06 октомври 2023 г.Документите относно проверките и издадените АУАН (aкт за установяване на административно нарушение) и НП (наказателно постановление) са обществена информация и в случая – информация за околната среда и гражданите имат право на достъп до тях.

 

Сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ и Грийнпийс България спечелиха за втори път дело срещу откази на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора). От екологичното сдружение искат документи свързани с проверките и санкциите, издадени на топлоцентралите от комплекса „Марица-изток“, включително и на ТЕЦ „Брикел“ и по-точно: издадените 18 наказателни постановления, периода, за който са издадени и документацията по тях, както и актовете за установяване на административни нарушения.

 

Исканата информация не била обществена се твърдеше в първият отказ на директора на РИОСВ – Стара Загора. Той бе оспорен с помощта на ПДИ и с Решение № 3822 по адм. дело № 11351/2022 на Административен съд София-град върна преписката на органа за ново произнасяне.

 

Исканата информация не била „информация за околната среда“ гласеше вторият отказ. Тя не се отнасяла до дейностите или мерките, включително административните мерки, които могат да имат въздействие върху околната среда, по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Орхуската конвенция.

 

С помощта на ПДИ вторият отказ също бе оспорен. С Решение № 5654 на Административен съд – София – град по адм. дело № 6970/2023, съдия Десислава Корнезова, „твърде стеснителното“ тълкуване на РИОСВ – Стара Загора бе санкционирано, отказът отменен, а преписката върната на органа „за предоставяне на информация… съгласно мотивите на настоящото решение“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

„Виждаме поредно решение на Съда, в което не само е въздадено правосъдие, но и направен много ясен преглед на правните норми, произтичащи от хармоничното прилагане на Конституцията, Орхуската конвенция и ЗООС. Съдът подчертава, че чл. 55 от Конституцията включва и правото на информация за околната среда, което е още едно основание във върховния закон, което да добавим към чл. 41.“ – коментира адв. Стефан Ангелов от ПДИ.