Начало > Лични данни

Законодателство

Различни международни актове регламентират защитата на правото на неприкосновеност на личния живот - това са Всеобщата декларация за правата на човека - чл.12; Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи - чл.8; Международният Пакт за граждански и политически права - чл.17.

 

В България, гаранциите на правото на неприкосновеност на личния живот са залегнали в Конституцията и по-конкретно в разпоредбата на чл.32:

 

(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.


На 4.01.2002 г. в бр.1 на Държавен вестник бе обнародван Законът за защита на личните данни (посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019). Неговата цел е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

 

Съгласно закона лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

Права на гражданите по закона:

1. Гражданите имат право на защита срещу безцелно и незаконосъобразно събиране на данни за тях от държавата.

2. Гражданите имат право на защита срещу незаконно прехвърляне на данни за тях от една институция към друга.

3. Гражданите имат право да знаят кой, кога какви данни събира за тях и с какви цели.

4. Гражданите имат право на достъп до вече събраните данни, както и да искат поправянето или заличаването им в съответните случаи.

5. Гражданите имат право на специална защита на определени данни, разкриващи - расов или етнически произход, политическа или религиозна принадлежност, здраве, сексуален живот и убеждения.