Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Новини
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

ПДИ изпрати предложения относно изработването на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 2018 – 2020 в рамките на обявения за това срок на Портал обществени консултации. Предложенията са свързани с обособяването на ангажимент за продължаване на усилията за по-добър достъп до обществена информация и са свързани предимно с мерки за прилагане на приетите законодателни промени.

 1. Постоянни обучения по промените в ЗДОИ и съдебната практика, баланса на принципа на прозрачността и защитени права и интереси за служителите в администрацията и особено за звената, отговарящи по ЗДОИ и публикуването в интернет.
 2. Координация и подпомагане на процеса на преразглеждане на вътрешните правила за работа по ЗДОИ за съобразяване с измененията в закона чрез ясни механизми и отговорности за активното публикуване и вътрешния контрол.
 3. Присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи (CETS 205).

ПДИ е първата организация в България, провела кампания за  присъединяването на страната ни към инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) и участва активно в изготвянето и изпълнението на националните планове за действие. Повече информация за инициативата - в специалната секция, която поддържаме: Инициатива „Партньорство за открито управление“.

 

Двадесет години Орхуска конвенция. На 25 юни 1998 в Орхус, Дания, на Четвъртата министерска конференция „Околна среда за Европа“ се приема Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси. България ратифицира конвенцията със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003. Орхуската конвенция влиза в сила на 16 март 2004. Тя се опира на три основни принципа – достъп до информация, обществено участие и достъп до правосъдие. Достъпът до информация се разделя на две части – пасивно публикуване (отнася се до правото на обществеността да търси информация от публичните институции и задължението на властите да предоставят информация в отговор на запитване) и активно публикуване (засяга правото на обществеността да получава информация и задължението на властите да събират и разпространяват информация от обществен интерес, без да е необходимо специално запитване).

На 6 септември 2006 е приет Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и Съвета относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция спрямо институциите и различните органи на ЕС.

Официален сайт на конвенцията: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

Списък на ратифициралите конвенцията: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en 

 

Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа е отворена за подписване и присъединяване девета година. На срещата на министрите на правосъдието в Тромсо, Норвегия (18 юни 2009), Конвенцията е открита за подписване. Към момента 15 държави са я подписали, а 9 – ратифицирали. За да влезе в сила, конвенцията трябва да бъде ратифицирана от 10 държави. Досега България не е подписала Конвенцията.

На 27.11.2008 Съветът на Европа приема първия в света правнозадължителен документ, гарантиращ достъпа до информация. Изработването на текста на Конвенция за достъп до официални документи започва през януари 2006 и е съпроводен от мащабна кампания на трите наблюдаващите граждански организации - Access Info Europe (http://www.access-info.org), Article 19 (http://article19.org), Правна Инициатива на Отворено Общество (http://justiceinitiative.org). Програма Достъп до информация подкрепя кампанията с различни инициативи и прави неофициален превод на Конвенцията.

Повече информация - на страницата на ПДИ.

 

Индекс за прозрачност на помощите 2018. На 20 юни глобалната кампания Публикувай това, което финансираш (Publish What You Fund) публикува Индекс за прозрачност на помощите за 2018. Индикаторите, по които индексът измерва нивото на прозрачност са организационно планиране и ангажименти; финанси и бюджет; характеристики на проекта; данни за развитието; изпълнение. Азиатската банка за развитие е първа в Индекса за прозрачност на помощите за 2018. Индексът оценява 45 организации. Най-важното е, че се подобрява достъпността на информацията. Половината от всичките 45 донорски организации публикуват всеки месец информация, което е с 25% повече от 2016 година. 93% от организациите в Индекса публикуват в IATI стандарта (платформа за публикуване на данни, позволяваща тяхното сравняване). В Европейския съюз, който продължава да бъде най-големият донор на финансова помощ и подкрепа за развитие, най-прозрачните организации са Департамент за международно развитие, Великобритания (DFID); Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) и Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR). Основната препоръка към европейските донори е да подобрят публикуването на информация относно изпълнението на финансираните дейности, да публикуват доказателства и данни, свързани с финансираните проекти.  


Унгария: полицията следва да предостави данни за назначените от нея адвокати. Унгарският гражданин Йожеф Данкое поискал подробности за назначените в съда адвокати, които работят в 19-ти полицейски район на Будапеща. Местната полиция отговаря, че събирането на тази информация е много трудоемко и иска такса от 38 000 евро за услугата. Съдът постановява, че полицията е задължена да предостави данните безплатно. В Унгария полицията, а не съдът назначава служебни адвокати, когато ответникът няма пари да си наеме частен адвокат. На тези адвокати плаща правителството. Тази система поставя доста въпроси: доколко ответникът може да се довери на адвокат, назначен от полицията; може ли адвокатът да е безпристрастен, когато доходът му зависи от това колко пъти е нает от полицията; полицията кого би наела – адвокат, който прави всичко възможно да защити клиента си или този, който не усложнява работата на следователите. Според новия наказателен кодекс на Унгария полицията вече няма да има право да назначава адвокати. Йожеф Данко е поискал тази информация, защото се знаело, че полицията наема едни и същи адвокати. Той използва платформата за подаване на заявления, поддържана от неправителствената организация за разследваща журналистика Átlátszó. На съдебните заседания в началото на 2018 става ясно, че полицията не е въвеждала данни за назначените от нея адвокати в електронната база данни, наречена RoboCop. На 24 май съдът на район Пеща излиза с решение, че полицията трябва предостави безплатно информация на Данко и да плати съдебните такси в размер на 580 евро. Решението подлежи на обжалване.

Източник:  ATLATSZO

 

Портал за публични данни – Open FOIL NY. На 26 юни 2018 Андрю Куомо, губернатор на Олбани, щата Ню Йорк, представи интернет страницата Open FOIL NY, която предоставя лесен достъп до публичните записи в Ню Йорк. Open FOIL NY е удобно и централизирано място за подаване на заявления за достъп до информация до 59 агенции и публични институции в щата Ню Йорк. Какви са възможностите на новата интернет страница?

 • Открит достъп до онлайн форма за подавана на заявления до 3 агенции едновременно;
 • Достъп до ресурси и контактна информация в 59 агенции и публични институции на щата съгласно Закона за свобода на информация;
 • Пряк достъп до онлайн информация и ресурси, включително до читалните на агенциите.

Statewatch: Плановете на ЕС да включи пръстовите отпечатъци в документите за самоличност са излишни и необосновани. На 11 юни организацията за граждански свободи Statewatch излезе със съобщение до медиите, че предложенията на ЕС за задължително включване на пръстови отпечатъци в националните документи за самоличност, за да „се улесни свободното движение“ ще засегне 370 милиона души.

Европейската комисия публикува предложения за задължително включване на биометрични данни (2 пръстови отпечатъка и снимка) в документите за самоличност във всички държави членки на ЕС. Според  Statewatch тези искания са нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот на 85 % от гражданите на ЕС. Въпреки че първоначалната цел на мярката е да се улесни свободното движение на хора на територията на Европейския съюз, предложението е публикувано като част от стъпки за борба с тероризма. До момента ЕК не е правила опит да покаже необходимостта на предложението, въпреки че това е изискване спрямо всяка мярка, нарушаваща основни права.

Източник: Statewatch News Online

 

Доклад на Службата за отчетност на правителството на САЩ. Федералните агенции са изпълнили изискванията на Закона за свобода на информация, но са необходими допълнителни мерки - това е основната констатация в доклада на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO), публикуван на 25 юни 2018. Законът за свобода на информация в САЩ изисква федералните агенции да предоставят на обществеността достъп до правителствени документи и информация, основаваща се на принципа за откритост и отчетност на управлението.  През последните 9 фискални години, федералните агенции са получили 6 милиона заявления за достъп до информация. За целите на доклада GAO избира 18 агенции и оценява как те изпълняват шестте изисквания на Закона за свобода на информация, а именно:

 1. Актуализиране на писмата, с които информират заявителите, че могат потърсят съдействие при подаване на заявленията
 2. Въвеждане на системи за проследяване
 3. Предоставяне на обучение по Закона за свобода на информация
 4. Предоставяне на исканите документи онлайн
 5. Определяне на служител, отговарящ за достъпа до информация 
 6. Актуализиране и публикуване на подробни правила

Всички включени в доклада агенции са изпълнили първите 3 изисквания. Осемнадесетте избрани агенции имат различен брой забавени заявления. GAO препоръчва на 16 агенции да публикуват документи онлайн, да назначат специален служител за достъп до информация, да подновят правилата и да разработят планове за намаляване броя на забавените заявления.

Пълният текст на доклада четете тук.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.