Фондация Програма Достъп до Информация
От координаторската мрежа
Предоставената след частичен отказ информация създаде добри практики в общинска администрация
Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра
Калина Грънчарова
Калина Грънчарова

Димитър Пецов спечели поредното си дело срещу община Силистра. С Решение №18 от 22 януари т. г. Административният съд в крайдунавския град отмени заповедта на кмета на общината д-р Юлиян Найденов, като изпрати преписката за повторно произнасяне.

 

Със заявление по ЗДОИ, подадено на 10.10.2017, Пецов търси информация за обществените възпитатели, определени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Силистра [1] - списък с трите имена; дата на раждане (в жалбата уточнява, че се отказва от датата на раждане); степен на образование и специалност; копие от заповедта за утвърждаване на списъка; протоколират ли се обстоятелствата, установени при събеседванията за избор на обществени възпитатели; както и копия от протоколите.

 

Адресатът на заявлението - кметът на Силистра, задвижва процедура по чл. 31, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация и отправя писмени запитвания до всички обществени възпитатели за тяхното съгласие или несъгласие дали  информацията, свързана с качеството им на обществен възпитател, да бъде предоставена на заявителя. Те отказват, а кметът д-р Юлиян Найденов постановява със заповед частичен отказ по заявлението.

 

Димитър Пецов не остава удовлетворен и внася жалба в Административния съд. На 18 януари 2018 в съдебната зала присъстваха много граждани и журналисти подкрепящи неговата кауза.

 

Пълна победа за повече прозрачност

 

- така коментира Пецов решението на съда, който бе зачел надделяващия обществен интерес в неговото заявление. „Най-важното е, че съдът задължи ответника да предостави исканата от мен информация за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  Оказа се, че там са назначавани хора с близки роднини във властта - като съпругът на председателката на Общинския съвет и др. Това е причината да търся цялата истина. Друга полза от това решение е, че може да повлияе на съдебната практика по ЗДОИ, защото исканията ми засягат интересите на трети лица - разкриване на лични данни, а решението постановява, че те са обществена информация и органът не може да ги прикрива, ако има нередности. Общественият интерес в случая, който беше главният ми аргумент пред съда, надделява“, допълни още Пецов.

 

Община Силистра не обжалва в по-висша инстанция и предостави информацията на Пецов. От справката с имената и образователната квалификация на обществените възпитатели става ясно, че има лица близки до хора във властта и такива без необходимото образование за длъжността.

 

Ефектът

 

Най-големият ефект от заведеното дело по ЗДОИ е, че вече има обявен конкурс за нови обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която ги назначава. Информацията за него е публикувана на сайта на Община Силистра.

 

„Това дава възможност на нови граждани да се включат в дейността й, като станат обществени възпитатели“, коментира още Димитър Пецов, който внесе и няколко предложения за повече прозрачност и отчетност в работата на МКБППМН и по-специално при назначаване на обществените възпитатели - редовно да се публикуват в сайта на общината обявите за набиране на обществени възпитатели, списък с имената на одобрените след подбор за определяне с протокол обществени възпитатели и документите от начина на техния подбор.

 

В дългосрочен план Пецов предлага в интернет страницата на община Силистра да се създаде специална категория, където да се публикува тази информация, както правят много общини в България.

 

Димитър Пецов е сред активните граждани на Силистра, ползващи възможностите на ЗДОИ. През 2017 той спечели друго дело срещу кмета на Силистра - за мълчалив отказ на заявление, свързано с изпълнението на проекта „Да възстановим пътя към нашата история - крепостта „Меджиди Табия“.

 

Пецов е носител и на наградата "Златен ключ" през 2017 в категорията „Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ“.

 

[1] Вж. „Носител на „Златен ключ“ посреща 2018 година в битка за повече прозрачност“, бр. 11/2017© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.