Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Съдът на Европейския съюз: Реформата трябва да направи достъпа до документи задължителен


Тъй като Европейският парламент обсъжда предложение за реформа на Съда на Европейския съюз (СЕС), международната неправителствена организация ARTICLE 19 настоява Парламентът да гарантира, че принципите на открито правосъдие ще се прилагат към бъдещите съдебни процедури в СЕС, в съответствие с международните стандарти за достъп до информация. По-конкретно, реформата трябва да утвърди правото на публичен достъп до документите на Съда и на съдебните производства в него.

 

Понастоящем Европейският парламент обсъжда предложение за реформа на СЕС, което се налага поради значителното увеличаване на броя на преюдициалните запитвания[1]. Законодателното предложение се състои в изменение на Протокол №3 към Статута на СЕС и е насочено към свързването на компетентността на СЕС с тази на Общия съд на Европейския съюз.

 

ARTICLE 19 смята, че реформата е възможност да се гарантира, че СЕС ще се подчинява изцяло на принципите на „отвореното правосъдие“. Действащите стандарти на Европейския съюз за достъп до информация, а именно -  Регламент 1049/2001 относно достъпа до документи на институциите на Съюза и Решението на СЕС относно публичния достъп до документи, съхранявани от СЕС, осигуряват достъпа до документи, свързани с осъществяване на административните функции на Съда. Не съществува обаче пълна прозрачност на правораздавателната дейност на СЕС. Според Решение по делото Sweden vs. Association de la presse internationale ASBL (API) and European Commission, осигуряването на такъв достъп до документите в съдебното дело би увредило правилното администриране на правосъдието и принципа за равенство на средствата в съдебния процес (equality of arms principle).

 

Според ARTICLE 19 невъзможността на обществеността да получи достъп до правни документи от СЕС е сериозен проблем и рязко контрастира с практиките на други международни и регионални съдилища. Така например член 40, параграф 2 от Европейската конвенция за правата на човека предвижда, че "депозираните в Секретариата документи, са публично достъпни, освен ако председателят на Съда не реши друго". Съдебните документи, съхранявани от Европейския съд по правата на човека, включително становищата на страните, са достъпни при поискване чрез онлайн формуляр. Тъй като от СЕС все по-често се изисква да се произнася по въпроси от конституционно естество и свързани с правата на човека, той също следва да бъде подчинен на принципа за открито правосъдие.

 

Що се отнася до изменението на Протокол №3 към Статута на СЕС, ARTICLE 19 има следните препоръки:

  • Да се включат разпоредби, които предвиждат, че обществеността може да поиска достъп до всички документи, депозирани при Секретариата от страните или от трети лица във връзка с дадена жалба. Това следва да обхваща пълния набор от документи за съдебните производства – от книжата в делата до статистически данни за заведените, решените и висящите дела или информация за насрочените дела.
  • Да се установи, че съдебните документи се публикуват по правило и че достъп по подадено заявление може да бъде отказан само съобразно ограничен и много тясно определен списък от изключения, както е предвидено в Регламент 1049/2011.


Източник: Article 19

 

* * *

 

Високите добавки към пенсиите на членовете нa Европейския парламент остават в тайна


Европейският парламент няма да разкрие вложенията, направени в схема за луксозни пенсионни надбавки за депутатите, въпреки исканията за прозрачност, отправени от Европейския омбудсман. Проектът е известен още като Доброволен пенсионен фонд, поема се от данъкоплатците и увеличава пенсиите на включилите се в него до 2009 година.

 

Инвестициите в миналото са обхващали оръжейната, тютюневата промишленост и производството на изкопаеми горива, както и корпоративни активи в данъчни убежища, включени в черния списък на Европейския съюз.

 

На въпроса на европейската независима медия EUobserver дали подобни неетични инвестиции се правят и днес, Европейският парламент отговаря, че не знае.

 

"Опасявам се, че тъй като Парламентът не разполага със списък като поискания, той не може да го предостави", заявява говорителка на Европейския парламент.

 

Това се случва, тъй като няколко от настоящите му заместник-председатели са се присъединили към спорната схема, докато са били в борда на директорите на фонда, чието седалище е в сградата на Европейския парламент в Люксембург.

 

Сред тях са Отмар Карас (австрийски депутат от дясноцентристката партия и първи заместник-председател на Европейския парламент), Робъртс Зиле (заместник-председател на Европейския парламент от Групата на европейските консерватори и реформисти, контролира подаването на заявления за достъп до документи в Европейския парламент), Жозеп Борел (бивш депутат и настоящ върховен представител по външните работи на Европейския съюз) и Мигел Ариас Канете (Европейски комисар по действията в областта на енергетиката и климата 2014-2019 г.)

 

Предвид съмнителните инвестиции в миналото, остава неясно дали пенсионният фонд продължава да влага публични средства в тези сектори.

 

Когато EUobserver подава заявление за достъп до информация относно подробности около фонда, тъкмо г-н Зиле подписва писмото за отказ.

 

Позоваването на надделяващ обществен интерес не е уважено, с цел да се защитят търговските интереси. Европейския парламент обаче не оспорва, че притежава документа.

 

Европейският парламент не предоставя достъп до искания документ и EUobserver подава жалба до Европейския омбудсман Емили О'Райли.

 

След като преглежда документа, О'Райли заявява, че действително Европейският парламент не е трябвало да го предоставя, тъй като той съдържа информация, която не е свързана с първоначалното искане за списък на последните инвестиции.

 

Но тя също така заявява, че:

  • Има ясен и оправдан обществен интерес да се знае какви инвестиции са направени.
  • Обществеността трябва да знае дали инвестициите са направени в съответствие с ценностите и целите, към които се придържа Европейския съюз.

"Европейският парламент следва да предостави на жалбоподателя (Николай Нилсен, журналист в EUobserver) списък на отделните инвестиции, направени от Доброволния пенсионен фонд", заяви тя след продължително разглеждане на казуса.


Източник: EUobserver и Samagame.com

 

* * *Мианмар: Базово проучване на достъпа до информация след преврата

 

На 14 август Центърът за право и демокрация и неправителствената организация HOPE публикуваха „Проучване на достъпа до информация в Мианмар: Промените в достъпа до информация за гражданските организации в областта на здравеопазването“. На базата на проведени анкети с 60 организации на гражданското общество, проучването оценява състоянието на достъпа до здравна информация след военния преврат на 1 февруари 2021 г.

 

91% от участниците посочват, че се чувстват по-малко сигурни при искане на достъпа до информация сега, отколкото преди преврата, 85% намират достъпа до информация за по-труден, а 75% са променили начина, по който получават достъп до информация.

 

"Това е първото емпирично проучване на промените в достъпа до информация в Мианмар след преврата и то дава безпрецедентен поглед върху тези промени", заявява Тоби Мендел, изпълнителен директор на Центъра за право и демокрация. "Въпреки че резултатите се различават в зависимост от въпроса в проучването, общото заключение е ясно: по-опасен и по-труден е станал както достъпът до информация като цяло, така и конкретно достъпът до конкретна професионална информация, от която се нуждаят организациите на гражданското общество в областта на здравеопазването, за да си вършат работата."


Източник: Център за право и демокрация (CLD)[1] Преюдициалното запитване е искане, отправено от юрисдикция на държава-членка на Европейския съюз до Съда на Съюза за тълкуване на Договора за функциониране на Европейския съюз или тълкуване по валидността на актовете на институциите му. Целта на преюдициалното запитване е да осигури еднообразното тълкуване и прилагане на правото на Европейския съюз на територията на всички държави-членки.

 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.