Рени Христова, координатор на ПДИ за Монтана

Рени Христова, координатор на ПДИ в Монтана

Докладът за достъпа до обществена информация през 2022 година включва информация от сайтовете на всички 11 общини в регион Монтана, както и от сайтовете на Регионалното управление на образованието (РУО), Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ), Областната дирекция „Безопасност на храните“ (ОДБХ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Областната дирекция на МВР (ОД на МВР), Областната администрация (ОА), Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Включена е информация и от Административен и Окръжен съд, събрана по телефона.

 

Този доклад е подготвен и завършен в средата на март, т. е. две седмици след крайния срок за публикуване отчетите на институциите (краят на февруари). Към датата на изготвянето му повечето от тях не са направили това, а при други липсва информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) или няма достъп до нея.

 

Според данните на Община Монтанаадминистративният център на региона, постъпилите през 2022 г. заявления са 22, от които 9 от граждани и 13 от неправителствени организации (НПО). Писмените заявления са 6, 10 – електронни (по e-mail) и 6 – през платформата за достъп до информация. Всички се отнасят до служебна информация. Едно от заявленията е за упражняване на права или законни интереси, 8 – за отчетност на институцията, 1 – за процес на вземане на решения, 5 – за изразходване на публични средства, и 7 – за контролна дейност на администрацията. В 17 от заявленията е предоставен свободен достъп, в 3 – частичен. В едно достъп е отказан с основанието, че исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца, а за друго едно са посочени „други основания“. Само на едно от общия брой заявления е отговорено след 14-дневния срок. Жалбите срещу отказ за предоставяне на информация са две.

 

В Община Берковица са постъпили 35 заявления, 27 от които от граждани и 8 – от НПО. Най-много от тях – 31 – се отнасят до контролна дейност на администрацията. За упражняване на права или законни интереси са 3 бр., едно е за изразходване на публични средства. На 24 заявления е предоставен свободен достъп, на 4 – частичен. Отказан достъп има по 6 от заявленията, основание: засягане интересите на трето лице или фирма, от които няма изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата информация. Подателят на едно от заявленията е уведомен за „липса на исканата обществена информация“. На всички заявления е отговорено в срок.

 

В Община Вълчедръм са постъпили 10 заявления, повечето – от НПО-та. Имената им, както и тези на гражданите, са публикувани. Сред подадените от граждани едно е от името на Николай Нинов – за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г. по дела срещу решения по ЗДОИ. Две са от името на един и същи гражданин и са за предоставяне на една и съща информация: „Договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета на община за период 2016 - 2021 г., средства за строителство, ползвала ли е общината финансов кредит, финансови корекции, информация за търговски обекти и броя на пешеходните пътеки на територията на общината“. В първото му заявление е предоставен отказ по някои от точките, в повторно направеното от него е даден пълен достъп до информация. Сред НПО-тата е Сдружение „Соларна Академия България“, което търси информация за издадени разрешителни за строеж за Фотоволтаични централи за периода от 01.01.2019 г. до 25.07.2022 г.

 

Останалите общини са без публикувани отчети за 2022 година.

 

Последният отчет по ЗДОИ на Община Бойчиновци е за 2021 г., когато постъпилите заявления са 18. Три от тях са подадени на място, като едно е оттеглено от заявителя. Останалите са по електронен път, като две от тях – чрез платформата за достъп до информация. Едно е оставено без разглеждане поради липса на данни, достъпът до друго едно е осигурен на място в администрацията на основание „обект на авторски права“.

 

Община Брусарци също е с отчет за 2021 година. Според него постъпилите за периода заявления са 14, три от които от граждани и останалите – от неправителствени организации. Община Брусарци също е публикувала подателите. Сред НПО-тата са например сдружение „Боец“ (за отдавани под наем сгради и парцели общинска собственост във връзка с изграждането на обект „Разширение на газопроводната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД и на каква цена), Български хелзинкски комитет (за подадените заявления до 31.03.2021 г. за гласуване с подвижна секционна избирателна комисия), Фондация „Антикорупционен фонд“ (за броя на лицата, променили настоящия си адрес от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. по месеци), Министерство на здравеопазването (за броя на лицата под запрещение), Институт за пазарна икономика (информация/въпросник за избрани данъци и такси). Прави впечатление, че трите заявления от граждани са подадени от различни лица, но са формулирани по един и същ начин, с еднакви въпроси: „1. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината за периода 2016 - 2020 г.? 2. Каква е била цената на месечния абонамент за посочени период месец по месец и какъв е размерът на направените разходи?“.

 

Отчет за 2022 г. не е публикуван и на страницата на Община Георги Дамяново. От отчета за 2021 става ясно, че подадените заявления са 11 – 9 от НПО и 2 от граждани. От тях 6 са за отчетност, 3 – за изразходване на публични средства, едно – за контролна дейност на администрацията, и едно – за упражняване на права или законни интереси.

 

Община Лом е друга от общините в регион Монтана, които до първите две седмици на март нямат публикуван отчет за периода. През 2021-ва подадените заявления са 23. Едно е оставено без разглеждане, 5 са с отказ (липсва основание). 7 са за отчетност, 4 – за изразходване на публични средства, 2 – за контролна дейност на администрацията, 1 – проекти на нормативни актове и 9 – други теми (не са посочени).

 

Община Якимово също е сред общините без отчет за предходната година. Постъпилите през 2021 г. заявления са 12, от които само едно – от гражданин. 6 се отнасят за изразходване на публични средства, 4 – за контролна дейност на администрацията, 2 - други теми (не са посочени).

 

Още една община без отчет нито за 2022, нито за 2021 г., е Медковец. Последната информация на сайта й е за 2020 г., когато са постъпили 24 заявления по ЗДОИ.

 

Община Чипровци няма публикувани отчети не само за 2022 г., а и за последните години. Последният е от 2019 г., когато са постъпили общо 9 заявления – 3 от граждани, 2 от фирми и 4 от НПО-та.

 

Община Вършец е с един-единствен видим отчет и той е за 2018 година. В сайта фигурира отчет и за 2019 г., но той не е достъпен (Not Found - страницата не е намерена). От разговор с изпълняващия длъжността „Връзки с обществеността“ разбирам, че отговорният по ЗДОИ служител е в отпуск по майчинство, за което време никой друг не е поел неговите задължения.

 

Информацията на сайтовете на останалите институции, обхванати в доклада за 2022 година, е следната:

-          Областна дирекция „Земеделие“ – 1 постъпило заявление от неправителствена организация по тема „отчетност“, с предоставен свободен достъп.

-          Областна администрация – 7 заявления, 4 от които от НПО и 3 от граждани. Три от тях – писмени, 4 – електронни. Две са за процес на вземане на решения, 4 – други теми (не са посочени), и едно – изразходване на публични средства. По 6 е предоставен свободен достъп, по едно липсва исканата информация. На всички е отговорено в срока.

-          РЗИ - Монтана – 22 заявления, от които 13 от граждани, 7 от НПО-та, 1 от фирма и 1 от журналист. Всички са подадени по електронен път. 16 от тях се отнасят до отчетност и по 3 – изразходване на публични средства и контролна дейност на администрацията. По едно заявление е предоставен свободен достъп, а по друго липсва исканата информация и е препратено към друга институция.

-          ОД на МВР - Монатана – 13 заявления: 6 от граждани, 6 от НПО, 1 от журналист. За отчетност са 6 заявления, 4 са за контролна дейност и по 1 – за изразходване на публични средства, упражняване на права или законни интереси и „други“ (искане за предоставяне на копия от Инструкции за работа на МВР с нещатни сътрудници, които са с гриф за сигурност „секретно“). На 10 от заявленията е предоставен свободен достъп, по две от исканията липсва информация, по едно е отказано предоставяне на информация с основание класифицирана информация, представляваща служебна тайна“. На всички е отговорено в 14-дневния срок.

-          РУО – Монтана – подадени 3 заявления, липсва информация за подателите (граждани или НПО). Исканията са за общия брой постановени съдебни решения по дела срещу решения по ЗДОИ, за предоставяне на информация за закритите училища в област Монтана в периода 1990 – 2021 г., и за предоставяне на информация за резултатите на учениците от областта във връзка с матурите в 7 и 10 клас. На заявленията е отговорено в сроковете по ЗДОИ, няма решения за откази.

-          РИОСВ - Монтана36 заявления, от които 20 от граждани, 10 – от НПО-та, останалите – „други“ (не е посочено). Уточнявам, че контролът на РИОСВ – Монтана обхваща и територията на област Видин. Отговорите по няколко от заявленията са за липса на информация, в това число по заявление от гражданин за наложените глоби на кметове на общини в региони Монтана и Видин относно чистотата на атмосферния въздух. По други заявления (отнасящи се до процедури по изграждане/ремонт на пътища/връзки с държавната пътна мрежа) отговорите са, че информацията е публично достъпна. По 18 от заявленията е предоставен частичен достъп до информация, по 12 – свободен. Впечатление в отчета прави, че 6 от заявленията по ЗДОИ са за предоставяне на информация за конкурс за длъжността „директор“ на РИОСВ, сред които за датата на обявата, за броя кандидати, за качествата на кандидатите.

-          ОДБХ - Монтана, респ. Българска агенция „Безопасност на храните“: изключително бавен и труден сайт. ОДБХ няма своя собствена страница в интернет, частична информация за дирекцията (като адрес и контакти например), има на сайта на БАБХ. Там обаче в раздел „Достъп до информация“ няма годишни отчети. Уведомлението при търсене е, че „страницата е в процес на актуализация“, т. е. липсват каквито и да са данни в този контекст.

-          Административният съд - Монтана няма публикуван отчет за 2022 година, не видях въобще да има раздел с такава информация. Както и миналата година, и тази получих информация след устен разговор със служител. По негови данни подадените заявления са 4, 3 от които от НПО и 1 – от гражданин.

-          Окръжният съд - Монтана също все още няма отчет на страницата си. От телефонен разговор със служител на длъжността „Връзки с обществеността“ става ясно, че подадените заявления са две – от адвокатска кантора по международно и семейно право и от фондация „Ресурсен център“.

 

Основният извод от включените в доклада институции и прегледа на сайтовете им е, че все повече общини не просто закъсняват, а изобщо не публикуват информация за постъпилите при тях заявления по ЗДОИ. Смущаващ е и фактът, че някои от останалите институции са без никакви видими и достъпни данни по ЗДОИ.

 

И още един извод: едва две от всички заявления, са подадени от журналисти (или журналист). Обнадеждаващо е все пак, че са с едно повече в сравнение с 2021 година.

 

Липсата на информация при много институции обаче, прави невъзможен един от най-важните изводи: как се променя активността на граждани и неправителствени организации за предоставяне на достъп, т. е. увеличава ли се или намалява.  А дали в крайна сметка разговорите ми с представители на голяма част от администрациите за пропуските им ще дадат резултат, ще разберем след обобщението на данните в следващия доклад.

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.