19 октомври 2023 г.

Снимнка: БТА

 

Със заявление по Закона за достъп до обществена информация гражданинът Венелин Урумов от Бургас пита Министерството на младежта и спорта за какви правила за осъществяване на спортната дейност, в съответствие с правилата на международната спортна организация, е издаден лиценз на Автомобилна федерация на България.

 

Получен е отказ, според който тази информация не е свързана с обществения живот в страната и от нея заявителят не може да си състави мнение за дейността на спортното министерство.

 

Срещу решението за отказ с помощта на ПДИ е подадена жалба. Административен съд – Бургас с решение № 933 от 17.10.2023 г. по административно дело № 1574/2023 г. отмени отказа на Министерството на младежта и спорта.

 

Според съда в случая поисканата информация е служебна обществена – документи, които са част от заявлението за лицензиране и предоставянето им на гражданина е от надделяващ обществен интерес. Причината за това е, че те съдържат правила за безопасност при организиране на спортни мероприятия. По данни от пресата, продължава съдът, последните не винаги съумяват да опазват живота и здравето на участници в състезанията и тяхната публика.

 

Исканата обществена информация е следвало да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес, тъй като чрез предоставянето на исканите сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на министъра на младежта и спорта, както и на администрацията му, по повод издаваните лицензи за всеки отделен вид спорт. Също така надделяващ обществен интерес е налице и защото сведенията и данните са свързани с улесняване на прозрачността и отчетността на министъра и неговата администрация относно взиманите от тях решения, както и защото предоставянето на достъп гарантира законосъобразното и целесъобразно изпълнение на законовите задължения на министъра и неговата администрация.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

„Изключително важно решение на съда, което гарантира прозрачността и достъпа на гражданите до информация от областта на надзора над спортните федерации и управлението на физическото възпитание и спорта,“ – коментира адв. Стефан Ангелов от ПДИ.

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.