Според изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните, носител на наградата „Златен ключ” за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите, не е нужно много за добрата организация на достъпа до информация

Ден на правото да знам 2013
Изп. директор на ПДИ, Гергана Жулева, връчва наградата на изп. директор на КТИ, инж. Георги Алексиев

Инженер Алексиев, КТИ отбеляза огромен скок в рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите за 2013. Как се изкачват почти 200 позиции наведнъж?

 

През 2012 решихме, че трябва да организираме изработването на нова интернет страница на КТИ, тъй като на старата вече не бе възможно да публикуваме този обем информация, който желаехме да предоставим на потребителите. При изработката на сайта изчетохме всички нормативни актове, свързани с предоставянето на определените видове информация, и за около шест месеца значително подобрихме съдържанието му. Вероятно желанието да изпълним максимално задълженията си в предоставянето на всички услуги е допринесло за положителната ни оценка.

 

Какво е необходимо за добрата организация на достъпа до информация в една институция?

 

Не много. Добре разработени и реално функциониращи вътрешни правила и желание на служителите да бъдат максимално полезни на гражданите.

 

Как е организиран процесът на предоставяне на информация и на активното й публикуване на страницата на КТИ?

 

Процесът е разписан във вътрешните правила, но единственото, което обикновено не спазваме при предоставянето на информация, е срокът. Ние не чакаме да изтекат 14 или 30 дни. Работата ни е така организирана, че в рамките на 7 дни заявителите получават исканата от тях информация. Важно за нас е личното отношение към заявителя. Често звъним по телефона и уточняваме детайли по заявленията. Желаем да сме максимално полезни, което изключва „отбиването на номера” или предоставяне на неточна и непълна информация. През октомври 2012 започнахме да публикуваме информация за новата регистрирана техника. Това се хареса на потребителите и по тяхно желание разширихме обема на тази информация. Сега всеки месец и всяко тримесечие публикуваме обобщена справка за регистрираните нови машини.

 

Свързана ли е дейността на КТИ със създаването/съхраняването на информация, която не е публична?


КТИ е контролен орган, поддържащ регистри на регистрираната в страната земеделска, горска техника, на машини за земни работи и регистър на лицата, придобили свидетелство за правоспособност за работа с техниката. Регистрите съдържат предимно лични данни, поради което не са публични.

 

Един от мотивите на журито да посочи КТИ за фаворит бе, че публикувате сканирани договори на страницата си. Какво мотивира тази стъпка към прозрачността, която ПДИ от години препоръчва?

 

Разходването на бюджета на КТИ е публично, поради което няма пречка да публикуваме договорите в тяхната им цялост. Работим за разширяване на предоставяната публична информация в областта на разходването на бюджетни средства. От 2014 очаквайте и публичен регистър на всички сключени от КТИ договори не само от проведени обществени поръчки, но и за разходването на средства под праговете на чл.14а от Закона за обществените поръчки.

 

С какво ще промени един „Златен ключ” работата на КТИ?

 

Тази награда е признание за нашата работа, но както вече споменах – ние просто си вършим работата, която ни е възложена, и се стараем да сме полезни на гражданите и институциите, ползващи нашите услуги. Рано е да преценяваме какво един „Златен ключ” би допринесъл за КТИ, но със сигурност е допълнителен стимул за нас.

 

Какви бъдещи цели си поставяте за по-голяма откритост и отчетност пред гражданите?

 

До края на настоящата година предстои публикуването на английската версия на сайта. От началото на 2014 страницата ни ще се обогати с нови рубрики, с регулярни отчети за дейността на отделните дирекции в КТИ, с регистър на актовете за установяване на административни нарушения, наказателните постановления и събираемостта на глобите и санкции, както и с регистър на водените от и срещу КТИ дела, с което на практика се постига абсолютна прозрачност за дейността ни. Това е краткосрочната ни цел, а дългосрочната - спечелването на „Златен ключ” и през следващата година.

 

Разговора води:

Диана Банчева, ПДИ

© 2013 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.