20 юни 2023 г.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт*

 

* При отваряне на някои от линковете, изчакайте системата да зареди или опреснете новоотворената страница (Ctrl+F5 на клавиатурата). 

В периода 1 април до 5 юни 2023 година екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точки по:

108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 118 индикатора за общините.

На 6 юни 2022 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 13 юни 78 коментарa.

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2023

 

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

● Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 

● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 

● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации 

 

● Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции

 

 Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)

 

● Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование

 

● Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“

 

 Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции

 

● Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

 

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области.

 

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2023

 

 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация

 

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 562 институции, както и получената информация – общият брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

Функционалност и филтри на системата за проучване

 

Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ.

 

Модул „Проучвания“ във  ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 

 

___________________________________________

 

Проучването през 2023 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.