Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

Съветът за Права на човека към ООН отхвърли опитите за отслабване на интернет свободите. Article 19 приветства приемането с консенсус на резолюция за Интернет и Права на човека от Съвета за Права на човека към ООН (UNCHR). Резолюцията препотвърждава, че човешките права, които хората имат offline се прилагат и online, включително правото на свобода на изразяване. Бразилия, Нигерия, Швеция, Турция, Тунис и САЩ са водещата група държави, работили по проекта за текст на резолюцията. Общо 82 държави членки на ООН са подкрепили приемането й.

Съгласно Резолюцията „същите права, които хората имат offline, трябва също да бъдат защитени и online, по-специално свободата на изразяване”. В допълнение резолюцията 

  • признава, че глобалният и отворен характер на Интернет е движеща сила за прогрес и развитие, включително прилагането на право на образование;   призовава към насърчаване на дигиталната грамотност и достъп до информация в Интернет;
  • потвърждава значението на глобалния, отворен и оперативно съвместим характер на интернет;
  • признава, че зачитането на правото на свобода на изразяване и правото на лична сфера са ключ към изграждане на доверие в интернет и всеки опит на държавите за справяне с проблемите на сигурността в Интернет трябва да бъде в съответствие с международните задължения в областта на правата на човека.

Източник: Article 19

 

Newspaper Canada публикува Осмия годишен одит на свободата на информация.

Newspaper Canada е съвместна инициатива на Канадската вестникарска асоциация и Асоциацията на канадските регионални вестници, която от 2005 прави одит на правителствата на отделните канадски провинции и различни публични институции от гледна точка на режимите за свобода на информацията. Newspaper Canada се занимава активно със състоянието на свободата на информация от 1997. Джон Хиндс (President & Chief Executive Officer) смята, че «Одитът е важен инструмент за отстояване на общественото право на достъп до правителствена информация”. Одитът 2013/2014 отделя специално внимание на електронните данни и изпробва доколко правителствата са ангажирани с идеята за отворените данни. Авторите на одита подчертават, че отворените данни не означават нищо особено, ако са само внимателно нагласени данни, без интересна информация или новинарска стойност. Националният одит на свободата на информация е най-голямото и изчерпателно проучване в Канада, което чрез подаване на заявления до властите от трите нива позволява да се направи сравнение на нивото на откритост. От октомври 2013 до април 2014 са изпратени 400 заявления до 11 федерални министерства и агенции; министерства в няколко провинции; 19 общини и полицейски управления. Всеки етап от обработването на заявленията е проследен и записан в база данни за по-нататъшен анализ. Анализът се прави въз основа на датата на изпращане на заявлението по електронна поща, датата на получаване на заявлението в съответната институция, датата, на която е взето решение за достъп и характер на решението, искане за удължаване на срока за отговор. Изпратените по време на проучването заявления отговарят на следните критерии: текстът да е недвусмислен; да се иска информация, която е готова за предоставяне и лесно откриваема, ако институцията има добра деловодна система; заявлението да е за информация от обществен интерес. Одитът включва анализ на 384 заявления по 23 теми. 

 

Прозрачност на руските висши учебни заведения. Фондът за свобода на информацията за първи път изследва информационната откритост на 100 руски висши учебни заведения. С постановление на правителството № 582 от 10 юли 2013 са утвърдени категориите информация, които университетите трябва задължително да качват в интернет. От проучените сайтове едва 1/3 съдържат необходимата информация. Например, само 6 вуза са предоставили свободен достъп до информация за доходите на ректорите през 2012-2013. Проучването е направено през май-юни 2014 и оценява 6 основни сфери от дейността на вузовете: международна дейност, противодействие на корупцията, образователни програми, изисквания за прием, изпълнение на изискванията на нормативните актове, регламентиращи дейността на вузовете. Северният (арктически) федерален университет „М.В.Ломоносов” е с най-добри резултати в проучването. Голяма част от университетите публикуват подробна информация за програмите за международно сътрудничество и студентски обмен. 

Източник:  Фонд за свобода на информацията

 

Политика за достъп до информация на Програмата на ООН за околна среда. Програмата на ООН за околна среда (UNEP) оповести своята първа Политика за достъп до информация. Това е пилотна политика, която ще бъде ревизирана след 1 година и има за цел да „повиши прозрачността и отчетността” в работата на организацията. Въпреки благородния стремеж, политиката остава далеч от предоставянето на истинска прозрачност. Необходими са реформи в 4 области - иновации (активно публикуване на информация, предоставяне на информация в отворени данни, разпространяване на информация чрез платформата UNEP Live), по-широко определяне на основанията за отказ, независим механизъм за обжалване, отчетност (при отказ на информация да се дава обосновка).

Източник: World Resources Institute

 

Свобода на информацията: сравнителен анализ. Италианската неправителствена организация Diritto di Sapere изготви сравнителен анализ на законите за свобода на информацията в 8 държави. Подборът е на следния принцип:

  • 3 държави от първата десетка в Рейтинга на правото на информация – Сърбия, Индия и Словения
  • 2 държави от последните 10 в Рейтинга – Германия и Италия  
  • 2 държави от първите пет в Индекса за отворени данни – Великобритания и САЩ
  • Швеция – като държава, която първа е приела Закон за свобода на информацията

 

Целта на анализа е да покаже различни типове закони с различни резултати по отношение на откритостта и прозрачността и да послужи за проект на закон за свобода на информацията в Италия. 

Източник: FOIAnet (Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията)

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.