Събития

Кирил Терзийски, ПДИ

На 25 март 2022 ПДИ проведе онлайн конференция за представяне на Доклад с препоръки „Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд“*

Докладът и конференцията се осъществяват в рамките на проект Прозрачност на административните съдилища, подкрепен с грант от Фондация „Америка за България“.

В конференцията участваха заместник-министърът на правосъдието  Юлия Ковачева; съдиите от Върховния административен съд Донка Чакърова и Сибила Симеонова; председателите на административните съдилища във Варна, Велико Търново, Стара Загора и Ямбол; служители от административните съдилища в Добрич, Ловеч, Перник, Пловдив, Сливен и Шумен; граждански организации и журналисти. 

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева откри форума и представи проекта в рамките, на който бе изготвен доклада за достъп до информация от административните съдилища. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи международните и национални стандарти в областта на достъпа до информация от съдилищата. Членовете на правния екип на ПДИ Кирил Терзийски и Стефан Ангелов запознаха присъстващите с резултатите от проучването на интернет страниците на съдилищата относно публикуването на информация за тяхната административно-организационна дейност, финансовата и бюджетната им прозрачност. 

В дискусиите участваха заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева, съдия Донка Чакърова от ВАС и председателят на Административен съд – Варна съдия Елена Янакиева.

*** 

Представеният на конференцията доклад се основава на преглед и анализ на законодателството, свързано със задълженията за публикуване на информация на Върховния административен съд и административните съдилища, техните действащи вътрешни правила, преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците им.

През 2020 екипът на ПДИ формулира и изпрати въпросници-интервюта до ВАС и административните съдилища в страната. Координаторите на фондацията в областните градове осъществиха връзката с ръководителите и отговорните длъжностни лица в институциите. Всички съдилища (с едно изключение) отговориха на въпросите, хвърляйки светлина върху начина, по който се прилага нормативната уредба за публикуването на информация в техните интернет страници.

В периода февруари-март 2021 бяха проведени три срещи с основните групи заинтересовани в процеса на предоставяне на информация от административните съдилища и ВАС – журналисти, неправителствени организации, представители на ВАС и административните съдилища.

В периода 23 юли-23 август 2021 бяха проучени интернет страниците на ВАС и административните съдилища. Проучването бе основано на специално изработена методология. Въпросникът включваше 46 въпроса, разпределени в три секции, съответно свързани с публикуването на информация от административен, правораздавателен и финансов характер. 
Вж. Резултати от Проучването на активната прозрачност на административните съдилища 2021.

В доклада, изготвен от правния екип на ПДИ, бе взет предвид и богатият опит на фондацията при консултирането на случаи и защитата и представителството по дела, образувани срещу откази да бъде предоставена информация, свързана с дейността на съдебната система.


*Освен на горепосочения линк, документът е достъпен и в секция "Доклади и анализи".

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.