адв. Стефан Ангелов, ПДИ

адв. Стефан Ангелов, ПДИ

За поредна година в своето проучване Граждански одит на активната прозрачност фондация „Програма достъп до информация“ изследва публикуването на основните финансови документи, информацията, свързана с провежданите обществени поръчки, декларациите за имущество и интереси на служителите, както и основните документи в общината, свързани с устройството на територията.

 

По-голямата част от критериите за бюджетна и финансова прозрачност рефлектират задължения за публикуване, наложени на институциите от Закона за публичните финанси (ЗПФ). В допълнение проверяваме дали е публикуван бюджет за гражданите, т.е. документ описващ на „човешки“ език за неспециалисти как дадената администрация смята да разпредели приходите си като разходи за следващата година.

 

Законът за обществените поръчки (ЗОП) предвижда не малък списък от задължителни за публикуване документи по различните процедури. Освен това от началото на 2021 г. задължението за публикуване в „Профила на купувача“ се отнася само до централизираната електронна платформа по смисъла на чл. 39а, ал. 1 от ЗОП – Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Тази година екипът реши в нашето проучване да проверяваме за наличието само на няколко от най-често публикуваните категории документи и то публикувани през 2021 г. или по-късно, и при условието, че в страницата на съответната администрация е публикувана самата информация или линк към ЦАИС ЕОП.

 

Публикуването на списъците на подалите декларации за имущество и интереси, както и на самите декларации за интереси, отразяват законово задължение от вече отменения Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и заменилия го Закон за противодействие на корупцията (ЗПК).

 

И на последно място, изследваме дали са налични на интернет страниците на общините техните проекти за общ устройствен план, самият план, подробните устройствени планове и регистрите на разрешенията за строеж, както изисква Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Основните изводи са, че наблюдаваме стабилизиране в публикуването по повечето критерии. Практически всички резултати са доста положителни, като при изричните законови задължения наблюдаваме често изпълнения от над 70%.

 

Основна разлика с предходни години е слабото публикуване на бюджетите на отделните институции. Това се обяснява с липсата на приет нов държавен бюджет за текущата година. Въпреки липсата на бюджет, институциите са продължили да съобщават информация за своите минали приходи и разходи и бюджетни прогнози.

 

1. Бюджетна и финансова прозрачност 

Едва 56 е броят на институциите, които бяха публикували своя бюджет за 2023 през 2023 г. Това вероятно се дължеше на забавянето на бюджетната процедура на държавния бюджет. В настоящото ни проучване отбелязваме ниво на публикуване на бюджетите за текущата 2024 г. близо до нормалните – 407 институции или 72,7%. Бюджетите публикувани за предходната 2023 г. са 431 или 77%.

 

Подобно развитие наблюдаваме при публикуването на годишните финансови отчети. При предходното ни проучване бяхме намерили сме 143 или 25,4% публикувани годишни финансови отчета за 2022 г. Тази година открихме 130 или 23% отчети за 2023 г. Настоящото проучване идва малко по-рано по време в сравнение с миналогодишното. Вероятно по-малко процедури по отчитане са завършили.

 

При първостепенни разпоредители с бюджети (ПРБ), които са малко над половината от общия брой изследвани институции, също практически не наблюдаваме изменение на публикуването на ежемесечни и тримесечни финансови отчети. Стойностите са малко по-ниски, но близки до тези от проучването ни за миналата година. През 2024 г. откриваме с около две на сто по-малко или 94,5% (общо 290) първостепенни разпоредители, които са публикували своите ежемесечни отчети.

 

 

При публикуването на тримесечните отчети картината е подобна – спад с около 2%. Или открити малко над 93% (общо 297) публикуване на тримесечни отчети.

 

Други специфични задължения за публикуване от група органи са задълженията на общините за публикуване на съобщенията за обществените обсъждания на проектите на годишен бюджет и отчета по него. За тази фаза на подготовка на финансовите документи законът предвижда задължение за публикуване единствено на датата на публичното обсъждане за местната общност, но не и на проектите на самите документи. Ясно е, че без гражданите да могат да се запознаят с проектите на това, което се обсъжда, те не биха могли да оформят информирано мнение и тяхното участие би било безсмислено. Поради тази причина, ПДИ изследва и дали са публикувани и самите проекти на бюджети и на годишни отчети. Виждаме че, публикуването на покани и проекти на бюджети за обществени обсъждания се е увеличило с около 9% и 13% съответно спрямо миналата година. Публикуването на покани все още е малко по-ниско в сравнение с нивата от преди две години. За сметка на това и спрямо 2022 г. се е увеличило публикуването на проекти на бюджети. За проекта за бюджет 2024 г. са публикувани общо 215 покани или 81% от общините, а самите проекти на бюджети на местната власт са публикувани в 207 общини или 78%.

 

 

 

Неголеми изменения в резултатите наблюдаваме и при публикуването на датата за общественото обсъждане на отчета на общинския бюджет за предходната година. В настоящото проучване сме отбелязали 145 покани за публично обсъждане на общинския отчет или 54,7%.

 

 

 

В традиционните рамки влиза и броят на институции, публикували плащанията си по Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) – 82 институции или малко над 14% от всички изследвани.

 

 

ПДИ изследва и дали държавните органи публикуват разбираемо обяснение за събирането и разходването на  поверените им средства. Става дума за т. нар. „бюджет за гражданите”. Засега единствено министърът на финансите е задължен да съставя и редовно да публикува такъв документ на човешки език за всеки държавен бюджет, който се нарича „Бюджет накратко”. Местните власти също могат да се обвързват с подобни задължения чрез своите нормативни актове. Такъв пример е Столична община, която в своята наредба за общинския бюджет има задължение да публикува като отделен документ обяснение на проекта на бюджета, достъпен на нетехнически език. Добре е тази практика да се разпространи и сред останалите администрации, за да приобщят и обикновените граждани към тяхната дейност чрез просто и ясно обяснение. Тъй като няма стриктни критерии как трябва да бъде съставен или да изглежда подобен документ, ние често сме приемали като такъв всеки спомагателен текст или онагледяване, които помагат да се обясни просто бюджета на съответната администрация. Много често това са били публикуваните презентации от обществени обсъждания на проектите за бюджет, или дори протоколи от самите обсъждания. Отново за разлика от миналата година, наблюдаваме лек ръст в резултатите. Отбелязали сме с 14 повече обяснителни документи за гражданите спрямо 2023 г., т.е. 222 общо или на 39% от общия брой изследвани институции.

 

 

С тази графика завършваме прегледа на публикуваните финансови документи и се насочваме към друга изключително важна област – тази на задължително публикуваните документи по обществени поръчки.

 

2. Активно публикуване на документи по обществените поръчки


В годишния Граждански одит на активната прозрачност ПДИ прави преглед от птичи поглед и отбелязва тенденции, които дават възможност за последващ задълбочен анализ. По традиция, от съображения за сбитост ограничихме наблюдението си до едни от най-често публикуваните документи по процедури за обществени поръчки: съществуването на самата секция „Профил на купувача“; обявленията; документацията; протоколите от комисиите и договорите. С измененията на ЗОП от началото на 2021 г. всички възложители на обществени поръчки трябва да поддържат своя „Профил на купувача“ в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Екипът реши да изследваме и дали институциите са публикували на страниците си препратки към новия „Профил на купувача“ в ЦАИС ЕОП. Също така тази година изследвахме единствено публикуваните документи по ЗОП от 2021 г. нататък, намиращи се на официалните страници на институциите или в новия „Профил на купувача“ в ЦАИС ЕОП, ако към него има препратка (хипервръзка) от официалната страница на съответната институция.

 

Препратка (линк) към новата платформа за профилите на купувачите намерихме при около при над половината от всички институции – 56% (314).

 

Сред институциите, които изследвахме, се наблюдават традиционно високи нива на публикуване на документи, свързани с обществените поръчки. През 2024 г. открихме публикувани обявления при близо 95% или 297 от общо 314 институции.

 

 

 

Сключените договори са публикувани от близо 88% или 275 институции. Нормално е сключените договори да са по-малко от започналите процедури, тъй като не всяка процедура завършва с договор.

 

След бързия преглед на публикуването на някои документи по обществените поръчки преминаваме към секцията, свързана с декларациите за конфликт на интереси.

 

3. Декларациите за конфликт на интереси

 

Част на проучването на ПДИ от 2012 г. насам е съсредоточена върху измерването на една от нормативните мерки за постигане на повече почтеност в администрацията чрез повече прозрачност спрямо потенциалните конфликти на интереси на държавните служители и техните ръководители. Тук изследваме, от една страна. дали са публикувани списъци с лицата, подали декларации, а от друга – дали са публикувани самите декларации. След скока на публикувани декларации по вече стария закон и в последната година от прилагането му – 2017 г. – наблюдавахме известен спад и после познатия постепенен растеж, за да достигнем сравними с върха нива през 2021 г. През октомври 2023 бе приет нов Закон за противодействие на корупцията и бе отменен стария ЗПКОНПИ. В проучването си сме приемали за публикувани данните както по единия, така и по другия закони. Резултатите са доста близки до тези от предходните години. С настоящото проучване отбелязваме традиционно, че около 80% (448) от институциите са публикували списък с лицата, подали декларации, а около 2/3 (383) от институциите са публикували и самите декларации.

 

 

 

 


4. Документи, свързани с устройсвото на територията

 

Общи устройствени планове се публикуват все повече. Вече близо 2/3 или 170 от общините са качили на страниците си този основен документ за устройството.

 

 

Положително развитие има при публикуването в интернет страниците на регистрите на издадените разрешения за строеж – с 4% повече от миналта година или общо 202 общини.

 

 

_______________________________________

 

Проучването през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.