адв. Кирил Терзийски, ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2023 г., екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 562 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях, за втора поредна година, бе поискано предоставяне на  информация за броя на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на институциите, която включва следните данни:

 

1. В колко случая съдът е потвърдил решението по ЗДОИ?
2. В колко случая съдът е уважил жалбата?
3. В колко случая съдът частично е потвърдил решението по ЗДОИ и частично е уважил жалбата?
4. В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията и в какъв размер? и
5. В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя и в какъв размер?

 

В предишни години екипът на ПДИ целеше единствено да проучи как отговарят институциите на електронни заявления, поради което не обобщавахме информацията, която е предоставена в рамките на проучването. Миналата година за пръв път изготвихме обобщение на предоставената информация, което показа, че всякакви съмнения относно използването на ЗДОИ за източване на държавните и общински бюджети са неоснователни. Това по причина, че броят на институциите, които бяха имали дела по ЗДОИ през 2021 г., бе малък на фона на общия брой институции, а случаите, в които съдът бе присъдил разноски на администрацията и на жалбоподателите, бе почти равен.

 

Обобщението на тази информация за втора поредна година дава възможност за сравнимост. Данните за миналата година са отбелязани в скоби.

 

От общо 523 (530) институции, отговорили на заявлението, 500 (445) са информирали, че през 2022 г. не са имали дела по ЗДОИ.

 

Общо 62 (85) институции са предоставили информация, че са имали дела по ЗДОИ през 2022 г. – 29 (52) общини и 33 (33) централни и регионални държавни органи.

 

Общият брой на делата, приключили със съдебно решение в рамките на 2022 г., е 108 (195).

 

В 37 (76) случая съдът е потвърдил отказа на администрацията, в 61 (104) е уважил жалбата и в 10 (15) случая се е произнесъл частично в полза на администрацията и частично в полза на жалбоподателя.

 

В 28 (66) случая съдът е присъдил разноски в полза на администрацията и в 48 (82) в полза на жалбоподателя.

 

Тъй като миналата година малък брой институции съобразиха да предоставят данни за конкретния размер на присъдените разноски, то тази година в т. 4 и т. 5 от заявлението изрично отбелязахме, че искаме информация не само за броя случаи, в които са били присъдени разноски, но и информация за техния размер. Предоставената информация показа, че в 28-те случая, когато са били присъдени разноски на администрацията, общият им размер е 3 790 лв., а в 48-те случая, когато разноски са били присъдени на жалбоподателите, общият им размер е 19 925 лв.

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.