Димитър Димитров*, Плевен
Димитър Димитров
Димитър Димитров

През миналата година се възползвах от правото си по чл.28 от ЗМСМА да отправя питания до Общински съвет – Плевен и общинската администрация по въпроси от компетентност на местната власт, представляващи обществен интерес. И се сблъсках със сериозни предизвикателства. Ето само три, които

 

могат да откажат и безкрайния оптимист

да постави актуален обществен въпрос

 

на вниманието на общинските съветници.

- Необходимост от 1 работен ден отпуск, предвид продължителността  на сесиите на Общинския съвет;

- Невъзможност да се постави питането, тъй като сесията може и да не приключи в същия ден, а точката „Питания на граждани” е последна в дневния ред;

- Изслушването е затруднено, понеже и гражданинът, и аудиторията не са достатъчно съсредоточени в края на сесията, предвид продължителността и сериозността на дебатите.

 

Затова и реших да проуча правилниците на 28-те най-големи общини

в България, да обследвам практиките и достъпността в работата на общинските съвети и възможността на гражданите да отправят питания в населените места, които общо се обитават от 80% от населението на страната. Не останах учуден, че процедурата по принцип е тромава, страда от същите пороци и създава същите пречки както е в ОбС – Плевен. Практика на общинските съвети е да „преписват” един от друг правилниците си, което ги прави еднотипни.

Задължението, например, гражданинът да отправи питането си минимум два дни преди сесията предполага, че ако събитието се е случило ден преди това, въпросът няма как да попадне за разглеждане.

Трябва да се отбележи, че общинските съвети на София, Пловдив и Шумен изобщо не предвиждат точка в дневния ред, в която гражданите да отправят питане по въпроси от обществен интерес. Така общинските съвети обезсилват достъпа на гражданите до работата им, което е тяхно право по Закона за местното самоуправление и местната администрация и сред общоприетите правила за демократичност на едно общество.

 

Съществуват

и добри примери

 

В ОбС - Габрово “Гражданите могат в първите 15 минути от заседанието да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет и кмета на общината, представляващи обществен интерес”. Във Враца тази демократична процедура е предвидена като втора точка в дневния ред. В Габрово има изискване гражданите да са заявили желанието си пред председателя на Общинския съвет, не по-късно от 2 дни преди датата на заседанието. В повечето случаи този срок е 3, а някъде – и 7 дни.

Надявам се, че те тези практики ще станат катализатор за гражданското общество, което да търси и прилага всички предоставени му от закона права и процедури, за да наложи подобряване на достъпността, прозрачността и откритостта в работата на общинските съвети.

 


Иванка Ватева
Иванка Ватева

Дискусионен клуб инициира промяна

в Правилника на ОбС - Плевен

 

Иванка Ватева,

координатор на ПДИ в Плевен

 

Проучването на Д. Димитров беше необходимо за мотивиране на предложение от дискусионен клуб “Плевен 13”, създаден през юли 2012 по идея на вестник “Посредник”. А то е питанията на граждани да станат точка първа в дневния ред на всяко заседание на ОбС – Плевен. Според анализ за честотата на отправените от граждани питания, изготвен от член на клуба, през мандат 2007-2011 са проведени 66 заседания, през които са направени 8 питания, като три от тях (или една трета) не са осъществени. За текущия мандат и направени до края на ноември тази година 21 заседания на ОбС, питанията от граждани са цифром и словом 3. Като правило дневният ред съдържа няколко десетки точки, което е нормално за град като Плевен. Но това от своя страна “изтегля” последната точка от дневния ред в края на работния ден и в не дотам работно състояние на аудиторията, пред която се правят питанията. Като прибавим условието питащият да отправя лично въпроса си, логично е заключението, че тези правила вместо да повишат прозрачността и откритостта в работата на местната власт и да увеличат възможността на гражданите да участват пряко в местното самоуправление, действат ограничаващо. В полза на подобно твърдение говори и това, че в три от осемте заявени в мандат 2007-2011 питания питащият не е дочакал да дойде времето му за това.

Предложението за промяна в член 99 (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен вече е внесено в местния парламент. То ще бъде разгледано от комисията по “Законосъобразност и установяване на конфликт на интереси” през януари. Имаме уверението на нейния председател, че ще бъде внесено в първата сесия за 2013 заедно с други промени в Правилника, по който работят съветниците.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

* Димитър Димитров е активен гражданин от град Плевен, който упорито и последователно използа Закона за достъп до обществена информация в обществена полза. През 2012 г. г-н Димитров бе сред номинираните за награда "Златен ключ", която ПДИ връчва в шест категории на церемония по повод 28 септември - Международният ден на правото да знам.

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.