Съдебна битка изправи един срещу друг граждански активист и публични фигури от втората и третата власт в Разград

Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград
Стела Ковачева
Стела Ковачева

Съдебна битка, започнала през септември 2020, изправи един срещу друг граждански активист и публични фигури от втората и третата власт. Сагата тръгва от заявление на изпълнителния директор на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в Разград Георги Милков, който пита кмета на общината Денчо Бояджиев колко получават заместник-кметовете и секретаря на общината, за срока през който са работили на тези позиции общо и по месеци, колко средства са изхарчили те за командировки и какъв е размерът на сумите, изплатен им като възнаграждения за различни видове отпуски.

Градоначалникът отговорил на Милков в срок, че общата сума, която петимата общински служители са получили като заплати от ноември 2019 до август 2020, е 124 879,17 лева, но не уточнил кому колко е изплатено. Бояджиев обяснил частичния си отказ със спазването на служебната тайна и решението му да не нарушава правата на трети лица като разкрива техни лични данни. Кметът съобщил още размера на командировките на своите подчинени. Така станало ясно, че за проучвания период заместникът му Добрин Добрев е пътувал 9 пъти и е изхарчил 1442,12 лева, колегите му Полина Иванова – 10 лева, Мирослав Грънчаров за 7 командировки – 253,90 лева, а Милена Орешкова 657 лева също за 7 служебни пътувания. Секретарят на общината Нели Добрева има 3 командировки за 40 лева. Петимата са ползвали общо 61 дни отпуск.

Отговорът на кмета не задоволил Георги Милков и гражданският активист поискал от съда да отмени частичния отказ на разградския градоначалник и да постанови да му се предоставят исканите по ЗДОИ сведения, като отговори на точно поставените въпроси. В Административния съд в Разград жалбата на Милков е приета за основателна в частта й за заплатите на заместник-кметовете и секретаря на общината.

„Данните за изплатените възнаграждения на заместник-кметовете и секретаря на общината са пряко относими към изразходването на общински средства. В този смисъл е Решение № 9061 от 14.06.2019 на Върховния административен съд. Ако възнагражденията на заместник-кметовете и секретаря на общината включват елементи, които попадат в обхвата на защитимите лични данни, то тогава задълженият субект следва да се мотивира, като изложи и съображения за липсата на надделяващ обществен интерес“, постановява на 15.12.2020 съдът и връща тази част от преписката на общината за изпълнение.

Според Темида обаче, сведенията колко струват на бюджета отпуските на общинските чиновници не са свързани с обществения живот в Разград и не биха дали на гражданите възможност да си съставят мнение за дейността на местната власт. Затова магистратите постановяват, че отказът да се оповестят тези данни не противоречи на закона и отхвърлят тази част от жалбата на Милков.

Частично уважените претенции от страна на съда предизвикват частичен отзвук и у кмета на Разград. На 15.01.2021 той повторно отказва да отговори на Георги Милков по отхвърленото от него вече питане. Градоначалникът Бояджиев мотивира своето „Не!“ с изричния отказ на заместниците си да разрешат оповестяването на месечните им заплати по начина, за който настоява гражданският активист, защото имали право да пазят тази информация като лична. Затова и кметът подробно обяснява, че предоставил данните на „Центъра за съзидателно правосъдие“ във вид и обем, който не противоречи на правото на засегнатите да запазят в тайна чувствителна за тях лична информация. 

От своя страна Георги Милков продължава да счита, че има право да получи всички поискани от него сведения по начина, описан в заявлението му по ЗДОИ. На 26.01.2021 той протестира пред съда обжалваното процесно решение на кмета Денчо Бояджиев като неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на закона. „Считаме, че отказът противоречи на принципите 1,2,4 и 6 описани в чл.6 ал.1 на ЗДОИ. Те гарантират откритост, достоверност и пълнота на информацията, осигуряват еднакви условия за достъп до обществена информация, защитават правото на информираност и гарантират сигурността на обществото и държавата. При мотивирането на отказа си задълженият субект изобщо не се е съобразил с тези основни постулати при прилагането на закона, а избирателно е търсил да се позове на изгодни за него разпоредби на закона, извадени от контекста“, гласи жалбата на Милков, отправена до Административния съд в Разград. 

В заключение от „Центъра за съзидателно правосъдие“ настояват съдът да отмени повторния отказ на кмета на Разград и да му даде задължителни указания да предостави обществената информация на заявителя. Докато спорът продължава Георги Милков обяви, че неправителствената организация, която той ръководи, иска отвод на председателя на Административния съд в Разград Светла Робева, която той счита за пристрастна към неговата персона и гражданските структури, в които той е работил в миналото и сега. В изявление, разпратено до медиите, Милков припомня, че през 2006 и 2007 като ръководител на Центъра на неправителствеените организации в Разград е алармирал, че съдия Робева е участвала в състава на Районната избирателна комисия в Разград като представител на БСП. Според него това поставя магистрата в конфликт на интереси, доколкото жреците от храма на Темида не следва да се занимават с политическа дейност.

Дали новите елементи на спора между гражданския сектор и две от властите в Разград ще оформят конфликт, предстои да се разбере. За момента е ясно, че простичкият по същество въпрос за заплатата на заместник-кметовете на Разград породи серия от административни и съдебни актове, жалби и несъгласия. В потока от „Да!“ и „Не!“ неизкушените от дебрите на закона граждани трудно могат да отделят зърното от плявата.© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.