д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Гергана Жулева
 д-р Гергана Жулева

На 07.07.2022 г. беше публикуван Докладът за състоянието на администрацията през 2021 г., приет с Решение № 430 на Министерския съвет от 05.07.2022 г.[1]


Докладът съдържа  данни и констатации относно достъпа до обществена информация:

 •  организация на работата на администрацията по закона
 •  административен капацитет за осигуряване
 •  процедури за исканията за достъп
 •  решения и откази
 •  съдебни решения, свързани с обжалване на решения за достъп до информация в системата на изпълнителната власт.   
След десет години прекъсване в доклада за състоянието на администрацията се появи част "Изводи и препоръки" относно достъпа до обществена информация.[2]


Благодарение на задълженията на администрациите да отчитат своята работа по ЗДОИ пред Министерски съвет и на системното изпълнение на тези задължения, през годините имаме възможност да проследим какво се случва с прилагането на Закона за достъп до обществена информация. ПДИ прави преглед на данните от докладите всяка година.[3] 


Характерното за 2021 г. е,  че акцентът в доклада е върху необходимостта от подобряване на отчетността по отношение на постъпващите заявления в администрациите и чрез Платформата за достъп до обществена информация – pitay.government.bg. Препоръчителна е интеграцията на ИИСДА (Интегрираната информационна система на държавната администрация) и Платформата за достъп до обществена информация.


Вниманието се насочва към актуализиране на Вътрешните правила за работа по ЗДОИ; да е налична разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до информация; да има  контрол по отношение на активното публикуване на актуална информация по чл. 15, ал. 1 от закона и специализирани обучения по отношение на Платформата за достъп до обществена информация.


Върху тези проблеми са фокусирани и препоръките в доклада.


Общите изводи, които се налагат за прилагане на Закона за достъп до обществена информация при прегледа на систематизираните данни от докладите, са:

 • Увеличава се броят на администрациите, които са създали организация за приемане и решаване в срок по заявленията.
 • Увеличават се през годините администрациите, които са определили служител или звено, отговарящо по ЗДОИ. Най-често срещаните определени звена са правните отдели, административното обслужване и деловодството. [4]
 • Увеличават се администрациите, приели и актуализирали своите вътрешни правила.
 • Увеличават се администрациите, които организират обучения за своите служители по ЗДОИ.
 • Увеличат се администрациите с разяснителна информация за гражданите.
 • Увеличават се администрациите, приемащи е-заявления.
 • Увеличават се администрациите с електронни регистри на получените заявления.
 • Организирана е работата за заплащане при необходимост на разходите по получаване на информацията.

По отношение на заявленията преобладават подадените по електронен път или чрез платформата да достъп до информация.[5]


Най-много заявления се подават от граждани.[6] 


Заявителите търсят най-вече „служебна информация“, т. е информация, свързана с подготовката на актовете на органите на власт.


Темите на търсене са свързани предимно с отчетността, контрола, изразходването на публични средства, корупцията. След тях се търси информация за упражняване на други права и на последно място – за процеса на вземане на решения. 


От години се наблюдава уеднаквяване на броя на заявленията и този на решенията по тези заявления.


През 2021 г. процентът на решенията за отказ  е паднал на 3,7%, в сравнение с предшестващите години, когато се движеше между 4% и 6%. 


Сред основанията за отказ са: засегнати са интересите на трето лице, информацията е класифицирана като служебна тайна, подготвителни документи и лични данни.


Обжалването на решения по заявления преобладава пред обжалването на решения за отказ на търсената информация.


В решенията на съда по жалби по ЗДОИ преобладават решенията за отмяна на решението на органа. 


Програма Достъп до Информация препоръчва също да се обърне внимание на съдържанието на секция „Достъп до информация“ в институционалните страници, а именно: да са лесно намираеми, да има разяснителна информация в открит текст, да има уеднаквяване на структурата, според изискванията на ЗДОИ.       [2]Доклад за състоянието на администрацията 2021 г., стр. 54 – 63; 

[4]Виж пак там

[5]Виж пак там

[6]Виж пак там

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.