С Калина Георгиева, секретар на общината, разговаря Петромира Кирчева, координатор на ПДИ в Добрич

Калина Георгиева, секретар на Община Добрич
Калина Георгиева, секретар на Община град Добрич

В проучванията на ПДИ за състоянието на активната прозрачност, Община град Добрич неотменно е в челната десетка. След 10-тото място в рейтинга на общините през 2017, едно седмо (2018) и две девети места (2019, 2020) тази година заемате пета позиция. Кое Ви мотивира да работите в тази насока и какво се крие в това представяне?

Зад добрите резултати стои екипната работа на колегите и ангажираността на кмета Йордан Йорданов. Зад тази кауза застанахме всички, които заявяваме готовност да работим открито и прозрачно, да търсим и намираме правилните решения. Предложихме на гражданите открити приемни, срещи по кварталите, използване на възможностите на социалните мрежи, за да се скъси дистанцията между местната власт и общността. Мотивацията и нашият стимул да надграждаме се дължат на обратната връзка и на нашата позиция, че едно управление е успешно, когато залага на обществен диалог. Продължаваме да следваме приетата посока, като водещ стимул ни е да предлагаме все по-добри административни услуги.

Как е организирана работата по ЗДОИ и кой я ръководи?

Работата в Община град Добрич с изискванията на ЗДОИ е регламентирана още през далечната 2001 година при влизане в сила на закона. От 2009 са утвърдени, а през 2016 са актуализирани от кмета Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, които определят организацията, условията и реда за предоставяне на обществена информация, както и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, създавана и съхранявана в администрацията. Работата по ЗДОИ е организирана в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“, ръководи се от началник отдел в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) и се контролира от секретаря на общината. Определено е място за приемане на заявленията, консултиране и разглеждане на предоставената обществена информация, както и отговорен служител за приемане, консултиране и предоставяне на информация в ЦУИ. 

Имате ли е случаи през 2020 на отказ от информация или на заявление без отговор?

През миналата година са издадени две решения за отказ на достъп до обществена информация, поради това че исканата информация не представлява обществена информация. Нямаме заявление без разглеждане.

Увеличават ли се заявленията по ЗДОИ, които постъпват в общината?

В изключително голяма степен в сайта на Община град Добрич е поместена обществената информация, която сме задължени съгласно ЗДОИ да публикуваме и поддържаме в актуалност и достоверност. Това може би е причината да няма сериозно увеличение на търсената обществена информация.

От какво най-вече се интересуват гражданите, подавайки заявления?

От въпроси, свързани с отчетността на администрацията, от  разходването на публични средства, от издадените нормативни и административни актове и извършената контролна дейност от администрацията.

По време на пандемията електронната форма ли е предпочитана за подаване на заявления?

Не само по време на пандемията, но и по принцип електронното заявление е предпочитана форма за заявяване на достъп до обществена информация. За справка – през 2019 са подадени 25 заявления (срещу 24 писмени), а за 2020 те са 31 (срещу 12 писмени). Тук трябва да се отбележи, че държавната администрация още през 2019 пусна в експлоатация Платформата за достъп до обществена информация, откъдето гражданите могат да подават, проследяват и получават по електронен път своите искания и предоставения им достъп до информация. През 2020 година подадените чрез Платформата искания са 6 броя.

Кой отговаря за публичността на информацията в сайта на общината, екип или само един човек?

Само един човек не би могъл да се справи с такава мащабна задача. Екип от експерти и специалисти са определени със заповед на кмета да публикуват и следят за актуалността на информацията в сайта, а всички ръководни длъжностни лица следят за сроковете на публикуване и за спазване на задълженията.

Проучванията на ПДИ мотивират ли Ви да подобрите достъпа до информация?

Били сме на различни позиции в ежегодните проучвания на ПДИ, но винаги на челните места. Това все повече ни стимулира да отстояваме позициите си и да надграждаме постигнатото, което може да се проследи и в сайта на Община град Добрич.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.