Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Здравейте. Подадох заявление за достъп до информация, получих и отговор, но реално не ми беше предоставена цялата информация. Трябва ли да подавам ново заявление?

 

Не са единици случаите, в които се търси информация от  институция в няколко точки и в отговор на заявлението си търсещият информация получава достъп, но се оказва, че не точно това е търсено или пък предоставеното е непълно. Как да се действа в такива случаи и кой е най-добрият вариант?

 

Вариант 1

Както решенията за отказ на информация, така и решенията за достъп могат да се обжалват съгласно разпоредбата на чл.40 от ЗДОИ. Това означава, че теоретично е възможно да се тръгне в посока на обжалване на решението, но де факто това е най-трудният варианти – свързан е с много рискове и отнема доста време, освен това най-вероятно ще е нужна и компетентна правна помощ, тъй като едва ли заявителят ще успее самостоятелно да стигне до успешен финал. Най-големи шансове за успех са налице, ако се твърди наличие на мълчалив отказ по част от въпросите и то само, ако в решението липсва каквото и да е произнасяне по тях.   

 

Вариант 2

Възможно е непредоставената информация да се поиска с ново заявление. Така процедурата започва отначало и трябва да се изчакат нови 14 дни за отговор. Слабите моменти тук, видни от практиката на ПДИ, са свързани с това, че е възможно от администрацията да решат /най-често неоснователно/, че вече е налице произнасяне по заявлението, т.е. иска се преразглеждане или да се откаже на основание, че същата вече е предоставена в предходните 6 месеца. 

 

Вариант 3     

Вместо да се тръгва по пътя на съдебното обжалване или подаване на ново заявление, по-добре е търсещият информация да се позове на разпоредбата на чл.22 от ЗДОИ като поиска поправка и/или допълнение на предоставената информация. Съгласно въпросната разпоредба не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя. Видно от формулировката, чрез отправянето на искането по чл.22, заявителят може да реализира правото си на достъп в случаите, когато получената информация не е в пълен обем или съдържа неточности – примерно поискана е справка за възнаграждения на служители по длъжности, а е предоставена справка за общата сума на възнагражденията на работещите в администрацията; поискана е информация за задграничните командировки на кмета за две или повече години, а е предоставена информация само за част от периода и т.н.

Това, което следва да се има предвид при формулиране на искането е, че то трябва да бъде мотивирано - да се обясни накратко какво е поискано, какво е предоставено и какъв точно е пропускът на решението. Заплащане не е необходимо, тъй като заявителят вече е заплатил разходи по предоставяне на информация по заявлението, поради което поправките са „безплатни“.

Кога следва да се очаква отговор по такова искане? В разпоредбата на чл.22 не е предвиден срок за отговор, което е съществен пропуск на законодателя. В такъв случай, следва да се имат предвид въведените в закона срокове за  разглеждане на заявленията – съгласно чл.28 заявленията се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни.  

 

Съдебна практика


Въпросът за приложимостта на въпросната разпоредба в случаите, когато търсещите информация са получили непълна или неточна такава, беше поставен на обсъждане в съдебната практика през 2014.  В решение на ВАС №6052 от 8.05.2014 по адм. дело №16253/2013 състав на ВАС посочва въпросната разпоредба като възможност за заявителя да поиска допълване на предоставената информация: „В случай, че по т.4 предоставената информация е непълна, в каквато насока са твърденията на касатора, той би могъл да поиска допълване на предоставената информация по реда на чл.22 ЗДОИ, без да е необходимо да заплаща допълнителни разходи за това, след като направи мотивирано искане.” 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.