Фани Давидова, ПДИ
Фани Давидова
Фани Давидова

Миналата година, както всяка година на 28 септември – Международният ден на правото да знам – ПДИ връчи годишните си награди за принос в достъпа до информация. В категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ", наградата връчихме на инж. Георги Сербезов от Пловдив. Като член на миналогодишното жури помня, че точно в тази категория сред членовете на журито цареше завидно единомислие - заслугата на инж. Сербезов за общата кауза свободен и лесен достъп до информация за всеки, бе очевидна. Особеният му принос беше в това, че Георги създаде специализиран сайт http://zdoi.gkzj.org/, който улеснява търсенето в съдебната практика - решения и определения на Върховния административен съд (ВАС) по дела по Закона за достъп до информация. Сайтът позволява търсене по ключови думи във всеки вече публикуван от ВАС документ и се актуализира всекидневно. Целта му е безвъзмездно да подпомогне граждани, НПО и журналисти в активното упражняване на правото на достъп до информация при търсене на защитата им в съда. 

 

За настоящия казус личността на Георги Сербезов не е от значение, но е редно да припомня за него, за да илюстрирам факта, че говорим за човек, който благодарение на личния си опит и преодоляване на  препятствия в процеса на търсене на информация, създаде нещо полезно за всички. Инж. Сербезов е и активист в дейността по достъпа до обществена информация – той търси достъп основно от Община Пловдив и от други институции, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. От години сам води и печели съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация. Именно тази му дейност е показала колко важно е познаването на съдебната практика, но в същото време дори признатият като най-добър в съдебната система сайт на ВАС не е достатъчно удобен за ползване от гражданите. Затова и Георги Сербезов създаде специализирания сайт, който прави лесно търсенето във вече публикуваните решения и определения на ВАС. Убедени в полезността му, бяхме смаяни, когато преди няколко седмици Георги ни потърси за правен съвет и коментар - получил писмо от Комисията за защита на личните данни, в което се казвало, че срещу него има подадени две жалби по повод администрирането на въпросния сайт. Жалбоподателите твърдят, че е налице неправомерно обработване на техни лични данни от администратора на сайта, тъй като в него се публикували техните имена в качеството им на страни по дела за достъп до обществена информация. Жалбоподателите не отричат, че действително първоначалното публикуване на трите им имена е направено на официалната страница на ВАС, но според тях, сайтът на Георги Сербезов прави достъпни техните имена чрез търсене в търсачката Google. Ето защо жалбоподателите искат от КЗЛД да бъде преустановено твърдяното от тях нарушение.

 

Целта на цитирания интернет сайт е единствено улесняване на свободния достъп до официални съдебни решения и определения,  постановени по ЗДОИ. Както се вижда още от началната му страница, той е създаден единствено за улеснение на търсещите защита на правото си на достъп до информация. Всички съдебни актове, достъпни чрез горепосочения сайт, са публикувани първоначално на официалната интернет страница на Върховния административен съд - http://www.sac.government.bg/. В съдебните актове се сдържа единствено официална информация, свързана с обсъждането на представените от страните доводи и анализа и изводите на съда по прилагането на закона. В случая, в съдебната практика по ЗДОИ се обсъждат единствено факти и обстоятелства, свързани с издаването на актове от компетентните административни органи във връзка с подадени заявления. В тях не се съдържат лични данни. Правосъдната дейност е публична и се осъществява в рамките на публичен съдебен процес. Предмет на административните дела и в частност на тези по ЗДОИ е единствено осъществяваната от административните органи дейност в кръга на компетенциите им. Следователно законодателството за защита на личните данни в случая е неприложимо.

 

На следващо място, актовете в сайта са единствено съдебни решения и определения, представляващи без съмнение публична и общодостъпна информация. Разпоредбата на чл.64 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) предвижда, че актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд. Съдебните актове, посочени в сайта -  решения и определения - съдържат единствено имена на страни. Посочването само на трите имена на едно физическо лице, без никакви допълнителни индивидуализиращи обстоятелства, не е достатъчно, за да бъде идентифицирано недвусмислено конкретно едно физическо лице, каквото е изискването на чл.2 от ЗЗЛД. Самият ВАС е публикувал своите съдебни актове при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Такава е практиката и на европейските съдилища – Европейският съд по правата на човека (http://www.echr.coe.int) и Съдът на Европейския съюз (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/) публикуват своите решения в цялост, като пълните имена на участниците в съответния процес, когато те са физически лица се изписват изцяло и не се заличават.

 

Накрая бихме искали да подчертаем наличието на особен обществен интерес и полза от съществуването на този сайт. Дори хипотетично да приемем, че той обработва лични данни, дори в този случай ЗЗЛД предвижда изключение от полето на защита, защото е налице основанието по чл.4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД, според който обработването, респ. съхранението, на лични данни е допустимо, когато то е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. Познаването на практиката по прилагането на закон, гарантиращ основно човешко право, е несъмнено в интерес на всеки гражданин и на обществото като цяло.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.