ПДИ благодари на следните лица и организации, които направиха дарения, за да подпомогнат издаването на месечния информационен бюлетин:
  1. СНЦ Дом на науката и техниката, град Враца
  2. Пламен Симеонов Симеонов
  3. Център на неправителствените организации в Разград

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49