За нас е важно да съдействаме на гражданите да упражняват правото си на информация, твърди заместник-министърът на отбраната

Ден на правото да знам 2015
Заместник-министър Орхан Исмаилов с наградата

Министерството на отбраната е с най-висок рейтинг на активна прозрачност през 2015. Как изпреварихте 544 институции в България?

 

Признателни сме за тази оценка, тя е награда за нашия труд и усилията, които полагаме в тази насока. Работата ни винаги се е основавала на принципите на прозрачността и откритостта. Тази наша политика е традиционна, защото считаме, че институциите са длъжни да се отчитат  пред обществото как спазват законите и къде отиват парите на данъкоплатците. Искам да ви уверя, че ръководството на министерството ще продължи да утвърждава практики за по-добро предоставяне на информация за гражданите и увеличаване на прозрачността и отчетността към обществеността.

 

В каква посока са усилията, които полагате за да постигнете и поддържате такова ниво на активна прозрачност и за да осигурите достъп до информация на гражданите?


За нас е важно да съдействаме на гражданите да упражняват правото си на достъп до информация. Така се легитимират демократичните общества, в които гражданският контрол реално се прилага. Важно условие за прилагане на правото за достъп е да се търси необходимия баланс между информацията, защитена от ЗЗКИ и тази, която считаме че обществото трябва да знае за сферата на сигурността и обраната.

 

Как е организиран процесът на предоставяне на информация по заявление и на публикуването й в сайта на МО?


В секцията „Достъп до обществена информация” можете да се информирате за установения ред за регистриране на заявленията, да откриете полезна информация за сроковете за отговор, за мястото на предоставяне на информацията, за възможните форми за предоставяне, както и за дължимите суми за направените разходи. Всеки гражданин или юридическо лице има право да внесе заявление за достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Министерството на отбраната. За максимално улесняване на достъпа на интернет страницата на ведомството – в секцията „Документи” са публикувани нормативни административни актове (правилници, наредби, инструкции) и индивидуални и общи административни актове (заповеди). Те се издават от министъра при осъществяване на неговите правомощия и в ЗДОИ са определени с общото наименование „Списък с издадените административни актове”. Информацията е класирана в категориите „Подзаконови актове”, „Заповеди”, „Обяви и конкурси” и „Други документи”.

 

Каква е най-често търсената информация от Министерство на отбраната?


През 2014 са постъпили 86 заявления. 19 от граждани, 49 от журналисти, 10 от политически партии и неправителствени организации и 8 от фирми. Темите, по които е искан достъп, са свързани с упражняване на права или законни интереси, отчетност на институцията, контрол на административната дейност; изразходване на публични средства; предотвратяване или разкриване на корупция или нередности.

 

Освен законови задължения, какво е необходимо, за да се подобри достъпа до информация и да се увеличи прозрачността и отчетността на институциите?


Повече отговорност от институциите, от всички нас. Процесът е двустранен – за него са необходими активност и отговорност от двете страни. Институциите и гражданите трябва да работят заедно, защото съвместно гарантират прозрачността и отчетността.

 

Има ли какво да подобрява Министерство на отбраната в процеса на предоставяне на публична информация, постигане на прозрачност и отчетност?


Планираме да публикуваме в секцията „Достъп до обществена информация“ документите, на които е изтекъл срокът, за който са определени като класифицирани.

 

Въпросите зададе

Диана Банчева, ПДИ

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.