Начало > Лични данни

Практика на КЗЛД

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. Тя е постоянно действащ, колегиален орган и се състои от председател и четирима членове, които се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

Комисията за защита на личните данни е създадена с решение на Народното събрание от 23 май 2002 година.

Съгласно Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/, Комисията има следните правомощия:

  • анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
  • води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;
  • извършва проверки на администраторите на лични данни;
  • изразява становища и дава разрешения в предвидените в ЗЗЛД случаи;
  • издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
  • след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
  • разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по закона, както и жалби на трети лица във връзка с правата им закона;
  • участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
  • осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни.Адрес на КЗЛД :
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
 
Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg