05 май 2021 г.

На вниманието на служителите в държавната администрация, ПДИ представя наръчника за администрацията „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?“. 

Наръчникът е разработен в края на 2020 година от Фондация „Програма достъп до информация“ като изпълнител по договор № МС-67 от09.07.2020 г. Възложител е Администрацията на Министерския съвет, бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

>> НАРЪЧНИКЪТ МОЖЕТЕ ДА ОТВОРИТЕ И ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК <<


На страницата на ПДИ в раздел Наръчници и брошури ще намерите и други материали, по които екипът на ПДИ е работил през годините.