Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Дискусии
Диана Банчева, ПДИ

Застъпниците по света


Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet) бе създадена в България на 28 септември 2002 на конференция, организирана от Програма Достъп до Информация. Целта на мрежата е застъпници от цял свят да обменят информация и опит, като участват в международни инициативи за популяризиране на правото на свобода на информация и подобряване на стандартите в областта на свободата на информация. Оттогава 28 септември се отбелязва като Международен ден на правото да знам, а членовете на мрежата наброяват над 200 организации.

 

Като съосновател и член на FOIAnet ПДИ взима активно участие в дискусиите, които протичат всеки месец по мрежата. Следим и отразяваме новостите, свързани с достъпа до информация, прозрачността и отчетността на управлението, представени от членовете на мрежат.

 

Представяме някои от темите, повдигнати през миналия месец  по които протече оживена дискусия.

 

Международен ден на правото на информация


През октомври 2015 Генералната конференция на ЮНЕСКО обяви с резолюция 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация. С това се даде ясен знак на международно ниво за значимостта от координирано и признато честване на този ден. Още тогава обаче, промяната на името на празника, честван и до днес като Международен ден  на правото да знам, породи дискусии сред застъпниците за свобода на информацията.

 

През март 2018 членовете на FOIAnet насочиха усилията си към коригиране на името. След оживена дискусия и гласуване, членовете на FOIAnet се съгласиха, че от предложените възможности най-близо до вече познатото име е: Международен ден на правото на информация. В рамките на кампанията за приемането на резолюцията от 2015 от Генералната асамблея на ООН по време на срещата на ООН в Ню Йорк на 26-30 март 2018, членове на Работната група на Африканската платформа за достъп до информация, членове и на FOIAnet, включиха и промяна в името на 28 септември.

 

Етични правила и обучителни материали за служители по достъпа до информация


В резултат на търсенето на примери с етични правила или обучителни материали за служителите, които отговарят за изпълнението на закона за достъп до/ свобода на информацията бяха споделени онлайн обучителни ресурси - на Африканския център за свобода на информацията, както и специализираната секция на портала Right2info.org, в която са реферирани и двата наръчника, изготвени от ПДИ „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?“ http://www.right2info.org/resources/publications#section-24 (на английски език).

 

Всички наръчници, издадени от ПДИ, за упражняване на правото на информация и за прилагане на Закона за достъп до обществена страница са достъпни на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org/publications/Наръчници_и_брошури/

 

Методология и средства за оценка на активната прозрачност


Честа тема в дискусиите на членовете на FOIAnet са съществуващите методологии и средствата за оценка на проактивното публикуване на информация от страна на институциите. През последните години се търси начин да се универсализира такъв инструмент. Пример за това е Глобалният рейтинг на правото на информация, който класира държавите въз основа на оценка на действащо законодателство в тях за достъп до информация: http://www.rti-rating.org/.

 

През август 2017 членовете на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията направиха изследване по обща методология на прилагането на законите за достъп до/ свобода на информацията. Целта бе да се представи по-глобална картина на достъпа до информация в рамките на изпълнението на Подцел 16.10.02 от Целите за устойчиво развитие на ООН: Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международни споразумения. ПДИ приложи методологията в рамките на инициативата и изпрати резултатите за България. Националните доклади са публикувани на страницата на FOIAnet: http://foiadvocates.net/?page_id=11036 .

 

Поради големият интерес към опита на ПДИ за създаването и прилагането на методология за оценка на активната прозрачност, ПДИ преведе на английски език своята уеб базирана система за оценка и публикува резултатите от годишните проучвания на Интернет страниците на институциите в България (567 през 2018): http://www.aip-bg.org/en/surveys/. Методологията на ПДИ е първата такава за Централна и Източна Европа. Неин автор е Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

 

Други дискутирани теми


Обсъдени бяха и съществуващите правила за прозрачност в структурите на ООН; как хората с физически затруднения упражняват правото си на достъп до информация; изместването на фокуса на правителства и донори от достъпа до информация към отворените данни, които сами по себе си не гарантират прозрачно и отчетно управление, нито ефективното упражняване на правото на достъп до информация.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.