Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра
Калина Георгиева, секретар на Община Добрич
Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет

„Проучването, което всяка година Програма Достъп до информация прави, е истинското доказателство за публичността, която прилагаме. Прозрачното и открито управление – това е основата на успеха” – категоричен е кметът на Община Главиница Неждет Джевдет в началото на разговора ни за работата на институцията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). А повод е възходящият скок на Главиница в Рейтинга на активната прозрачност.
Статистиката сочи, че докато през 2017 Община Главиница е заемала 196-то място сред органите на местно самоуправление и 365-то място сред всички проучвани институции, то при последното проучване на ПДИ, Общината вече е на осмо място сред 265 органи на местна власт, а в сравнителния рейтинг на всички 563 институции заема също осмо място. 

Проучването оценява как органите на власт изпълняват своите задължения по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявленията по електронен път. В сайта на Община Главиница са публикувани всички задължителни по закона категории информация – описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община; списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове; описание на информационните масиви и ресурси; наименованието, адреса, електронната поща, телефона в съответната администрация за приемането на заявленията за достъп до информация; устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите; стратегии, планове, програми и отчети за дейността; информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, информация за провеждани обществени поръчки; проекти на нормативни актове заедно с мотивите; обявления за конкурси за държавни служители; подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и др.

Секция „Достъп до информация“ съдържа вътрешните правила за предоставяне на информация; вътрешни правила за организация на административното обслужване; за повторното използване на информация; за информацията, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп; списък на категориите информация за публикуване; описание на регистри, база данни и ред за достъп; списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна, годишните отчети за работа по ЗДОИ и др.

В същата секция всеки може да отвори и наръчника на ПДИ "Как да получим достъп до информация", даващ възможност да се проследят стъпка по стъпка етапите, които трябва да се следват, когато се търси обществена информация. Ще намерите отговор и на въпросите от кого, какво и как да го поискате.  

По повод нарастващия брой заявления по ЗДОИ, секретарят на Община Главиница Ашкън Салим, който е длъжностното лице по ЗДОИ, споделя: „Гражданите стават все по-активни, неправителствените организации също. През 2017 са подадени 3 заявления и то само от неправителствени организации, докато през 2020 заявленията вече са 23, като 10 са от граждани, 12 от НПО и едно от фирма. Всички са подадени по електронен път. Темите на исканата информация са в повечето случаи контрол на дейността на администрацията и отчетност на институциите. Всички заявления са разгледани и им е отговорено в законовия 14-дневен срок. Отказ сме направили по едно заявление, тъй като достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация.”

„Доволен съм от работата на общинските служители, които отговарят за работата със ЗДОИ – допълва кметът Неждет Джевдет. – Имали сме случаи, когато исканата информация е доста обемна и за големи периоди, което отнема много време на екипа, но той се справя. Сайтът на общината се поддържа добре, публикува се редовно актуална информация. Надявам се догодина да сме по-напред в Рейтинга”.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.