адв. Кирил Терзийски, ПДИ

Докладът на оценителите и пазарната оценка на общински имот представляват обществена информация, която следва да бъде предоставяна по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

До този извод стигна състав на Административен съд - Пловдив по дело на Антон Вълков (Гражданска инициатива „За парка“, Пловдив) срещу отказ на секретаря на Община Пловдив да предостави копие от доклада на оценителите и пазарната оценка за общински имот, намиращ се в парк „Отдих и култура“.

 

Информацията е поискана със заявление от 7 април 2023 г. С уведомление от 20 април секретарят на общината информира заявителя, че следва да уточни предмета на исканата информация. С писмо от 25 април заявителят отговаря, че иска да му бъде предоставен целият оценителски доклад (доклад за пазарна оценка) на имот с ИД 56784.510.558, възложен от Община Пловдив на независим оценител, с изключение на лични данни и друга информация, която не може да бъде предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С уведомление от 9 май 2023 г. секретарят на Община Пловдив оставя заявлението без разглеждане, тъй като предметът на заявената информация не бил уточнен, а се искали само копия от документи, каквито не можело да се получават по реда на ЗДОИ.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд - Пловдив. В жалбата са развити подробни доводи за незаконосъобразност на отказа. Посочено е, че въпросът за формулирането на заявлението за достъп до информация (т.нар. „проблем достъп до информация – достъп до документи“) към момента е решен с четири решения на петчленни състави на Върховния административен съд, според които дали се иска конкретният материален носител на информация (документ) или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й.

 

По жалбата е образувано а.д. № 1316/2023 г. на Административен съд - Пловдив.

 

С Определение № 1674/05.07.2023 г. на съдия Христина Юрукова уведомлението за оставяне на заявлението без разглеждане е отменено и заявлението е върнато на секретаря на Община Пловдив за произнасяне по същество.

 

Съдът приема, че със заявлението е поискана информация, която е обективирана, ясна и точна в посочените наименования на два документа – Пазарна оценка (целият оценителски доклад) на имот с ИД 56784.510.558, които са материалните носители на информацията. Правилно е становището на административния орган, че ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, а не документи. Но следва да се има предвид, че обществената информация се съдържа предимно в актовете на държавните органи и органите на местно самоуправление и свързани с тях документи. От изписването в заявлението „пазарна оценка“ и уточнението „целия оценителски доклад“, не се поражда съмнение, че заявителят иска достъп до обществена информация, съдържаща се в Пазарна оценка на имот с ИД 56784.510.558, изготвена от два оценителя. Не е налице неяснота или обща формулировка на търсената информация. С посочване на документите – пазарна оценка/оценителски доклад, е видно, че се търсят данните и фактите, които се съдържат в документа „Пазарна оценка“ и доклада за формиране на пазарната оценка на имота.

 

Съдът посочва, че съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Очевидно е, че в случая заявителят цели с подаденото по ЗДОИ заявление запознаване с пазарната оценка на имот с ИД 56784.510.558 и начина на формирането й. Тази информация е обществена и не попада в обхвата на ограниченията по ЗДОИ.

 

Определението не е обжалвано от Община Пловдив и е влязло в сила.

 

С решение за достъп до информация от 31 юли 2023 секретарят на Община Пловдив предоставя на заявителя копия от исканите два документа.

***

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ Прокуратурата предостави пълен достъп до информация за стопанисването на прокурорската база в Боровец.

Със заявление от 17 май 2023 г. Доротея Дачкова (в. „Сега“) иска информация, свързана с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, отразено в протокол от 8 юни 2017 г., с което на главния прокурор е възложено стопанисването на база в Боровец, т.нар. „Регентска къща“. Информацията е поискана под формата на справка по следните пунктове:

 

-          От 8 юни 2017 г. до настоящия момент извършвани ли са ремонти или други подобрения във въпросната база. Ако да – какви, кога, на каква стойност и за чия сметка?

-          Обитавана ли е и дали се обитава към момента въпросната база от главния прокурор г-н Иван Гешев? На какво основание, при какви условия (наем и т.н.), за какъв период?

-          От 2017 г. до момента, по години, какви са разходите за стопанисването на базата и за чия сметка са направени?

-          Колко магистрати или съдебни (прокурорски) служители са ползвали базата за почивка от 8 юни 2017 г.?

-          Колко и какви семинари, обучения и пр. са провеждани във въпросната база от 8 юни 2017 г. до момента? Посочете темата на обученията и броя на магистратите, взели участие в тях.

-          Какво е наложило промяната на предназначението на имота, който след 21 октомври 2021 г. вече не се води „почивна база“?

 

В законоустановения 14-дневен срок за отговор не е получен такъв, поради което с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

След получаване на жалбата, от Прокуратурата решават да предоставят исканата информация. С решение от 4 юли 2023 г. на г-жа Мария Павлова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, е предоставен пълен достъп до исканата информация.

На 8 юли 2023 г. Доротея Дачкова публикува във в. "Сега" статия "Нито един магистрат не е почивал в Регентската къща по времето на Гешев", "Базата в курорта Боровец струва на прокуратурата 1,1 млн. лв."

 

***

След подаване на жалба срещу мълчалив отказ кметът на столичния район „Банкя“ предостави пълен достъп до информация за изменението на издадено разрешение за строеж.

Със заявление от 17 май 2023 г. Бойчо Бойчев от гр. София иска от кмета на район „Банкя“ копие от конкретна заповед за допълване на разрешение за строеж, издадено през 2020 г.

 

В законоустановения 14-дневен срок за отговор не е получен такъв, поради което с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

След получаване на жалбата, кметът на район „Банкя“ веднага се свързва със заявителя и предоставя копие от искания документ.

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.