адв. Кирил Терзийски, ПДИ

Винаги е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до информация, която е свързана с изпълнението на дейности, финансирани със средства от държавния, общинския бюджет и международни програми или проекти.

 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Мариела Петрова срещу отказ на кмета на Лесичово да предостави информация за договорите за външни услуги, свързани с овладяването на популацията на безстопанствените животни, сключени от Община Лесичово.

 

Със заявление от 16 март 2024 г. е поискана следната информация:

 

  1. Договор(и) сключен(и) с ветеринарни клиники/приюти/фондации/други организации за кастрация и настаняване в приют на бездомни кучета и котки;
  2. График за посещения от горепосочените клиники/приюти/фондации/други организации на територията на Община Лесичово с цел преброяване/улов/кастрация/ваксинация на безстопанствени кучета и котки и съставени протоколи при посещения и извършени дейности за последните 12 месеца и
  3. Сума/суми, изплатени на горепосочените ветеринарни клиники/приюти/фондации/други организации, във връзка с извършените дейности за преброяване на безстопанствените кучета, кастрация, ваксинация, настаняване в приют и копие от издадените от тях фактури“.

 

С решение от 9 април 2024 г. кметът отказва с мотив, че е изразено изрично несъгласие от страна на трето лице – фондация „А. У. България“.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 9603/24.06.2024 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 4450/2024 г., съдия Луиза Христова, отказът е отменен и преписката е върната на кмета за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагана не закона.

 

Съдът посочва, че предмет на процесното заявление за достъп е информация, която пряко касае дейността на общината относно изпълнението на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и на общинската програма, както и на плана за действие на съответната община, процедурите по тяхното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, т.е. исканата информация засяга обществения живот в общината. Поради това същата представлява обществена информация със служебен характер, тъй като се събира, създава и съхранява по повод дейността на задължения субект.

 

Съдът отбелязва, че "надделяващ обществен интерес" по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. Надделяващият обществен интерес се презюмира, тъй като предметът на информацията е свързан със законното осъществяване на дейността на общината по изпълнение на цитираната програма, включваща преброяване на безстопанствените кучета, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета. Предоставянето на тази информация винаги допринася за повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на общината пред обществото.

 

След като ответникът е задължен субект по ЗДОИ и исканата информация е обществена, същият дължи предоставянето й. Единственият мотив, изложен в процесния отказ, е несъгласието на трето лице – фондация, за предоставяне на исканата информация. Съдът не споделя довода, че това представлява основание за отказ, доколкото съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ при изрично несъгласие от третото лице съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице. Т.е. ответникът е бил длъжен да заличи информацията, индивидуализираща третото лице, и да предостави останалата част от нея. Още повече, че такава се съдържа само в т. 1 от заявлението. Останалата информация касае документи, удостоверяващи посещения, преброяване, улов, кастрация и ваксинация, както и съставените протоколи за тези дейности, и сумите, изплатени за извършването им. Същата може да се предостави като само се заличат съответните данни за изпълнител. Независимо от това обаче, основанието по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ не се прилага при надделяващ обществен интерес, какъвто в случая е налице. След като изпълнението на дейностите по Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България се финансира със средства от държавния, общинския бюджет и международни програми и проекти, то информацията за това изпълнение винаги води до повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти. Поради това достъп до исканата информация се дължи, независимо от несъгласието на третото лице за предоставянето й, освен ако не представлява защитена тайна по друг закон.

 

Съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на третото лице и в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон. В този смисъл съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ този закон се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми. Ето защо, в случай че процесните дейности на територията на общината са възложени на фондация, в частта, в която те се финансират от посочените източници, самата фондация дължи предоставяне на достъп до информация за тяхното извършване. Това е още едно основание ответникът да предостави достъп до исканата обществена информация.

 

Решението е окончателно.

 

 ***

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за членовете на Одитния комитет на АЕЦ „Козлодуй“ и техните средни възнаграждения за последните 10 години.

 

До този извод стигна АССГ по второ дело на Николай Марченко („Биволь“) срещу отказ на директора на АЕЦ „Козлодуй“.

 

Първият отказ на директора на АЕЦ „Козлодуй“ да предостави достъп до информация за членовете на Одитния комитет на АЕЦ „Козлодуй“ и техните средни възнаграждения за последните 10 години е с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ. Този отказ е отменен с решение на АССГ, което е отразено в бюлетина на ПДИ за месец февруари 2024 г.

 

След отмяната от АССГ на отказа на директора на АЕЦ да предостави информация  за това кои са били членове на Одитния комитет през последните 10 г. и какво е било средното им възнаграждение по години, при новото си произнасяне – с решение от 22 март 2024 г. директорът на АЕЦ отново отказва – този път с мотив, че трети засегнати лица са изразили изрично несъгласие и не е налице надделяващ обществен интерес.

 

С подкрепата на ПДИ и вторият отказ е обжалван.

 

С Решение № 8133/10.06.2024 г. на АССГ, Второ отделение, 77 състав по а.д. № 3834/2024 г., съдия Евгения Баева отменя отказа и връща преписката на директора на АЕЦ за ново произнасяне по заявлението с указания да предостави достъп до исканата информация.

 

Съдът намира, че информацията за членовете на Одитния комитет и техните средни възнаграждения следва да се предостави на заявителя, при преценка, че е налице надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността на субекта по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ. Преценката на административния орган, че не е налице такъв надделяващ обществен интерес е в разрез с даденото легално определение в § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. Съдът посочва, че изплатените възнаграждения от структури, опериращи с бюджетни средства, безспорно са елемент от обществения живот на страната. Следователно в случая се касае за възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно за разходването на бюджетните средства. Съдът отбелязва, че жалбоподателят е журналист и информацията е необходима във връзка с информиране на обществото.

 

Предвид горното съдът намира, че оспореният отказ е незаконосъобразен и следва да се отмени. Преписката следва да се върне на административния орган за ново произнасяне по заявлението. При новото произнасяне задълженият субект следва да предостави на заявителя информация за членовете на одитния комитет и техните средни възнаграждения за периода 30.06.2013-30.06.2023 година.

 

Решението е окончателно.

 

***

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ и дължи произнасяне по заявление, с което се търси информация за нанесена щета на бюджета в размер на 150 млн. лв. от действия и бездействия на ръководството на ядрената централа.

 

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

 

На 12 януари 2024 г. Николай Неделчев подава заявление до Министерство на енергетиката, с което иска информация във връзка с изнесени в публичното пространство данни за нанесена бюджетна щета в размер на общо над 150 милиона лева чрез действия и бездействия на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Конкретно е поискана следната информация:

 

  1. Коя е адвокатската кантора/кантори, които са „посъветвали“ „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да се откаже от заведените дела срещу фирми на лицето Х. К.? Кои конкретно са адвокатите (поименно), дали този злополучен „съвет“? Моля да обърнете внимание, че служебният министър Х. се ангажира, както следва: „Назначили сме пълна проверка на случая и ще установим всички факти и ще излезем с официално становище. Изискали сме доклади и от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД и ще предприемем пълен юридически анализ на цялата процесуална практика, включително и избора на адвокатски кантори, и анализ на изплатените хонорари“, заяви за „Капитал“ енергийният министър Р. Х.. След като повече нищо не се чу по темата, моля да посочите какви бяха резултатите от това „вътрешно разследване“.
  2. Имаше ли санкционирани и уволнени служители (независимо от нивото и структурата). Ако да, посочете моля техните имена и заемани длъжности.
  3. При наличие на уволнения или други наказания, посочете оспорени ли са пред компетентния съд (кой точно) и влезли ли са в сила?
  4. Има ли проверки от други институции (Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата) и какъв е резултатът от тях? и
  5. Има ли подаден сигнал до прокуратурата за безстопанственост в големи размери. Ако има, посочете номера на прокурорската преписка. Ако няма, такъв сигнал се наемам да подам аз в лично качество.

 

С писмо от 29 януари 2024 г. началникът на кабинета на министъра на енергетиката препраща заявлението на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за отговор по т. 2-5 с мотив, че Министерство на енергетиката не разполага с тази информация.

 

С решение от 13.02.2024 г. изпълнителният директор на АЕЦ отказва достъп, като уведомява заявителя, че, видно от съдържанието на заявлението, исканата информация, не попада в обхвата на ЗДОИ. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не попада в кръга на задължените по чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ субекти и подаденото заявление, не подлежи на разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 9158/19.06.2024 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 3356/2024 г., съдия Димитър Петров отменя отказа и връща преписката на директора на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за ново произнасяне по заявлението.

 

Според съда в обжалвания акт е посочено едно основание за оставяне на заявлението без разглеждане – чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ, както и две основания за постановяване на отказ по заявлението – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не е задължен субект по ЗДОИ и поисканата информация не попада в обхвата на ЗДОИ.

 

По отношение оставянето без разглеждане на заявлението, съдът отбелязва, че разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДОИ предвижда заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация да съдържа: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, както и описание на исканата информация. В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ на заявителя се дават указания да уточни предмета на исканата обществена информация. Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ, ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Видно е, че сезираният орган е длъжен на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ да даде конкретни указания на заявителя и да му предостави възможност да уточни заявлението, като едва при неизпълнение на тези указания може да остави заявлението без разглеждане на основание ал. 2 от цитираната разпоредба. Същото задължение за сезирания орган произтича и от общата разпоредба на чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, задължаваща го при нередовно искане да даде ясни и конкретни указания до сезиралото го лице за отстраняване на нередовностите, както и предупреждение, че при неизпълнение на указанията, производството ще бъде прекратено.

 

В конкретния случай, ако сезираният орган намира, че заявлението не отговаря на някое от изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, следва да даде ясни и конкретни указания до заявителя в какво се състои нередовността, като му даде срок за отстраняване на нередовностите и едва при неизпълнение на указанията, може да остави заявлението без разглеждане. Видно е, че са посочени само две имена на заявителя, което е нередовност по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ. Също така, с оглед препратените въпроси – по т. 2 до т. 5 вкл., е видно и, че в тази част исканата информация не е в достатъчна степен описана и конкретизирана. Въпросите са формулирани много общо, с оглед на което на заявителя следва да се дадат указания по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ да уточни предмета на исканата информация, за да се направи последващата преценка от сезирания орган дали следва да се осигури достъп или са налице основания за отказ.

 

От друга страна, изложеното в обжалвания акт основание да бъде постановен отказ по заявлението – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД не е задължен субект по ЗДОИ, противоречи на материалноправните разпоредби. Капиталът на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. От своя страна капиталът на „Български енергиен холдинг“ ЕАД е 100 % собственост на държавата. В тази връзка и съгласно легалното определение на понятието „публичноправна организация“ дадено в § 1, т. 4, б. „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, „Български енергиен холдинг“ ЕАД е публичноправна организация по смисъла на ЗДОИ, тъй като капиталът му е собственост на държавата, а „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е публичноправна организация по смисъла на ЗДОИ, тъй като капиталът му е собственост на „друга публичноправна организация“ – в случая „Български енергиен холдинг“ ЕАД. По тези съображения и на основание на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, във връзка с § 1, т. 4, б. „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, сезираният орган – изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ – е задължен субект за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Решението е окончателно.

 

 

================================================

 

 

          

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по стратегически дела за достъп до информация", който се осъществява с финансовата помощ на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“. Тази публикация/събитие/проект е финансирана от Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“. Нейното съдържание е изцяло отговорност на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразява непременно вижданията на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.