12 март 2024 г.

 

ПДИ представя анализ и обобщение на практиката на Върховния административен съд и административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години. 

 

Анализът може да бъде полезен в ежедневната работа на административните съдии, адвокатите, юрисконсултите, прокурорите, изследователите, преподавателите и студентите, представителите на неправителствени организации, журналисти и общественици, които ползват ЗДОИ в работата си. 

 

Прегледът и обобщението на съдебната практика обхващат около 700 решения и определения на Върховния административен съд и административните съдилища. Отчетена е и практиката на Конституционния съд и Европейския съд по правата на човека.

 

Темите в анализа са развити както следва, от адв. Кирил Терзийски – задължените субекти, понятието „обществена информация“, достъп до информация – достъп до документи, оставяне на заявление без разглеждане, мълчаливите откази; от адв. Стефан Ангелов – достъп до информация по електронен път, електронен подпис на заявлението, предоставяне на информация чрез посочване на електронен адрес, отказ поради предоставена в предходните 6 месеца информация, търговска тайна, надделяващ обществен интерес, свързан с отчетност при разпореждане с публични средства; от адв. Александър Кашъмов – ограничението, свързано със защитата на личните данни, ограничението, свързано със защитата на подготвителните документи, обща редакция на текста.

 

„Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013 - 2023”, Програма Достъп до Информация, 2024, 80 стр., ISBN 978-954-9953-58-9

 

 

Текстът е подготвен в рамките на проект „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години“, подкрепен от Посолството на Кралство Нидерландия в България.