правно основание за издаването му. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от зам. кмета на СО.

 

С Решение № 1539 от 5.02.2018 ВАС намира касационната жалба на зам. кмета на СО за неоснователна и оставя в сила решението на АССГ. Върховните съдии приемат, че спорният въпрос по делото е дали по реда на ЗДОИ се дължи достъп до служебна информация. Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация, която се дели на официална и служебна, предвид разграничението в ЗДОИ. Достъпът до служебна обществена информация е свободен - чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ. В случая не са налице хипотезите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ за ограничаване правото на достъп до информация по отношение на подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение. За да откаже достъп задълженият субект се е позовал на чл. 37 от ЗДОИ като е посочил, че информацията не е обществена. В случая обаче информацията е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като се отнася до реда и начина, по които са посочени от изпълнителния директор на ЦГМ лица, определени да осъществяват контролни правомощия, и да извършват проверки на пътници в обществения транспорт на СО. Правилно съдът е посочил, че посочените факти в отказа не съответстват на правното основание. Решението е окончателно. В края на февруари ЦГМ предоставя на заявителя копие от инструкцията.

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.