Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска, ПДИ

Австрия прие първия си Закон за свобода на информация

 

На 31 януари 2024 г. Forum Informationsfreiheit съобщи, че Австрия най-после ще има Закон за свобода на информацията.

Това се случва след 11-годишна кампания на Forum Informationsfreiheit, Access Info Europe и други местни и международни организации.

 

Законът ще влезе в сила на 1 септември 2025 г., когато ще бъдат заменени настоящите конституционни правила за секретност, федералните и регионални законите за задължение за предоставяне на информация

 

Съгласно закона задължените субекти са федералното правителство, регионалните и местни власти, органите на местното самоуправление и местната администрация, съдебната администрация, всички структури, подлежащи на контрол от Сметната палата на Австрия и ако държавата контролира най-малко 50% от акциите или може да упражнява фактически контрол върху дейността.

 

Като "информация" се определя "всеки запис, служещ за официални или бизнес цели в сферата на дейност на даден орган".

 

Срокът за предоставяне на информация е 4 седмици, с възможност за удължаване с още 4.

 

Източник: FOIAnet

 

***
Програма достъп до информация участва в общо становище до Европейския съд за правата на човека относно значимо дело за прозрачността в законодателната власт

 

Програма достъп до информация участва в общо становище (Amicus Curiae), изготвено и подадено от общо 19 неправителствени организации, сред които Article 19 и Access Info Europe. Становището е свързано с правото на достъп до информация, съхранявана от законодателните органи.

 

Становището бе подадено по делото „Йост Мюлер-Нюхоф срещу Германия“ – немският федерален парламент отказва на журналиста Нюхоф достъп до информация за процедурите, свързани с имунитета на народните представители. Обсегът на търсената информация е извън активно предоставяната от парламента, а основание за отказа е, че задължението за предоставяне на достъп до информация не обхваща законодателните органи.

 

В становището организациите настояват, че правото на достъп до информация за всички власти – включително законодателната власт – е от ключово значение за осигуряване на откритост, отчетност и прозрачност, поради което парламентите и трябва да попадат в обхвата на законите за свобода на информацията. Относно България в становището се подчертава, че законодателната власт е в обхвата на Закона за достъп до обществена информация, като задължението на Народното събрание да предоставя обществена информация е потвърдено от съдилищата, а институцията поддържа и секция за достъп до обществена информация в интернет страницата си.

 

Организациите, подкрепили общото становище, призовават Европейският съд за правата на човека да признaе и препотвърди принципите за откритост и прозрачност на парламентарните органи и правото на достъп до съхранявана от тях информация, както и да се има предвид, че дори в случаите на парламентарен имунитет трябва да се осигурява прозрачност трябва в определена степен, за да може да са гарантирани общественото доверие и отчетността.  

 

***

 

Article 19 коментира Конвенцията на Световната здравна организация за пандемиите

 

Световната здравна организация (СЗО) продължава да работи върху ново глобално споразумение, така наречената Конвенция на СЗО за пандемиите.

 

От организацията ARTICLE 19 изразяват загриженост относно факта, че съставителите на проекта не признават значението на правото на свобода на изразяване и информация в контекста на защитата на общественото здраве.

 

През 2021 г. СЗО създаде Междуправителствен преговорен орган (Intergovernmental Negotiating Body), който да изготви и договори нова "пандемична конвенция", насочена към превенцията, готовността и реакцията при пандемии, за да се гарантира, че държавите са по-добре подготвени за бъдещи епидемии.

 

През декември 2023 г. правителствата приключиха прегледа на проектотекста на пандемичното споразумение. Окончателният вариант на Проекта ще бъде представен на 77-ата Световна здравна асамблея през май 2024 г.

 

ARTICLE 19 призовава съставителите на проекта да включат конкретни правила за прозрачност за държавите, частния сектор и СЗО, включително принципа за максимално разкриване по отношение на цялата информация, свързана с превенция на пандемията. Също така не трябва да има възможност за дерогация (отмяна) на задълженията по законите за правото на информация по време на пандемии.

 

Article 19 настоява да се преразгледа сериозно понятието "инфодемия" и да се премахне от проекта, защото то предполага, че изобилието от информация е подобно на пандемия.

 

Източник: ARTICLE 19

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.