Зарко Маринов, координатор на ПДИ в Смолян

„Ние какви общински съветници сме, какъв диалог имаме с кмета на Смолян и общинската администрация, след като за публична информация за изпълнението на бюджета трябва да водим дела по Закона за достъп до обществена информация?“

 

Този въпрос зададе общинският съветник Стефан Сабрутев след като Административният съд в Смолян отмени отказа на кмета Николай Мелемов да предостави исканата от него справка за публичните задължения на община Смолян за период от 8 месеца.

 

На няколко заседания на Общинския съвет и на Постоянната комисия по бюджет и финанси Сабрутев задава въпроси към кмета Мелемов и зам.-кмета по финансите Венера Аръчкова за публичните задължения на общината, но не получава отговор. След което на 19 юни м. г. подава заявление за достъп до обществена информация, с което иска да му бъде предоставена справка за публичните задължения по месеци в периода от 1.10.2018 до 1.06.2019, като моли информацията да бъде изготвена в табличен вид с посочени дати на възникване на задълженията и дати на плащанията.

 

„Исканата справка не попада и не може да бъде обвързана с обхвата и смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), който не регламентира изготвяне на справки от задълженото по закон лице. По отношение на така заявената информация се предполага събиране на данни, изготвяне на справки по повод на точно и конкретното заявление, което е в противоречие със ЗДОИ и както сам заявителят е посочил, че желае исканата информация да получи в табличен вид във вид на справка.“ – отговаря му кметът на Смолян. „Изготвянето на справка не може да се квалифицира като „обществена информация” по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. В тази връзка е и установената практика на административните съдилища в Република България“ – мотивира се той.

 

Недоволен от решението на кмета на Смолян, общинският съветник обжалва отказа в Административния съд и се обръща за помощ към правния отдел на Програма Достъп до информация.

 

„Безспорно е, че исканата в случая информацията е обществена, тъй като касае финансовите задължения на общината. Предоставянето й ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за дейността на общината по интересуващите го въпроси, свързани с разходването на средства от общинския бюджет“ – сочи в писмената защита адв. Кирил Терзийски от ПДИ. „В тази връзка, следва да се има предвид, че анализ и систематизация на съдебната практика относно понятието „обществена информация” е направен в Решение № 9720/10.10.2006 на Петчленен състав на ВАС. Според този анализ след цитираното решение № 1453/2002 практиката на ВАС е константна“, допълва той. Съгласно нея обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка съвкупност от данни, структурирани по определен критерий и с определена цел и предназначение, както и всяко сведение за някое положение или за някаква дейност на задължените субекти.

 

„Информацията е налична, може да бъде извлечена от документите и не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия по събирането, тъй като финансовите задължения следва да бъдат отразени в бюджета на общината“, посочва пред съда в защитата си Сабрутев. Той е на мнение, че е налице надделяващ обществен интерес. Исканата от него информация е пряко свързана с разходите в общинския бюджет и предоставянето й ще повиши отчетността на общината.

 

С решение от 10 октомври 2019 Административният съд отмени като незаконосъобразно решението на кмета Мелемов, с което отказва предоставянето на обществена информация и върна преписката на община Смолян за ново произнасяне.

 

„В случая заявителят търси информация, свързана със задълженията на община Смолян, като предоставянето й ще му даде възможност да си състави собствено мнение за дейността на общината, като не се търси анализ на данни, а систематизирането им в писмен вид за определен период. Обстоятелството, че исканите сведения и данни не съществуват в обобщен вид, а предстои да бъдат синтезирани с оглед заявлението, не обосновава законосъобразността на постановения отказ, тъй като исканата информация, е налична, поради факта, че задълженията като разходи следва да бъдат отразени в бюджета на общината. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, съдът приема, че не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане. В случая неправилно органът е приел, че исканата информация, след като съставлява справка и не е налична в готов вид не е обществена информация по силата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, в какъвто смисъл са и цитираните решения на ВАС и приложени като съдебна практика“, пише в съдебния акт. По този повод съдия Красимира Селенова от Административен съд – Смолян, намира, че тази практика не е актуална, тъй като е налице нова такава, застъпена в Решения № 5898/17.05.2016 по дело № 5305/2015 на ВАС и Решение № 1576/ 12.02.2016 по дело № 3549/2015 г. на ВАС.

 

На 5 ноември 2019 избраната за вр. ид. кмет на Смолян Марияна Цекова изпълнява формално решението на съда и предоставя справка за „платени и възникнали публични задължения за период от 01.10.2018 до 31.05.2019. От справката обаче не става ясно какъв е размерът на публичните задължения на община Смолян в посочените месеци. Посочени са избирателно само част от плащанията на местната администрация към бюджета – осигурителни вноски и данъка върху доходите на лицата, наети от община Смолян.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.