На 1 юли 2014 в открито изявление 52 неправителствени организации, представители на мрежи и коалиции от целия свят се обърнаха към ръководителите на Европейския съюз с призив институциите на ЕС да се присъединят към глобалната инициатива Партньорство за открито управление. Текстът бе изготвен от Нийл Кембъл, ръководител на напралвние Развитие на политиките на Европейския съюз в Института за европейски политики на Отворено Общество. ПДИ е сред присъединилите се към призива организации. Публикуваме превод на разпространеното изявление.

 

Открити институции

 

Европейският съюз и Партньорство за открито управление

 

Новите ръководители на ЕС следва да поемат ангажимент за близко обвързване на институциите на ЕС и евентуално членство в Партньорство за открито управление

 

Присъединили се организации
юни 2014

Участието в Партньорство за открито управление ще поощри институциите на ЕС да подкрепят същите стандарти за прозрачност, отчетност и  участие, които те изискват от други – както вътре, така и извън Европейския съюз. Участието би подпомогнало преодоляването на дистанцията между ЕС и неговите граждани и увеличаването на авторитета на ЕС в международните му опити да подобри качеството на управлението в трети страни чрез овластяване на гражданите чрез участие.

 

Защо Партньорство за открито управление?

 

Партньорство за открито управление (ПОУ) е международна инициатива, чиито 64 участващи държави поеха ангажимент да направят своите правителства по-открити, по-отчетни и по-отговорни към гражданите. Механизмът на ПОУ създава възможност за изготвяне на амбициозни планове за действие за постигане на открито управление съвместно между държавни служители и гражданско общество, както и съвместното наблюдение на тяхното изпълнение. Към настоящия момент 20 държави членки на ЕС участват в инициативата ПОУ.

 

Защо Европейският съюз? 

 

Институциите на ЕС са по-дистанцирани от европейските гласоподаватели, отколкото националните правителства. Структурите и процесите, които текат в институциите, са трудно разбираеми за гражданите и е широкоразпространено схващането за липсата на прозрачност и отчетност. Институциите на ЕС споделят или имат изцяло отговорност за много правомощия, упражнявани от националните правителства. В резултат на реакцията на ЕС на икономическата криза, институциите придобиха още по-големи правомощия.  

Ръководителите на ЕС поемат множество правни и политически ангажименти за постигане на открито, включващо и отчетно управление на ЕС, но изпълнението често е непълно или не е смислено оповестено на широката общественост. Настоящият подход  към открито управление на ЕС не отговаря в достатъчна степен на притесненията на гражданите. Както отбеляза отиващия си Европейски Омбудсман през 2013: „Институционална култура на прозрачност все още трябва да бъде постигната”.

 

Отговаря ли ЕС на условията за присъединяване към ПОУ?

 

Понастоящем членството в ПОУ е ограничено до държави (национални правителства), но ПОУ работи с международни и регионални органи и необходимостта от включване на други равнища на управление е част от дискусиите сред общността на ПОУ. Въпреки недостатъците в изпълнението на ангажиментите за прозрачност, ЕС вече покрива критериите за членство в ПОУ: относно фискалната прозрачност ЕС публикува и разяснява бюджета си всяка година; относно достъпа до информация, Регламент 1049/2001 задължава осигуряването на обществен достъп до документи; оповестявания на информация, засягаща представители на изборни позиции или на висши публични длъжности  се правят чрез обществено достъпните декларации за конфликт на интереси на членовете на Европейския парламент и комисарите; а участието на гражданите се постига чрез обществени консултации, Регистъра за прозрачност и новата Европейска гражданска инициатива.

Тези критерии за участие са минималните стандарти, които членовете на ПОУ се очаква да развиват. Процесът на разработване на план за действие ще бъде от полза сам по себе си. Освен всичко останало, окончателният план ще съдържа точки за действие в посока прозрачно взимане на решения, по-добър консултативен процес, и пълен и навременен достъп до документи. ПОУ ще предостави на гражданите на ЕС средство да изискват по-голяма отчетност на ниво ЕС и независима, количествена и качествена оценка на напредъка.

 

Кои институции на ЕС да бъдат включени?

 

Като граждански групи и организации, работещи за открито управление и гражданско участие, ние вярваме, че ангажирането със стандартите и процеса на ПОУ трябва рано или късно да обхване всички институции на ЕС. Първоначално приоритетен фокус следва да се даде на трите законодателни институции, в които е концентрирана най-голяма политическа власт – Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. Как институциите ще развият ангажиментите, кой ще ръководи процеса във всяка институция, и междуинституционалните преговори относно ПОУ са въпроси, които трябва да бъдат изследвани от самите институции, но първата и най-важна стъпка е ръководителите на ЕС да поемат ангажимента да го направят.

Изборите за Европейски парламент показаха силното недоволството на избирателите от далечен и неотчетен ЕС. Партньорството за открито управление е иновативна, включваща и амбициозна инициатива, която вече подпомогна държавите участници в нея да подобрят политиките си, управлението и демократичната си легитимност. Вярваме, че това е възможност, която новите ръководители на ЕС не бива да пропускат.

 

Текстът на откритото изявление на английски език: http://store.aip-bg.org/newsletter/126/ogp_eu_CSO_statement_june_2014.pdf.
 

i
 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.