Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

Община Пазарджик е отказала информация до конкретно искани документи с мотива, че липсва конкретика.

Потърпевшият Илиян Янков се жалва пред Административeн съд – Пазарджик и на първа инстанция отказът на местната власт бе отхвърлен с определение от 28 август.

С уведомление на кмета на общината Тодор Попов от 11 февруари тази година е оставено без разглеждане заявлението на Янков от 28 януари с аргумент, че не е конкретизирана информацията, която е изискана, тъй като посочването на документи, а не на самата информация, която се търси, се приравнява на пълна липса на описание. На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОП заявлението е оставено без разглеждане. Преди това със заявление от 31 декември 2019 Янков от името на Тенис клуб „Тенис Академия Илиян Янков“ е заявил

искане да му бъдат предоставени три документа

- заповед № 2693/31.10.2017 на кмета на Пазарджик за назначаване на Комисия за провеждане на процедура по предоставяне на концесия; подадено в община Пазарджик становище с вх. № 33-00-83/30.10.2017 на Тенис клуб „Фаворит“ и съгласувателно становище от Министерството на младежта и спорта с вх. № 41-00-36/30.10.2017. Янков се интересува от имот, за който е започнала процедура по предоставяне на концесия, защото иска да наеме дългосрочно два корта.

С писмо от 14 януари 2020 кметът уведомява Янков, че е необходимо

да се посочи каква информация се търси, а не нейния материален носител

като уточнява, че тя всъщност е налична на интернет страницата на Национален концесионен регистър информация. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ е дадена възможност в 30-дневен срок за уточняване на информацията и на 20 януари Янков в писмо посочва, че в заявлението си конкретно е посочил исканите документи и съдържащата се в тях информация, като при търсене в Националния концесионен регистър не я е открил. С уточнение на 28 януари ТК „Тенис Академия Илиян Янков“ отново е посочил трите документа, които иска, като желае да получи копие на същите. По така подадените заявление и уточнения е изготвено писмото от 11 февруари от кмета, с което е оставено, без да се разгледа по същество заявлението за достъп до обществена информация.

То обаче не е стигнало до адресата

В съда стана ясно, че куриерските услуги на администрацията са възложени на „Тойота Тиксим“ ЕООД, а от дружеството два пъти са ходили на адреса на Янков, но не са го открили. Той самият твърди, че не е получавал известие в пощенската си кутия. Основната дейност на „Тойота Тиксим” е търговия с нови автомобили, но в имота на дружеството е обособен и офис за куриерски услуги. (В бюлетина на ПДИ писахме преди време как фирмата даде и продължава да дава подслон на Митническото бюро в Пазарджик срещу заплащане, след като напуснаха по-удобно и напълно безплатно място, а от митниците дълго време не предоставяха договора за наем.)

Сега съдът отсича: „Непрецизното изписване в заявлението не поражда съмнение, че ТК „Тенис Академия“ иска достъп до обществена информация, съдържаща се в трите посочени документа и не е налице неяснота или обща формулировка на търсената информация. С посочване на документите е видно, че се търсят данните и фактите, които се съдържат в документа“. Така магистратите отмениха уведомлението на кмета и постановиха, че той трябва да разгледа по същество отправеното до него заявление. Той може да обжалва пред Върховния административен съд.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.