С кмета на Община Тунджа разговаря Дияна Бончева, координатор на ПДИ в Ямбол

Георги Георгиев
Георги Георгиев, кмет на Община Тунджа

През 2006 г. Община Тунджа беше отличена от Програма Достъп до информация по повод Международния ден на правото да знам с почетна грамота в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“. Следващата година получихте почетна грамота и за най-добре поддържан сайт от гледна точка на достъпа до информация за граждани. В момента в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ сте на 15-то място сред 265 общини, като резултатите ви са се подобрили значително. На какво се дължи това успешно постоянство?

 

Добрите резултати на Община Тунджа в Рейтинга на активната прозрачност се дължат най-вече на стремежа, който отстояваме още от 2003 година, откакто съм кмет, да сме максимално отворени и да подобряваме прозрачността в управлението. Основна цел на общинската администрация е да бъде полезна на гражданите, през всички тези 18 години нямаме нито един отказ на обществена информация. Прозрачността е наша цел не само на думи, но и в действията ни. Ние сме единствената община в Ямболска област, която продължава традицията за ежеседмичен брифинг с медиите, на който се дава информация за цялостната дейност и възможност за отговор на всички поставени от медиите въпроси.

 

Увеличават ли се заявленията по ЗДОИ към Община Тунджа, кой най-често търси информация и по какви теми?

 

Наблюдава се значително увеличение на заявленията. През 2019 г. в общината са постъпили 7 заявления, през 2020 г. те  достигнаха 28, а до 1 август т.г. вече са 17 броя. След създаването на Платформата за достъп до обществена информация към администрацията на Министерски съвет, 12 заявления са приети през тази уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация.

 

Заявителите са различни – сред тях са неправителствени организации, които се интересуват от разнообразна информация: за децата с диабет тип „В“ на територията на общината; за популацията на кучетата и проведените мероприятия в тази връзка. Различни организации и граждани поискаха информация за броя сключени граждански договори с лица, предоставящи услуги в общината; за доставчиците на хляб в детските градини; за броя и размера на глобите и други санкции на лица за неправилно паркиране; за зелените площи и наредби на общината в тази връзка.

 

Получихме заявление по ЗДОИ и за предоставяне на информация за протоколите и докладите за разпределение на субсидията в читалищата на общината за шест години назад. Може да си представите за какъв обем информация става въпрос, тъй като в общината има 40 действащи читалища. Имахме и запитване  за мерки, дезинфектанти и организация на изборния процес, съгласно изискванията на Закона за здравето. Тази информация беше публична, но я предоставихме и чрез ЗДОИ.

 

Да, случва се граждани да подават заявления с искания за достъп до голям обем информация. Как експертите ви процедират в такива случаи?

 

Винаги сме зачитали правото на гражданите и организациите за достъп до информация. Понякога това наистина е голям обем от информация и за дълъг период. Тук искам да се обърна към заявителите да не искат, например, информация за граждански договори за пет-шест години назад. Не може да се направи анализ на платените суми за една и съща услуга, като се има предвид, че динамичността на извършваните услуги непрекъснато се променя, променя се срокът, променя се минималната работната заплата, променя се законодателството в областта на осигуровките и обществените поръчки. Това са все предпоставки, които в различните години действат по различен начин.

 

Как е уреден в Община Тунджа достъпът до повторно използване на информация от обществения сектор за търговски или нетърговски цели?

 

В общинската администрация не са постъпвали заявления за повторно използване на информация, поне на този етап. Ако се случи, ще се приложи законът, разбира се.

 

Кой отговаря за публичността на информацията в сайта на общината?

 

Информацията, която сме задължени да публикуваме във връзка с изискванията на законите, прилагани в дейността на общината, се подготвя от експерти в общинската администрация. След това се проверява и утвърждава от секретаря на общината или ресорните заместник-кметове. И последният етап е предоставяне на експерта, който поддържа сайта за публикуване. Актуалността и пълнотата на информацията е ангажимент на ръководителите на звената, които създават, събират и съхраняват съответната информация.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.