Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград

Владимир Симеонов

Гърмен е сред сравнително малките общини в България. Затова и тук трудно остава нещо скрито-покрито. Новините бързо се научават. Но рискът от ефекта на „разваления телефон” трудно може да се случи с информация от сайта на Община Гърмен. Защото кметът Феим Иса и екипът му се стараят да информират населението всекидневно и адекватно за всичко, което става в общинската администрация. Резултат от тези техни усилия за осигуряване на пълна информационна картина е и скокът на Гърмен в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2020 година с цели 15 места напред.

 

Това сочи проучването на Програма Достъп до информация за това как местната власт в Гърменско изпълнява задълженията си по ЗДОИ и за активното публикуване на информация в интернет. Разбира се, взима се предвид и как отговаря общинската администрация на заявленията за достъп до обществена информация по електронен път.

 

Желанието за прозрачност на сегашното управление личи повече от ясно от официалната страница на Община Гърмен. Секцията „Достъп до информация“ е впечатляваща. Качен е отчетът за дейността по ЗДОИ за последните шест години. За 2020 година са постъпили 12 заявления от граждани и 10 от неправителствени организации. Всички са подадени по електронен път, на всички е  отговорено в срок. Същата е практиката и през 2019 година, макар че тогава заявленията са наполовина по-малко.

 

На практика няма как да се направи забележка по съдържанието на секцията „Достъп до информация” – тук ще видите още информация за отговорното звено по ЗДОИ; за съхранените публични регистри; за категориите информация, класифицирани като служебна тайна; за разсекретените документи; за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет; къде е определеното място за преглед на исканата информация; какви са нормативите за разходите за нейното предоставяне; какви са вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор.

 

„С въвеждането на специална деловодна система работим много успешно по ЗДОИ. Деловодителката в Центъра за информация и услуги сканира въпросното заявление, постъпило при нас. След това го препраща на служителя, който може да вземе отношение по исканата информация. Дори не се изисква резолюция от ръководителя. Експертът разглежда заявлението и решава как да процедира. Кметът бива информиран, ако не може да се даде цялата информация, но за последните две години нямаме такъв случай”, казва Мария Попова, секретар на Община Гърмен. Тя отговаря и за дейността на местната власт по ЗДОИ.

С някои заявления се търсят данни, които касаят договори на Общината с различни фирми за изпълнение на инфраструктурни обекти, които са по Закона за обществените поръчки. Става въпрос за обемиста информация, а това отнема доста време на служителя, но прозрачността и осведомеността на населението за дейността на местната управа е приоритет за кметското ръководство.

 

 „Никак не е леко и на колегата, който качва информация на сайта, осигурена своевременно от директорите на дирекции. Това важи и за Общинския съвет, който качва своите докладни от заседания на комисиите и сесии на местния парламент”, уточнява Мария Попова.

Много от информацията е свързана със строителството на територията на община Гърмен. Строят се десетки обекти, особено в селата Лещен, Ковачевица и Огняново. Това води след себе си голям документооборот, изготвяне на подробни устройствени планове, на планове за застрояване, информация за отчуждаване на имоти, за смяна на предназначението на земята.

 

„Пак ще подчертая: деловодната система улеснява работата ни. Имаме електронен обмен и с други институции. За нас е важно обществото да е запознато с това, което се прави тук и с решенията, които се взимат. Общината става все по-отворена, което се оценява от жителите на населените места”, категорична е Мария Попова.          

Думите й се потвърждават и от останалите секции в интернет страницата на кметството. От тях може да научите какви търгове се провеждат, какви са конкурсите, кои са кметските заповеди, колко подробни устройствени планове са одобрени, има ли нови обявления и концесии. Достъпни са и рубриките за общинските фирми, за обществените поръчки, наредбите на местната власт.     

 

По всичко личи, че Община Гърмен догодина може още да напредне в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ. Защото общинската администрация и иска, и има желание дейността й да е на показ.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.