Фондация Програма Достъп до Информация
Новини
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

На 14 май 2018 ПДИ изпрати становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Проектът е свързан с новата регулаторна рамка на Европейския съюз за защитата на личните данни – Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и за свободното движение на такива данни (директивата). Според ПДИ големият обем на промените изисква тяхното обсъждане в пълния законов срок от 30 дни. Една от основните бележки, изразени в становището, е свързана с възможното препятстване на свободата на словото, гарантирана с Конституцията, в случаите на обработването на лични данни при журналистическо изразяване и достъпа до публични регистри. Трудната разбираемост на текстовете, опасността от възлагане на прекомерни тежести върху бизнеса и високите минимуми на санкциите са сред другите бележки на ПДИ.

Цялото становище четете тук.

 

Осемнадесето издание на доклада „Състоянието на достъпа до информация в България 2017“. На 22 май 2018 в Националния пресклуб на БТА ПДИ представи доклада „Състоянието на достъпа до информация в България 2017“. Той съдържа препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; оценка на регулации в областта на достъпа до информация; състоянието на активната прозрачност за 567 органа на власт в България; анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината и тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2017.

Запис от пресконференцията може да гледате на страницата на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_hdktrpnk

Текстът на доклада и приложенията към него са публикувани на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/  

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 


17 години от приемането на Регламент 1049/2001. На 30 май 2001 е приет Регламент 1049 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Регламентът е приет в изпълнение на Член 255 от Амстердамския договор, който дава право на гражданите на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и ЕК. Включени са и седем приложения.  

Член 17 (1) от Регламента задължава ЕП, ЕК и Съвета да публикуват доклади за предходната година, включващи броя на случаите, при които е отказан достъп до документи, причините за отказите и броя на чувствителните документи, които не са записани в регистъра.

Приемането на Регламент 1049 бележи изключителен напредък по отношение откритостта в работата на институциите на ЕС:

  • От юни 2001 Официалният вестник е достъпен в портала EUR-lex на сървъра EUROPA.
  • Протоколите от заседанията на ЕК са на разположение в Интернет от януари 2002.
  • От юни 2002 общественият регистър с документи на Комисията е достъпен онлайн.
  • ЕП приема редица вътрешни мерки и прави достъпен за обществеността официалния регистър от 2002.
  • Онлайн регистърът на Съвета препраща към документи, създадени след 1999.

 

Специален доклад на Европейския омбудсман до ЕП във връзка с липсата на отчетност на законодателната дейност на Съвета. След едногодишно разследване през февруари тази година омбудсманът Емили О’Райли отправя няколко препоръки към Съвета на ЕС, сред които систематично да се записват позициите на държавите-членки по време на подготвителните им заседания и на заседанията на КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители, помощен комитет към Съвета на ЕС); както и да се съставят ясни и подходящи критерии за класифициране на документите на Съвета, тъй като настоящата практика строго ограничава тяхната навременна достъпност.

Съветът на ЕС не успява да изпълни препоръките на омбудсмана в рамките на тримесечния законоустановен срок (до 9 май). Затова омбудсманът се обръща към ЕП с призив за подкрепа.

Това е едва вторият специален доклад на O‘Райли, тъй като институциите на Европейския съюз добре си сътрудничат с нейния офис. Съветът и Парламентът са равностойни законодатели в голяма част от законите на ЕС, но е налице несъответствие по отношение на отчетността на двете институции, смята O‘Райли.  Докато лесно може да се проследи изготвянето на проектозакони в Парламента, същото не може да се каже за Съвета, където са представени националните правителства.

Източник: Европейски омбудсман

 

„Прозрачността е новият стандарт“: 50 агенции на ЕС публикуват своите пътни разходи. За първи път 50 агенции на Европейския съюз публикуваха пътните разходи на председателите и директорите си. Данните, които обхващат всички разходи на всички мисии за цялата 2016, са предоставени в отговор на серия заявления за достъп до информация, подадени от неправителствената организация Access Info Europe.

Агенциите на ЕС са децентрализирани, изпълнителни и независими органи на власт. Те са създадени, за да изпълняват специфични задачи като надзор на банковия сектор, насърчаване на равенството между половете, контрол и наблюдение на външните граници на ЕС, правоприлагане.

Белгийският вестник Knack анализира получените данни - най-големи са пътните разходи на Марио Драги, директор на Европейската централна банка – над 20 000 евро за четири пътувания. Само една агенция (Евратом) отказва достъп, с аргумента, че исканите данни „се отнасят до лична информация за длъжностни лица на Комисията, разкриването на които би засегнало защитата на неприкосновеността на личния живот и неприкосновеността на личността“. Access Info оспори този  отказ с административна жалба („Потвърждаващо заявление“).

Предоставените документи показват също така големи различия и липса на еднакъв стандарт за събиране и съхраняване на тази информация на ниво Европейски съюз.

Пътните разходи на всяка агенция може да видите тук.

Източник: Access Info Europe© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.