С Къймет Тургут, секретар на Община Балчик, разговаря Петромира Кирчева, координатор на ПДИ в ДобричКъймет Тургут, секретар на Община Балчик

В проучванията на ПДИ за състоянието на активната прозрачност Община Балчик никога не е била на челните места. През предходните две години в Рейтинга на общините сте заемали 99-то и 107-мо място. Тази година обаче Община Балчик е 12-та в класацията. Как го постигнахте?
Със завишаване на изискванията към всеки служител, имащ отношение към публичността в работата на администрацията и комуникацията с гражданите. Направени бяха периодични срещи с началниците на отдели и директори на дирекции, повиши се контролът върху спазване на сроковете за отговор и качеството на комуникация. В момента работим и по изграждане на нов сайт, който е базиран на единна система, разработена от Държавна агенция „Електронно управление“.

Как е организирана работата по ЗДОИ, кой я ръководи?
От 2009 г. е утвърдена Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация от кмета на Балчик. С негова заповед е определен секретарят на Общината за длъжностно лице, отговорно за предоставянето на обществена информация. А от миналата година сме включени в Платформата за достъп до обществена информация към Министерски съвет, като трима служители са с осигурен достъп до платформата. Всички заявления се насочват от кмета към мен, аз организирам събирането и предоставянето в срок на исканата информация на заявителите. Решенията за достъп и уведомленията изготвя главният юрисконсулт. За подадените заявления и осигурения достъп се води публичен регистър, достъпен на общинския сайт. 

Увеличава ли се броят на заявленията по ЗДОИ, които постъпват в общината?
Да. През 2017 г. са постъпили 12 заявления, през 2020 г. те са 25, а до момента са регистрирани 17 заявления, като за същия период през миналата година те са били 12.

От какво най-вече се интересуват гражданите?
Заявленията по ЗДОИ са предимно от НПО, сдружения и фондации. Заявителите се интересуват най-вече от размера на събраните суми за местни данъци и такси, от броя на служителите в администрацията, от сключените договори за абонаментно правно обслужване и др. Характерното за някои заявления е, че съдържат множество въпроси, които е трудно да бъдат обработвани в рамките на законоустановените срокове. Малко са заявленията от граждани, които наистина съдържат интерес от предоставяне на поискания достъп до обществена информация. 

Имате ли откази или заявления без отговор през 2020 година?
От постъпилите 25 заявления едно е оттеглено от заявителя и едно, подадено на 9 март, е останало без отговор в периода на извънредната епидемична обстановка. Останалите са обработени и приключили с решение за предоставяне на исканата информация в 14-дневния срок.

Електронната форма ли е предпочитана за подаване на заявления?
Всички заявления постъпват в електронна форма на имейла на общината или чрез Платформата за ДОИ към Министерски съвет.

Лесен ли е достъпът до нея на сайта на общината? Може ли да бъде открита веднага?
В сайта на Община Балчик още на главната страница има раздел „Достъп до информация“, където е публикувала цялата необходима информация.

Kой отговаря за публичността на информацията в сайта на общината, екип или само един човек?
Определено е длъжностно лице, отговорно за водене на публичния регистър на заявленията по ЗДОИ, за предоставяне на информацията за одобрение от секретаря на Общината и на IT специалистите за публикуването ѝ. 

Този ваш рязък скок в Рейтинга на активната прозрачност крие със сигурност определени амбиции. Какви са те?
Да подобрим още повече достъпа до обществена информация. Ако нормативно бъде регламентирано да са публични и лесно достъпни до гражданите повече регистри и информация, заявленията по ЗДОИ ще са по-малко, което ще облекчи и работата на администрацията.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.