Лични данни

Защита на личните данни

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. Обикновено то се разглежда като част от правото на неприкосновеност на личния живот, което включва широк кръг въпроси, между които правото на телесна неприкосновеност, защитата на дома и семейството, тайната на личната кореспонденция и др.


Неприкосновенността на личния живот е в основата на човешкото достойнство и други ценности като правото на самоопределение, право на религиозна принадлежност, свобода на изразяване, право на свободно сдружаване и др.


Правото на защита на личните данни, като част от правото на неприкосновеност на личния живот има широко международно признание. То е оценено като основно човешко право във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. В повечето държави, правото на защита на личните данни е гарантирано в техните Конституции.


Някои понятия:


Право на защита на личните данни

Понятието се свързва с правото на лицата на защита срещу записване, обработване, прехвърляне и съхраняване на техните лични данни.

 

Право на телесна неприкосновеност

Понятието се свързва с правото на всеки да бъде защитен срещу принудителни манипулации като - задължителни имунизации, кръвопреливане без съгласие на лицето,принудителна стерилизация, вземане на кръв и други телесни проби с цел принудително извършване на изследвания. Правото на телесна неприкосновеност се свързва и с правото на всеки да избира свободно личното си поведение. Това включва също свободния избор на сексуална ориентация, политическа активност, включително изразяването й на публични места.

 

Право на лична комуникация

Понятието се свързва с правото на гражданите да комуникират свободно помежду си посредством лични писмени, вербални, електронни комуникации, без да бъдат ограничавани, следени, записвани без тяхно знание. Понякога това право се определя и просто като правото да не бъдеш следен и подслушван.