11 юли 2023 г.

 

Темите за детските площадки и „велотрасетата“ – тяхното изграждане, финансиране и поддръжка – е една от най-актуалните за жителите на дадена община и касае непосредствено живота на хората на ниво ежедневие.

 

Наталия Димитрова от гр. Благоевград изпраща заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), съдържащо 10 точки, с които задава въпроси и иска документи относно заключените и неизползваеми детски площадки в определена зона на града, средствата и планирането на ремонта им, както и за стойността и документацията по изграждането на велотрасе. Отговорът на кмета на Благоевград е общ, непълен, неясен – не дава изчерпателен отговор на всички въпроси, не предоставя и исканите документи.

 

Отказът на кмета е обжалван с правната помощ на ПДИ.

 

Административен съд – Благоевград намира за безспорно, че исканата информация попада в обхвата на ЗДОИ и административният орган трябва да отговори с ясна и конкретна информация по всяка една от точките в заявлението, колкото и много въпроси да съдържа то.  Затова отменя отказа на кмета на общината в частта, касаеща предоставената информация по т. 2 - т. 10 от заявлението на Наталия Димитрова и му връща административната преписка за ново произнасяне. Решението е окончателно.

 

„Накратко съдът подчертава, че независимо какъв точно елемент по Закона за устройство на територията представлява дадена площадка, въпросите „дали е законна?“; „с какви пари е платена?“; и „кой отговаря за поддръжката?“ не могат да останат без отговор.“ – коментира адв. Стефан Ангелов от ПДИ.

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.