адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022, екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 563 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на институциите, която включва следните данни:


1. В колко случая съдът е потвърдил решението по ЗДОИ?

2. В колко случая съдът е уважил жалбата?
3. В колко случая съдът частично е потвърдил решението по ЗДОИ и частично е уважил жалбата?
4. В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията? и
5. В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя?


В предишни години екипът на ПДИ целеше единствено да проучи как отговарят институциите на електронни заявления, поради което нито обобщавахме, нито анализирахме информацията, която е предоставена в рамките на проучването. Тази година изготвихме обобщение и кратък анализ на предоставената информация. Надяваме се, че тези обобщени данни ще бъдат полезни в евентуалните дискусии и дебати за връщане на втората инстанция по делата по ЗДОИ. Освен това предоставената информация дава възможност да се прецени отговарят ли на истината твърденията на някои администрации, че е налице злоупотреба с право и злонамерени заявители източват администрациите като водят дела срещу тях.


Качество на предоставената информация.

 

Институции, предоставили подробна информация, включваща данни за името на жалбоподателя, номера и датата на отказа, номера на съдебното дело и решението по него:

 

Агенция по заетостта, Община Самоков, Община Провадия, Община Дупница, Български институт по метрология, Министерство на транспорта и съобщенията, Агенция за публичните предприятия и контрол.

 

Институции, предоставили информация само за номера и решението по делото:

 

Община Варна, РИОСВ Русе, Община Царево, Областна администрация - Габрово, Областна администрация – Монтана, Община Айтос, Община Сунгурларе, Община Добричка, Община Банско, Община Димитровград.

 

Институции, предоставили информация без посочване на конкретни данни за номера и дати на съдебни решения:

 

Община Видин, Община Велико Търново, Община Враца, Община Сандански, ММС, АДФИ, МФ, СДВР, БАБХ, Община Червен Бряг, Община Генерал Тошево, Община Хасково, Агенция „Пътна инфраструктура“, НОИ, ОДМВР Варна, Община Долни чифлик, Община Марица, Община Правец, Община Разград, Община Разлог, Община Своге, Община Созопол, Община Момчилград, Община Каварна, Община Златица, Министерство на културата, КФН, ИА „Главна инспекция на труда“, Министерство на земеделието, Министерство на правосъдието, Община Аврен, Община Кресна, Община Крушари, Община Лом, Община Макреш, Община Малко Търново, Община Търговище, Община Ямбол, ДАНС, министерство на здравеопазването, Община Главиница, Община Кърджали, Община Нови Пазар, КЗЛД, Столична община, Община Шумен, РУО – Търговище, Община Струмяни, Община Стара Загора, Община Несебър, Община Монтана, КПКОНПИ, Областна администрация – Софийска област, Държавен фонд „Земеделие“, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Община Антоново, Община Белица, Община Благоевград, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник, ИАОС, МОН, МОСВ, НЗОК, Община Перник, Община Плевен, Община Пловдив, ЦИК.

 

Институции, изпратили копия от съдебните решения:

 

Община Златарица.

 

Институции, предоставили информация за конкретния размер на присъдените разноски:

 

Областна администрация Монтана (10 лв. за жалбоподателя), Община Провадия (510 лв. за жалбоподателя), Община Дупница (510 лв. за жалбоподателя), КФН (510 лв. за жалбоподателя), Български институт по метрология (5 лв. за жалбоподателя), Министерство на земеделието (100 лв. за министерството), Агенция за публичните предприятия и контрол (100 лв. за агенцията), Община Стара Загора (100 лв. за общината), Община Монтана (10 лв. за жалбоподателя).

 

Институции, уведомили ни, че имат текущи дела:

 

Министерство на туризма (1), Община Сопот (1), Община Хаджидимово (1), Община Пловдив (2).

 

Институции, предоставили противоречиви данни:

 

Община Созопол – 1 съдебно решение против тях и 1 случай с присъдени разноски за администрацията. Същата работа и с Община Крушари – 4 съдебни решения против тях и 4 случая на разноски за администрацията. Също с Община Малко Търново – 3 решения против тях и 3 случая на разноски за тях. Община Главиница – 1 решение против тях и 1 случай на разноски за тях. Община Сунгурларе – 2 решения против тях и 2 случая на разноски за тях. Община Антоново – 1 решение за уважаване на жалбата и 1 случай на разноски за администрацията.

 

Във всички тези случаи най-вероятно е налице техническа грешка или неправилно разбиране на въпроса, защото след като съдебното решение е в полза на жалбоподателя т.е. против администрацията, то следва и разноските да са присъдени на жалбоподателя, а не на администрацията.

 

Рубриката „Абсурд“:

 

Община Кюстендил е отговорила, че не разполага с исканата информация и затова препраща заявлението на Административен съд Кюстендил, което е абсурд, достоен за номинация. Първо, защото общината със сигурност разполага с тази информация. Второ, защото подсъдността на отказите по ЗДОИ се определя от адреса на заявителя/ жалбоподател. Следователно Административен съд – Кюстендил разполага само с информация за случаите, в които адресът на заявителя/ жалбоподател е бил на територията на Област Кюстендил.

 

Институции, които са предоставили информация за съдебни определения, с които жалбата е била оставена без движение или оттеглена и делото прекратено. В някои от тези случаи с определението са присъдени разноски на едната или другата страна:

 

Агенция по заетостта (1), Община Варна (5), Община Видин (5), РИОСВ Русе (1), ММС (3), АДФИ (1), МФ (1 – разноски за жалбоподателя), Община Царево (1), Община Червен бряг (1), Държавна агенция „Архиви“ (1), Министерство на туризма (1), ОА Пловдив (2), Община Провадия (1), Министерство на транспорта и съобщенията (1), Агенция по вписванията (1), ИАЛ (1), РИОСВ – Варна, КЗД (1 – 10 лв. за жалбоподателя), Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, Пловдив (1 – разноски за жалбоподателя), Министерство на енергетиката (2), Община Божурище (1), СРЗИ (1).


Обобщение на предоставената информация.


От общо 530 институции, отговорили на заявлението, 445 са информирали, че през 2021 не са имали дела по ЗДОИ.

 

Общо 85 институции са предоставили информация, че са имали дела по ЗДОИ през 2021 – 52 общини и 33 централни и регионални държавни органи.

 

Общият брой на делата, приключили със съдебно решение в рамките на 2021 е 195.

 

В 76 случая съдът е потвърдил отказа на администрацията, в 104 е уважил жалбата и в 15 случая се е произнесъл частично в полза на администрацията и частично в полза на жалбоподателя.

 

В 66 случая съдът е присъдил разноски в полза на администрацията и в 82 в полза на жалбоподателя.


Изводи

 

Предоставената информация ясно показва, че всякакви опасения за използването на ЗДОИ като инструмент за източване на държавните и общински бюджети са неоснователни. От една страна, броят на институциите, които са имали дела по ЗДОИ е малък, а случаите, в които съдът е присъдил разноски на администрацията и на жалбоподателите, е почти равен. От друга - в някои от случаите, в които институциите са посочили, че на жалбоподателя са присъдени разноски, то на същия са били присъдени такива само в размер на държавната такса – 10 лв.


Публикацията е по проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.


© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.