Този отговор получават от сдружение „На ти с природата“, след като са поискали достъп до обществена информация от кмета на Кюстендил

Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

Дейността на сдружение „На ти с природата” е насочена към създаване на условия за хуманно отношение към животните. Вниманието към нередности, случващи се в местния приют за безстопанствени кучета, е породено от документи „показващи фрапиращи нарушения“. Едно и също лице е познато като управител на приюта – от една страна, а от друга - фигурира като независимо трето лице от неправителствена организация в редица протоколи за извършвани в приюта евтаназии. Явният конфликт на интереси се прикрива от факта, че приютът за безстопанствени кучета на община Кюстендил, намиращ се в с. Радловци, не е самостоятелно юридическо лице, а част от администрацията на общината. Познатият и подписващ се като управител на приюта е с длъжност главен специалист в местната управа, а не с длъжност „управител“ и по тази причина Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси отказва да разгледа случая. Сдружението твърди, че „по този начин се заобикаля Закона за защита на животните и се получава конфликт на интереси, който позволява незаконни и произволни евтаназии, неконтролирани реално от неправителствения сектор“.

 

С цел да се изясни кой всъщност е управител на приюта и носи отговорност за извършваното в него, през юли 2015 от сдружението подават заявление за достъп до информация до кмета на Кюстендил. Искат да бъде посочено кой заема длъжността „управител“ на приюта и кой е заемал тази длъжност преди, както и какви са функциите на длъжността „главен специалист“.

 

С решение от 23 юли 2015 кметът реши, че достъпът до исканата обществена информация е свободен и указа на същия главен специалист да я предостави на сдружението, за което обаче му даде срок от 250 дни. Нормативното основание за този срок не бе ясно посочено в решението. Също така не бе ясно естеството на този срок.

 

От сдружението с помощта на ПДИ пратиха искане за допълване на решението на кмета. В отговора си от 16 септември 2015 той посочи, че срокът е определен на основание чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ, който гласи, че срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация не може да бъде по-кратьк от 30 дни от датата на получаване на решението, „а не се посочва каква може да е максималната му продължителност“. В следствие на този отговор за няколко дни всички от сдружението, както и екипът на ПДИ, се радваха на безпрецедентната практика на откритост на кюстендилския кмет. Отговорът му означава, че заявителите могат да изберат, който и да е ден в 250-те дни от получаването на решението на кмета, за да получат достъп до исканата информация. Радостта се оказа прибързана, защото няколко дена по-късно при опит на представители на сдружението да получат информацията от „управителя на приюта – главен специалист“, тя им бе отказана.

 

Показа се, подозираната дотогава, гротескна страна на решението на кмета. То всъщност е отказ да се предостави информацията. Явно авторът му е преценил, че няма нужда да спазва наистина законовите изисквания за мотивация на отказ. Проявил е „творческо мислене“ и се е опитал да заблуди или да се подиграе на заявителите, определяйки този дълъг срок.

 

Сдружението с помощта на ПДИ обжалва фактическия отказ.

 

В духа на „творческото мислене“ на автора на решението, можем да предположим, че той самият няма вина за неизпълнението на решението си. В този случай се оказва, че „управителят на приюта – главен специалист“, който е подчинен на кмета, не е спазил негово писмено разпореждане. За това си действие подлежи на дисциплинарна отговорност. Дали няма да се наложи сам да изпълни евентуалната си дисциплинарна санкция... в срок от 250 дни?!

 

EEA GrantsКоментарът по казуса е в рамките на проект Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.