19 април 2019 г.

На 19 април 2019 на пресконференция в Пресклуба на БТА, ПДИ представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.


В периода 22 февруари – 12 април 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

Резултатите са достъпни тук: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/.

 

В рамките на проучването бяха подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).

 

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

 

На 2 април 2019 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 

През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  вътрешната информациоинна система с подобрени функционалности. Новата система генерира отделно Рейтинг на активната прозрачност на общините: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings-municipalities.

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/comparative-rankings

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2019


Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 

Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 

Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации

 

Министерство на вътрешните работи и 25 областни дирекции

 

Министерство на околната среда и водите и неговите 22 регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)

 

Министерство на образованието и науката и 28 Регионални управления по образование

 

Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“

 

Министерство на задравеопазването и регионалните здравни инспекции

 

Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

 

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2019


Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация


ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 564 институции, както и получената информация - отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/stats.

 

Фунционалност и филтри на системата за проучване


Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ.

 

През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  ВИС, което позволява още по-ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, подобрена функционалност при генерирането на рейтингите на активнта прозрачност и сравенителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.