Фондация Програма Достъп до Информация
Новини
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска

Становище на ПДИ по конституционно дело № 13/2017

На 21 февруари 2018 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) внесе в Конституционния съд становище по конституционно дело № 13/2017 г. На 25 януари 2018 г. докладчикът по конституционното дело потвърди, че ни е предоставена възможност да представим такова становище.

Делото бе образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за тълкуване на чл.125, ал.2 от Конституцията, който гласи:
„Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.“

Пленумът на ВАС е поставил следния въпрос:
„Разпоредбата на чл.125, ал.2 от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция“.

Основните аргументи в становището на ПДИ може да видите в публикацията на Александър Кашъмов в блога на ПДИ: По Конституция ВАС е длъжен да защитава правата на гражданите в случаите на правителство и министри и като първа съдебна инстанция.

 

Програма Достъп до информация подкрепи писмото до Столичния общински съвет (СОС) за подобряване взаимодействието с гражданите. На 13 февруари 2018 по инициатива на фондация „Екообщност” беше внесено предложение всички доклади и придружаващите ги материали в пълен обем за обсъждане на заседанията на постоянните комисии и на СОС по чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС), или за заседанията на Столичния общински съвет за допълнителните точки, да бъдат публикувани на интернет страницата на Столичния общински съвет (https://council.sofia.bg/) едновременно с предварителното публикуване на дневния ред за съответното заседание, т.е. не по-късно от 3 работни дни преди заседанието. Всички материали да бъдат в машинно четим формат. В заключение в писмото се казва, че „Навременното информиране на гражданите за обсъжданите значими за развитието на града теми и въпроси ще спомогне за конструктивен принос от обществото и ще създаде реален механизъм за участие на гражданите в местното самоуправление.”

 

15 години от приемането на Препоръка (2002) 2 на Съвета на Европа. На 21 февруари 2002 Комитетът на министрите към държавите членки на Съвета на Европа приема Препоръка (2002) 2 относно достъпа до официални документи. Това е един от актовете на Комитета на министрите към държавите членки, които гарантират прозрачността на публичната администрация и наличието на информация по въпроси от обществен интерес. Текстът на Препоръката на български език четете тук.

 

Процедура за бързо обжалване при европейския омбудсман. На 20 февруари 2018 европейският омбудсман Емили О`Райли представи нова бърза процедура за справяне с жалби за достъп до документи. В какво се състои процедурата:

  1. институцията на ЕС потвърждава, че не ви е предоставила достъп до документи
  2. внасяте жалба при европейския омбудсман
  3. в рамките на 5 дни омбудсманът решава дали да проведе разследване по случая в зависимост от това дали жалбата е допустима (например дали жалбоподателят е изчерпил процедурата за търсене на документи от органите на ЕС)
  4. омбудсманът взима решение в рамките на 40 работни дни

Във връзка с новата процедура Емили О`Райли казва, че „гражданите имат нужда да се опитат да имат достъп до документи, докато те са актуални. Закъснялата информация е отказана информация.”

Източник: Европейски омбудсман

 

По-голяма прозрачност за законодателния процес на Съвета на ЕС е основополагаща за представителната демокрация, заявява Емили О`Райли. Двете основни констатации на омбудсмана за прозрачността на Съвета са, че системният му неуспех да записва държавите-членки заедно със становищата им по законодателни въпроси представлява лоша администрация и че има прекалена класификация на документите като LIMITE, което ограничава тяхното разпространение. Омбудсманът препоръчва на Съвета редовно да отбелязва държавите-членки подала становище, включително на подготвителните етапи на законодателните процедури. Омбудсманът призовава Съветът на ЕС да разработи ясни критерии за използване на статут LIMITE.

Прeпоръките на омбудсмана са във връзка с делото на Access Info Europe Съвета срещу Access Info Europe, спечелено от неправителствената организация на 17 октомври 2013.  

Източник: Access Info Europe

 

Закон за достъп до информация в Мароко. На второ четене в Парламента на Мароко със 153 гласа ЗА, 43 ПРОТИВ и нито един въздържал е приет Закона за достъп до информация.

Приемането му в Мароко е резултат от застъпническа кампания, продължила 13 години 3 месеца и 5 дни, включително редица доклади и семинари по темата. 

Източник: FOIAnet

 

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.