Какво (не) знаем за МВР

На конференция на 19 януари 2010 беше представен предварителен доклад по проекта „Какво (не) знаем за МВР” - съвместна инициатива между Институт Отворено Общество-София и Програма Достъп до Информация. Кампанията има за цел подобряване отчетността в системата на Министерство на вътрешните работи. В рамките на проекта се извършва сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация относно МВР е достъпна в интернет. Доклада от сравнителния преглед на достъпността на информацията, свързана с работата на полицията и МВР може да видите тук.

На конференцията на 19 януари заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, в присъствието на министър и вицепремиер Цветан Цветанов, представи доскоро засекретена информация относно пълната организационна и щатна структура на МВР, която вече е достъпна на Интернет страницата на министерството.

ПДИ представи опита си с откази за достъп до информация относно дейността и техническата обезпеченост на МВР.  

Изследването показа, че всички държави публикуват бюджетна информация за МВР, брой на служителите и разпределението им по региони и информация относно изпълнението на полицейските функции (брой подадени сигнали за извършени престъпления, брой разкрити престъпления, брой подадени жалби срещу неправомерно поведение на полицаи.

Германия публикува най-много информация за работата на полицейските си органи – има данни по 16 от 18-те категории информация от изследвания списък. Следва Канада, която публикува данни по 13 от 18-те категории. Половината от страните публикуват данни по 12 от разгледаните 18 категории информация. Белгия и Люксембург публикуват данни по 10 от 18-те разглеждани категории. Австралия публикува данни по 9 от 18-те категории (още сравнителни данни можете да намерите тук 600Kb).

Основна препоръка в доклада е увеличаването обема на публикуваната от МВР онлайн информация. Докладът акцентира върху необходимостта от законодателни промени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) в посока разсекретяване на някои от категориите класифицирана информация като държавна тайна според Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ. В сегашната им редакция те отразяват остаряло разбиране за секретност, което противоречи на принципите на прозрачност, отчетност и широк достъп на гражданите до обществена информация.

През октомври 2009 г. ПДИ изготви становище (141Kb) с конкретни предложения за изменение на ЗЗКИ. Оповестяването на информация за общата численост на служителите в МВР в хода на конференцията стана възможно именно благодарение на промяна в ЗМВР и ЗЗКИ. Актуализация на интернет страницата на МВР се налага и за да бъде спазено задължението за онлайн публикуване на актуална информация съгласно чл. 15а от  Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според тази разпоредба е необходимо да се публикува на интернет страницата на институцията следната информация:

  1. описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията;  
  2. списък на издадените актове;
  3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
  4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
  5. съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация;
  6. реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури;

Според изследване на Евробарометър България е на последно място по доверие в полицията – 65% от българите демонстрират недоверие към институцията. Дания и Германия са сред страните, които публикуват най-много информация за МВР и полицията си в според това изследване и в същото време техните право-охранителни органи се ползват с най-високо обществено доверие в ЕС – съответно 88% (Дания) и 79% (Германия). Тази статистика ясно доказва закономерността между отчетността и прозрачността на институциите от една страна и общественото доверие от друга.    

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 19.01.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP