27 октомври 2021 г.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците на административните съдилища и ВАС

 

 

.

.Рейтинг на активната прозрачност на административните съдилища 2021

При отваряне на линка, изчакайте системата да зареди
или опреснете новоотворената страница (Ctrl+F5 на клавиатурата)

В периода 23 юли – 23 август 2021 година правният екип на Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 28-те административни съдилища в страната и на Върховния административен съд (ВАС).

 

Целта на проучването е да се оцени как административните съдилища и ВАС изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в интернет, както и задължения, свързани с прозрачност и отчетност.

 

Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по 46 индикатора разделени в три секции: 

●  Секция A.: Информация, свързана с административно-организационната дейност на съда

●  Секция B.: Информация, свързана с правораздавателната дейност на съда

●  Секция C.: Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

/Резултатите по индикатори вижте тук

 

След края на прегледа и оценката на интернет страниците на съдилищата, на  13 септември 2021 ПДИ изпрати резултатите на всеки проучен съд за обратна връзка и до 30 септември отрази постъпилите 11 коментара.

 

Изследваните от ПДИ задължения за активно публикуване на информация в интернет, за прозрачност и отчетност на администрративните съдилища и ВАС са заложени в следните закони, правилници и наредби:

 

● Закона за съдебната власт (ЗСВ), Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), Закона за обществените поръчки (ЗОП), Административно-процесуалния кодекс (АПК);

● Правилника за администрацията в съдилищата, Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт;

● Наредба № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, Наредба № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация, Наредба № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител" и Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

 

Списъкът със стратегически документи, изследвали от екипа юристи, включва:

 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; Актуализирана пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020; Медийна стратегия на съдебната власт.

 

* * *

 

Проучването се осъществява в рамките на проект „Прозрачност на административните съдилища“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

 

От началото на проекта досега, екипът на ПДИ:

 

●  Прегледа и анализира правната рамка, въвеждаща задълженията за активно публикуване на информация;

 

●  Проведе интервюта и консултации с представители на административните съдилища и ВАС, включително чрез своите 27 координатори в областните градове;

 

●  Разработи уеб базирана методология за оценка на интернет страниците на 28-те административни съдилища и ВАС;

 

●  Представи и дискутира методологията за оценка на интернет страниците на административните съдилища на 3 кръгли маси със заинтересовани групи, сред които: представители на 28-те административни съдилища и ВАС, разследващи журналисти, съдебни репортери и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на съдебната реформа;

 

●  Направи оценка на интернет страниците на 28-те административни съдилища и на ВАС.

 

●  Продължава да предоставя правна помощ на граждани и НПО в случаи на търсене на достъп до информация с потенциал да разкрият корупция или нередности, да увеличат отчетността на управлението и да подобрят условията за правене на бизнес и инвестиции в България;

 

●  Провежда кампания за повишаване на осведомеността, обучения и курс за студенти, за да окуражи активното упражняване на правото на достъп до информация;

 

●  Комуникира активно резултатите от всички дейности, поддържа и развива националната мрежа от координатори в страната, ще участва в международни мрежи като Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet).

 

Започна подготвянето на доклад „Достъп до информация в съдебната власт“ с препоръки, които предстои да бъдат обсъдени на национална конференция.