Проекти

Начало

 

 

Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот
юли 2014 – юли 2017

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Фондация Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Цели на проекта:

 • Застъпничество за по-добро законодателство за достъп до информация, особено по отношение на активното публикуване на обществена информация, въз основа на систематично наблюдение на законодателството и практиките по неговото прилагане;
 • Застъпничество за подобряване на активното публикуване на обществена информация и прилагането на стандартите за активна прозрачност, особено що се отнася до бюджетната и финансова откритост, обществените поръчки, разпределянето на средства от ЕС и устройствените планове;
 • Да се осигури подкрепа за търсещите достъп до обществена информация, особено в случаи от надделяващ обществен интерес;
 • Да се повиши осведомеността на гражданите за правото на достъп до информация;
 • Да се подкрепи разследващата журналистика като средство за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност на управлението;
 • Да се развива партньорство и участие в мрежи за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност на управлението;
 • Да се укрепи позицията на ПДИ и да се развие капацитета й като Граждански център за подкрепа на прозрачността.
Дейности:

 1. Застъпничество за по-добро законодателство в областта на свободата на информация, въз основа на постоянно наблюдение на законодателните инициативи; представяне на  становища и препоръки и активно участие в обществения дебат по проблематични въпроси
 2. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация; извършване на годишен одит на Интернет страниците на 535 публични институции;  атуализация на Рейтинга на активната прозрачност на институциите в България, както и Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините; и формулиране препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация в годишни доклади за състоянието на достъпа до информация; ;
 3. Предоставяне на правна помощ, включително представителство в съда, в случаи на търсене на достъп до информация от надделяващ обществен интерес;;
 4. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите и активното упражняване на правото на достъп до информация и поощряването на обществения дебат по въпроси, свързани с прозрачността и отчетността на управлението;
 5. Подкрепа за разследващата журналистика в България чрез учредяването на награда за разследвания, свързани с прозрачността и отчетността на управлението;
 6. Развитие на партньорството с национални и международни организации и мрежи за обмен на опит и застъпничество за повишаване на прозрачността и отчетността на управлението.

Резултати:

Състоянието на достъпа до информация в България 2016

На 17 май 2017 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция ПДИ представи докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2016". Шестнадесетият доклад на ПДИ съдържа:

 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 566 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2016.

и седем приложения:

Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2016 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2016 - Анотации

Докладът в PDF е достъпен на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2016.pdf.


Семинари по ЗДОИ във Варна и Бургас

На 11 и 12 май 2017 , екип на ПДИ проведе два семинара „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” в градовете Варна и Бургас.

Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.

Семинарът във Варна се проведе в Конферентната зала на хотел "Одесос", а в Бургас - в Бизнес инкубатор Бургас.

Повече информация и снимки от проведените срещи във Варна и Бургас четете в предстоящия брой на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за май 2017.

Семинарите се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


Семинари по ЗДОИ в Добрич и Силистра

На 20 и 21 април 2017 , екип на ПДИ проведе два семинара „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” в градовете Добрич и Силистра.

Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Добрич и Силистрачетете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4 (160), април 2017.

Семинарите се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


Рейтинг на активната прозрачност 2017

На 5 април 2017 в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2017 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2017.

ПДИ актуализира методологията на проучването след измененията в ЗДОИ от декември 2015.  Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/.

Анализ на резултатите от проучването бе публикуван в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4 (160), април 2017.

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Семинари по ЗДОИ в Шумен и Русе

На 15 и 16 март 2017, екип на ПДИ проведе два семинара „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение” в градовете Шумен и Русе.
Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.
 
Повече информация и снимки от проведените срещи в Шумен и Русе четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за март 2017.

Семинарите се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Трети конкурс за журналистически разследвания

На 30 януари 2017 Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправи покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания на журналисти от местни и регионални медии по общественозначими теми. Това е третият конкурс за подкрепа на журналистически разследвания, който ПДИ провежда от 2014 година. През 2017 фокусът е отправен към журналисти от местни и регионални медии с цел по-активно подпомагане на тяхната работа. Журито одобри пет предложения от получените 22 проекта, на свое редовно заседание, проведено на 20.03.2017. Одобрените кандидати ще получават т финансиране за своите разследвания, които ще бъдат публикувани на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания: www.ati-journalists.net

Информационни дни "Достъп до информация" в Търговище и Разград

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Търговище и Разград на 27 и 28 октомври 2016.

54 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от двата града се включиха в семинарите на ПДИ.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Търговище и Разград четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 10 (154), октомври 2016.

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


14-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2016

За четиринадесети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2016 в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. . Наградите за 2016 година бяха връчени в шест категории.Присъстваха 80 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ.Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/106476/.

Церемонията бе проведена с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот".


Информационни дни "Достъп до информация" в Ямбол и Сливен

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Ямбол и Сливен на 14 и 15 юни 2016.

57 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Ямбол и Сливен се включиха в проявите на ПДИ.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Ямбол и Сливен четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 6 (150), юни 2016.

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


Информационни дни "Достъп до информация" в Смолян и Стара Загора

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Смолян и Стара Загора на 13 и 18 май 2016.

53 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Смолян и Стара Загора взеха участие в организираните от ПДИ семинар и работна среща.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Смолян и Стара Загора четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 5 (149), май 2016.

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Рейтинг на активната прозрачност 2016

На 26 април от 11.00 в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност ‘2016 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. Резултатите са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2016_година/103424/.

Снимки от пресконференцията може да видите в Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/103418/.

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.

ПДИ представи "Състоянието на достъпа до информация в България 2015"

На 5 април 2016, вторник, от 11.00 часа в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2015". Докладът в PDF формат може да изтеглите оттук: http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2015.pdf

Той съдържа:

Докладът е изготвен в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран с грант от Фондация "Америка за България".

Журналистически разследвания 2016

В края на март 2016 приключи работата на журналистите, спечелили втория конкурс за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация (ПДИ). В рамките на три месеца те проведоха своите разследвания и направиха публикации в национални и регионални медии. Материалите и публикациите може да видите в секция „Разследвания” на страницата Достъп до информация и журналистически разследвания. Конкурсът се провежда в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Втори конкурс за журналистически разследвания

В рамките на проекта ПДИ проведе втори конкурс за журналистически разследвания. Публикува покана за кандидатстване с проектни предложения на 23 октомври 2015: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Pokana_2015/203408/. След заседание на журито, проведено на 16 декември 2015, обяви одобрените проектни предложения: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Konkurs_2015/103390/. Одобрените кандидати ще получат финансиране за своите разследвания, които ще бъдат публикувани на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания: www.ati-journalists.net.  

ПДИ връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2015

За тринадесети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Церемонията бе проведена с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот".


15 години Закон за достъп до обществена информация

На 7 юли 2015, Фондация Програма Достъп до Информация проведе пресконференция по повод 15 години от приемането на Закона за достъп до обществена информация от 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА.

В навечерието на 15-тата годишнина от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България, ПДИ представи важните моменти в развитието на това законодателство у нас и практиките по прилагането му. ЗДОИ бе обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г.

Информация и снимки от пресконференцията може да видите тук: http://www.aip-bg.org/news/15_години_Закон_за_достъп_до_обществена_информация/20150707000209/.

Пресконференцията бе организирана в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Програма Достъп до Информация публикува годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014.

Петнадесетият годишен доклад съдържа:

 • оценка на проекта за закон за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от гледна точка на опита на ПДИ по наблюдение на практиките по активното публикуване, на опита от предоставяне на правна помощ за заявители, на анализа на съдебната практика по законодателството за достъп до информация;
 • анализ на резултатите от одита на Интернет страниците на 544 институции, проведен от 23.02.2015 г. до 23.03. 2015 г. от екип на ПДИ;
 • систематизация и анализ на случаите, постъпили за консултации и правна помощ през 2014 г.;
 • анализ на съдебната практика по ЗДОИ през 2014 г.
 • Докладът е достъпен на адрес: http://store.aip-bg.org//publications/ann_rep_bg/report2014.pdf.

  Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Информационни дни "Достъп до информация" в Кърджали и Хасково

На 3 и 4 юни 2015 ПДИ проведе Информационните дни "Достъп до информация" в градовете Кърджали и Хасково. Участие взеха 99 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани. В рамките на Информационния ден „Достъп до информация”, ПДИ провежда семинар и работна среща със заявители.

Информация и снимки от проведените срещи във Велико Търново и Габрово четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (137), май 2015.

През 2013 и 2014 г. ПДИ проведе Информационни дни в 10 областни града в страната. Информация и снимки може да видите тук: http://www.aip-bg.org/trainings/Информационни_дни_Достъп_до_информация_в_страната/103148/

Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация “Америка за България”.


Информационни дни "Достъп до информация" във Велико Търново и Габрово

На 13 и 14 май 2015 ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Велико Търново и Габрово. Участие взеха 71 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани. В рамките на Информационния ден „Достъп до информация”, ПДИ провежда семинар и работна среща със заявители.

Информация и снимки от проведените срещи във Велико Търново и Габрово четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (137), май 2015.

Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация “Америка за България”.

Журналистически разследвания 2015

Приключи работата на журналистите, спечелили първия конкурс за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация (ПДИ). В рамките на три месеца те проведоха своите разследвания и направиха публикации в национални и регионални медии. Материалите и публикациите може да видите в секция „Разследвания” на страницата Достъп до информация и журналистически разследвания. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Рейтинг на активната прозрачност 2015

На 15 април от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2015 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

Снимки от пресконференцията може да видите в Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/104698/.

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ

На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. След встъпителните думи от координатора на мрежата Николай Нинов, журналистите очертаха актуалната картина на случващото се с достъпа до информация в страната, представяйки статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, съдебни дела на граждани, журналисти и НПО.

За резултатите от срещата и снимки от събитието, може да прочетете в информационния бюлетин на ПДИ за февруари 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Обновена страница Достъп до информация и журналистически разследвания 

За да постигне по-добра систематизация и да улесни навигацията в съдържанието на случаи и съдебни дела на журналисти, използвали ЗДОИ за целите на журналистически разследвания, обучителни материали и филми, ПДИ обнови специалната си страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Добавена е нова секция „Разследвания”, в която са публикувани значими журналистически разследвания, направени с помощта на ЗДОИ.

Първи конкурс за журналистически разследвания

В рамките на проекта ПДИ проведе първи конкурс за журналистически разследвания. Публикува покана за кандидатстване с проектни предложения на 14 ноември 2014: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Покана_2014/206589/. След заседание на журито, проведено на 12 януари 2015, обяви одобрените проектни предложения: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Журналистически_разследвания/105995/. Одобрените кандидати ще получат финансиране за своите разследвания, които ще бъдат публикувани на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания: www.ati-journalists.net.  

Дванадесета церемония за връчване на наградите по повод Международния ден на правото да знам

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам за единадесети път. Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2014– от 12.30 ч. в Дома на Европа, София. Наградите за 2013 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 40 получени номинации.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Дванадесетата церемония за Деня на правото да знам в България се осъществи в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.05.2017 • © 1999 Copyright by Interia & AIP