20 май 2024 г.

 

На 20 май 2024 г. ПДИ представи онлайн резултатите от Граждански одит на активната прозрачност 2024. В събитието се включиха над 90 представители на изпълнителната власт, споделяйки колко полезно е проучването на ПДИ за тяхната работа.

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:

 

• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

 

• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

 

• и 116 индикатора за общините.

 

Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.

 

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

 


Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2024

 

 Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 

● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 

● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации

Системата генерира още рейтинги на централни институции и регионалните им структури и по области.

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2024

 

 

 

 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация

 

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 560 институции, както и получената информация – общият брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

Събитието бе отразено от редица национални и местни медии.
___________________________________________

 

Проучването през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.