Фондация Програма Достъп до Информация
14.06.2019 г.

С този мотив състав на ВАС потвърди решение за отмяна на отказ на Министерство на правосъдието (МП) да предостави информация за проекта на закон за изменение на Закона за българското гражданство (ЗБГ), с който (по идея на президента Радев) е предложено изменение в Изборния кодекс, което въвежда 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори. Информацията е поискана от Красен Николов (Mediapool) със заявление от април 2017. Директорът на Дирекция "Правни дейности" в МП предоставя 13 страници информация и отказва останалата информация (без изрично да посочва достъп до какви документи точно) с мотив, че няма самостоятелно значение и е свързана с оперативна подготовка на актовете на органа (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В резултат, с решение от октомври 2017 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на Дирекция "Правни дейности" в МП с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че в случая следва да се отчете високата степен на обществена значимост на подготовката на нормативни актове. Процедурата по изработване на проекти на нормативни актове е уредена в Закона за нормативните актове /ЗНА/, в който законодателят е заложил принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност още в началния етап на нормотворческия процес. Според съдебния състав, в настоящия казус следва да се приеме, че тъй като чрез исканата информация заявителят може да си състави мнение дали при изготвянето на законопроекта са спазени разпоредбите на ЗНА, то е налице надделяващ обществен интерес, който преодолява ограничението на достъп до подготвителна информация, която няма самостоятелно значение. Решението на АССГ е обжалвано от МП пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 9088/14.06.2019 на ВАС е оставено в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа. Върховните съдии приемат, че ограничението за подготвителни документи с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо в случая, тъй като е отказана информация, свързана с промяна на нормативен акт. В рамките на законодателния процес, в съгласувателната процедура, всяко становище, обосновка, оценка на въздействието и финансова обосновка имат свое самостоятелно значение, доколкото съдържат крайно заключение/произнасяне на съответния овластен орган по разглеждания въпрос, независимо че са част от процедурата по съгласуване или обсъждане. В този смисъл, правилно първоинстанционният съд е приел, че търсената информация е служебна обществена, но не е без самостоятелно значение. Освен това, правилно са възприети възраженията на жалбоподателя, че само тогава, когато има краен акт, от който гражданите могат да се информират, може да се приеме, че информацията е без самостоятелно значение. Във всички други случаи информацията, дори когато е подготвителна, има самостоятелно значение, ако такъв краен акт не е издаден, няма мотиви, от които заявителят може да се информира и да състави свое мнение, както е в настоящия случай. Магистратите приемат за правилно прието от първоинстанционния съд, че в случая административният орган дължи и преценка за наличие на надделяващ обществен интерес, защото при наличие на такъв достъпът до информация не може да бъде ограничаван. На последно място съдиите отбелязват, че чрез исканата информация заявителят може да си състави мнение дали при изготвянето на законопроекта са спазени разпоредбите на ЗНА, а установяването на тези факти е насочено към повишаване на прозрачността и отчетността на органа.

 

Решението е окончателно.